dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an vật lý 7 bai nguon âm mien phi,tai lieu vật lý 7 bai nguon âm mien phi,bai giang vật lý 7 bai nguon âm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/31/2014 1:41:11 PM
Filesize: 1.50 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


********
Chương II
ÂM HỌC
Trống
Đàn Ghi-ta
Đàn Vi-ô-lông
Chiêng
1
4
2
3
NGUỒN ÂM
NGUỒN ÂM
NGUỒN ÂM
Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
I. Nhận biết nguồn âm
Bài 10. Nguồn âm
? Em hãy kể tên một số âm thường nghe được và cho biết các âm đó được phát ra từ đâu ?
-Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
-Mét sè nguån ©m:
+ MÆt trèng,chiªng khi ®­îc gâ.
+ ®µn khi g¶y.
+ Con chim ®ang hãt.

I. Nhận biết nguồn âm
Bài 10. Nguồn âm
Trống
Đàn Vi-ô-lông
Đàn Ghi ta
Chiêng
-Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
-Mét sè nguån ©m:
+ MÆt trèng,chiªng khi ®­îc gâ.
+ ®µn khi g¶y,
+ Con chim ®ang hãt.

I. Nhận biết nguồn âm
Bài 10. Nguồn âm
Bài tập : Trong các vật sau,vật nào là nguồn âm ? Tại sao ?
1.Cái trống để trong sân trường.
2. Con chim đang hót.
3. Chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang cầm trên tay.
4. Cái còi mà trọng tài bóng đá đang thổi.
Trả lời: - Cái còi mà trọng tài bóng đá đang thổi,con chim đang hót là nguồn âm. Vì nó đang phát ra âm.
Cái trống để trong sân trường,chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang cầm trên tay không là nguồn âm.
Vì khi đó nó không phát ra âm.
Sự rung động (chuyển động) qua lại vị trí cân bằng cuả mét vËt gọi là dao động.
Bài 10. Nguồn âm
Khái niệm dao động :
Néi dung thÝ nghiÖm 1:
Mét b¹n dïng tay kÐo c¨ng mét sîi d©y cao su. D©y ®øng yªn ë vÞ trÝ c©n b»ng. Mét b¹n kh¸c dïng ngãn tay bËt sîi d©y cao su ®ã.
? Quan s¸t d©y cao su vµ l¾ng nghe råi m« t¶ ®iÒu mµ em nh×n vµ nghe ®­îc.

I.Nhận biết nguồn âm
II.Cỏc ngu?n õm cú chung d?c di?m gỡ ?
Nhận xét:
Dõy cao su rung d?ng v� õm phỏt ra.
Bài 10. Nguồn âm
1. Thí nghiệm 1
Bài 10. Nguồn âm
Thí nghiệm 1.
ThÝ nghiÖm 2:

Nhận xét:
* Khi phát ra âm, mặt trống ......
* Khi phát ra âm, âm thoa ......
Thí nghiệm 2:
Dụng cụ thí nghiệm : Trống, dùi, vài vụn giấy.
Yêu cầu : Thảo luận nhóm
Nêu cách tạo ra âm thanh.
Dự đoán xem mặt trống có rung động không ?
- Nêu cách kiểm tra sự rung động của mặt trống.
3.Thí nghiệm 3.
Thí nghiệm 3:
Dông cô thÝ nghiÖm : ¢m thoa, bóa cao su,gi¸ thÝ nghiÖm, qu¶ bãng bµn.
Yªu cÇu : Th¶o luËn nhãm:
- Nªu c¸ch t¹o ra ©m thanh.
- Dù ®o¸n xem khi ph¸t ra ©m thanh,©m thoa cã dao ®éng kh«ng?
- Nªu c¸ch kiÓm tra sù dao ®éng cña ©m thoa.
Phiếu học tập
Bài 10. Nguồn âm
Thí nghiệm 1.
ThÝ nghiÖm 2:

Nhận xét:
* Khi phát ra âm, mặt trống ......
* Khi phát ra âm, âm thoa ......
Thí nghiệm 2:
Cách kiểm tra sự rung động của mặt trống :
Rắc vài vụn giấy lên mặt trống rồi gõ trống. Quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra với vụn giấy.
2. Đặt quả bóng bàn lên mặt trống rồi gõ trống . Quan sát hiện tượng xảy ra với quả bóng bàn.
3.Thí nghiệm 3.
Thí nghiệm 3:

C¸ch kiÓm tra sù dao ®éng cña ©m thoa :
Treo qu¶ bãng bµn c¹nh mét nh¸nh cña ©m thoa . Dïng bóa cao su gâ vµo ©m thoa,quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra.
dao động
dao động
3. Thí nghiệm 3: Gâ nhÑ vµo mét nh¸nh ©m thoa
th× ©m thoa dao ®éng, ©m thanh ph¸t ra.
Bài 10. Nguồn âm
I.Nhận biết nguồn âm
II.Cỏc ngu?n õm cú chung d?c di?m gỡ ?
Thí nghiệm 1: Dùng tay bật sợi dây cao su
thì sợi dây dao động, âm thanh phát ra.
2.Thớ nghi?m 2: Gõ vào mặt trống thì mặt trống dao động và âm thanh
phát ra.
Kết luận :
Khi phát ra âm , các vật đều .......
I.Nhận biết nguồn âm
*Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
II. Cỏc ngu?n õm cú chung d?c di?m gỡ ?
*Khi phát ra âm, các vật đều ………………
dao động
Bài 10. Nguồn âm
Bài 1: Khi ngồi xem ti vi, thì:“Bộ phận nào ở ti vi phát ra âm”? Chän c©u ®óng ?
A.Từ núm điều chỉnh âm thanh của chiếc ti vi.
B. Người ở trong tivi.
C. Màng loa
D. Màn hình của tivi.
C
Bài 10. Nguồn âm
I.Nhận biết nguồn âm
*Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
II. Cỏc ngu?n õm cú chung d?c di?m gỡ ?
Khi phát ra âm, các vật đều dao động.
III.Vận dụng
Trả lời : Câu đúng là C
Bài 2: Trong bài hát nhạc rừng của Hoàng Việt, nhạc sĩ viết:
“Róc rách,róc rách
Nước luồn qua khóm trúc”
Âm thanh được phát ra từ vËt nµo? Chän c©u ®óng?
A. Dòng nước dao động.
B. Lá cây dao động.
C. Dòng nước và khóm trúc.
D. Do lớp không khí ở trên mặt nước.
A
I.Nhận biết nguồn âm
*Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
II. Cỏc ngu?n õm cú chung d?c di?m gỡ ?
Khi phát ra âm, các vật đều dao động.
III. Vận dụng
Bài 10. Nguồn âm
Câu trả lời đúng là A
Bài 10. Nguồn âm
I.Nhận biết nguồn âm
*Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
II. Cỏc ngu?n õm cú chung d?c di?m gỡ ?
Khi phát ra âm, các vật đều dao động.
III. Vận dụng
Có thể em chưa biết:
Khi chúng ta nói,không khí từ phổi đi lên khí quản,qua thanh quản đủ mạnh và nhanh làm cho các dây âm thanh dao động ,dao động này tạo ra âm.
C9:
I.Nhận biết nguồn âm
*Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
II. Cỏc ngu?n õm cú chung d?c di?m gỡ ?
Khi phát ra âm, các vật đều dao động.
III. Vận dụng
Bài 10. Nguồn âm
C9:
Bài 10. Nguồn âm
I.Nhận biết nguồn âm
*Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
II. Cỏc ngu?n õm cú chung d?c di?m gỡ ?
Khi phát ra âm, các vật đều dao động.
III. Vận dụng
Vật phát ra âm gọi là nguồn âm
Biết cách tạo ra âm thanh.
Nhận biết được bộ phận nào phát ra âm thanh.
Khi phát ra âm các vật đều dao động
Bài 10. Nguồn âm
Ghi nhớ
Các vật phát ra âm đều dao động
Ghi nhớ
2. Các vật phát ra âm có chung đặc điểm gì ?
1. Vật phát ra âm gọi là gì ?
Vật phát ra âm gọi l� ngu?n õm
Bài 10. Nguồn âm
Hướng dẫn về nhà
Học bài.
Làm bài tập 10.1 đến 10.5 – SBT
Đọc bài 11 - Độ cao của âm.
Kết thúc bài học
3. Thí nghiệm 3
Bài 10. Nguồn âm
Thí nghiệm 1
Thớ nghi?m 2
2. Thí nghiệm 2.
2. Thí nghiệm 2.
10