dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an unit4lop 5 chuan mien phi,tai lieu unit4lop 5 chuan mien phi,bai giang unit4lop 5 chuan mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 8:32:30 PM
Filesize: 17.40 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Môn :Tiếng Anh
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Lan Hương
Chào mừng các thầy cô giáo
đã về dự giờ với lớp 5
Trường TH&THCS Hùng Mỹ - Chiêm Hóa
writing a letter
playing football
drawing a picture
singing a song.


Period:18 Unit 4: School Activities
Section A part : 1,2,3 Page 38-39
Thursday,october 24th 2013
Theme two: My school
Theme Two: My school
Period:18 Unit 4: School Activities
Lesson: 1 Section A: 1,2,3(p38-39)
1. Vocabulary: Từ vựng
?

letter: lá thư
Thursday,october 24th 2013Theme two: My school
Period:18 Unit 4: School Activities
Lesson: 1 Section A: 1,2,3(p38-39)

Read (v): đọc
*Vocabulary: Từ vựng

Theme two: My school
Period:17 Unit 4: School Activities
Lesson: 1 Section A: 1,2,3(p38-39)
Write (v) : viết
*Vocabulary: Từ vựng


Theme two: My school
Period:17 Unit 4: School Activities
Lesson: 1 Section A: 1,2,3(p38-39)

I)Vocabulary: Tõ vùngDraw (v) : vẽ

1.Vocabulary:

Sing (v): hát
Theme two: My school
Period:18 Unit 4: School Activities
Lesson: 1 Section A: 1,2,3(p38-39)

Theme two: My school
Period:17 Unit 4: School Activities
Lesson: 1 Section A: 1,2,3(p38-39)
- letter (n)

- sing (v)
- Write (v)
- Read (v)
- Draw (v)
1.Vocabulary:

Matching
2.I’m reading a book.
1. I`m writing a letter.
5. I`m singing a song.
4.I’m drawing a picture.
A
B
C
D
Thursday,October 24th , 2013
Period:18 Unit 4: School Activities
Lesson: 1 Section A: 1,2,3(p38-39)
2. Structure:
-Thu: What are you doing?
-Nam: I am reading a letterForm: What are you + doing?
I am + V-ing ...
Use: Dïng ®Ó hái vµ tr¶ lêi b¹n ®ang lµm g×?
What are you doing?
I’m reading a letter
Dùng để hỏi và trả lời bạn
đang làm gì.
Write down on your
notebooks!
What are you + doing ?
I am + V-ing ……
1. ? Listen and repeat

Thu: What are you doing, Nam?
Nam: I’m reading a letter from Tony.
Thu: Who’s he?
Nam: He’s my new pen friend.
He’s English.

Thu: What are you doing, Nam?
Nam: I’m reading a letter from Tony.
Thu: Who’s he?
Nam: He’s my new pen friend.
He’s English.
3. Practice:
2. Look and say
Reading a book
Singing a song
Writing a letter
Drawing a picture
Riding a bike
watching T.V
3. Let’s talk
What are you doing?
I’m…………….
Lucky Animals
Team A
Team B
Cảm ơn các thầy cô giáo
đã về dự giờ với lớp 5
Thank you very much
Homework:
* Learn the M.S and lesson by heart.
* Do the exercise 1, 2, 3 on P.38, 39 - Workbook.
* Prepare “Unit 4. Lesson 2. A.4, 5, 6 ”
Lucky Animal
What are you doing?
I’m reading a book.
play badminton
What are you doing?
I’m drawing a picture
Lucky Animal
I’m watching T.V
What are you doing?
Lucky Animal
play chess
I’m riding a bike
What are you doing?
I’m writing a letter
What are you doing?