dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an unit C1 mien phi,tai lieu unit C1 mien phi,bai giang unit C1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/31/2014 7:34:35 AM
Filesize: 22.91 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
* English *
* * khối 6 * *
Chµo mõng ngµy Nhµ Gi¸o ViÖt Nam 20/11
GIÁO VIÊN
HOÀNG BÁ HIỀN
TRƯỜNG THCS
TÂN HIỆP
TAN HIEP SECONDARY SCHOOL
ENGLISH 6
Unit 5 : THINGS I DO
C. CLASSES - C1
C1: Listen and repeat:
Fill in the blanks
1
2
5
4
3
My school is in the c……………… .
6
7
I go to s………………at 6.45
In the a………….., I play soccer .
I never play video g…………..
We don’t go to school on s………………….
Now , we study E……………in class .
My classes start at 7:00 and f………….at 11:15 .
1. Timetable :
* New words:
Thời khóa biểu
1. Timetable :
* New words:
Thời khóa biểu
2. Literature
Ngữ văn
1. Timetable :
* New words:
Thời khóa biểu
2. Literature
Ngữ văn
3.Geography
Địa lý
1. Timetable :
* New words:
Thời khóa biểu
2. Literature
Ngữ văn
3.Geography
Địa lý
4. Math
toán
1. Timetable :
* New words:
Thời khóa biểu
2. Literature
Ngữ văn
3.Geography
Địa lý
4. Math
Toán
5.History
Lịch sử
1. Timetable :
* New words:
Thời khóa biểu
2. Literature
Ngữ văn
3.Geography
Địa lý
4. Math
Toán
5.History
Lịch sử
6.English
Tiếng anh
Literature
Geography
Math
History
English
1. English
6. Math
3. History
4. Geography
5. Timetable
Matching
2. Literature
A
B
D
E
F
F
C
I don’t have my timetable.
What do we have today?
It’s Monday.
We have English.
7:00 - 7:45
* structures
What + do/does + S + have today ?
 S + have/has + Môn học
* Cách dùng : Hỏi và trả lời môn học
* Ý nghĩa : Hôm nay ….. có môn học gì?
1. What do we have today ?
We have English
We have Math.
7.50 - 8.35
We have literature
8.40 - 9.25
We have history
9.35 - 10.20
We have geography
10.25 - 11.10
Practice:
What do we have today ?
We have ……
Practice:
What do we have today ?
We have
English
Practice:
What do we have today ?
We have
Math
Practice:
What do we have today ?
We have
History
Practice:
What do we have today ?
We have
Georaphy
7:00 - 7:45
What time does it start and finish ?
It starts at 7 and finishes at 7:45 .
7:50 - 8:35
What time does it start and finish ?
It starts at 7:50 and finishes at 8:35 .
Ha
Nam
Ha
Nam
Ha
Nam
Ha
Nam
Hi ,Nam
Hello , Ha . What …………….you ……………..today ?
We …………….English
……………………… does it start ?
It ……………… at 7:00
What time does it ……………………… ?
It finishes at 7:45
Thank you very much
Ha
You’re welcome
EXERCISE :
do
have
have
What time
starts
finish
Homework
Học thuộc các môn học và cấu trúc hỏi về môn học.
Xem trước phần C2 và C3.
Good bye!
See you again!
THANK YOU FOR JOINING US