dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Unit 8. I can Ride A Bike! mien phi,tai lieu Unit 8. I can Ride A Bike! mien phi,bai giang Unit 8. I can Ride A Bike! mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2014 7:15:30 PM
Filesize: 5.22 M
Download count: 19
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Friday, March 21st, 2014
Family and friends 4
Lam Son Primary School
Welcome to class 4A1
Teacher: Đỗ Thị Hồng Hằng
Listen
Rules of the game
+Học sinh nghe bài hát
+ Sau đó các nhóm sẽ viết 3 từ chỉ vị trí mà các em nghe được trong 60s
+ Luân phiên mỗi bạn viết 1 từ
Nhóm về nhất và nhì sẽ được + điểm ưu tiên.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Time`s up
Who’s faster ?
Check
IN
ON
UNDER
BY
under
in
on
1
3
2
WHAT AND WHERE

Guessing game
Rules of the game
Học sinh xem tranh, sau đó trả lời câu hỏi. Em sẽ nhận được phần thưởng cho mỗi câu trả lời đúng.

This is Toby . His toy is a tree. It’s a car.

under
His name is Pete His toy is the football net. It`s a frisbee.
in
on
Her name is Sara . It’s
the slide. It’s a kite.
Family and friends 4
Friday, March 21st , 2014
Unit 8: I Can Ride A Bike!

Lesson three. Song
Where is my Teddy bear ?
next to
in front of
behind
between
1. Vocabularies:
in front of
behind
3.next to
4.Between
5.Anywhere
6.Hiding
Friday, March 21st , 2014
Unit 8. I Can Ride A Bike !
Lesson three. Song
Trước
Sau
Bên cạnh
Giữa
Trốn
Bất cứ nơi đâu
There is a chair .............. the table.
next to
There is a chair ................... the TV.
in front of
There is a lamp ................... the sofa.
behind
There is a telephone ................... the lamp.
in front of
next to, on, under, behind, in front of, between
on
under
behind
in front of
between
Role play !
Where is my Teddy bear ?
Game :
Pass the music box.
Rules of the game
+ Nghe nhạc và chuyền hộp nhạc.
+ Khi nhạc dừng lại, ai giữ hộp nhạc sẽ trả lời câu hỏi hoặc đặt câu.
+ Ai không trả lời được câu hỏi sẽ bị phạt.
+ Tiếp tục chuyền hộp quà cho bạn kế tiếp.
1. Teddy is behind the box.
2. Where’s my teddy ?
It’s under the box .
3. Teddy is between the box.
Where is my Teddy bear ?
Sau khi chơi, chúng ta nên để đồ đạc ngăn nắp.
Friday, March 21st , 2014
Family and friends 4
Friday, March 21st , 2014
Family and friends 4
Home work:
Học thuộc từ mới.
Chép mỗi từ 3 dòng.
Học thuộc bài hát.
Làm bài tập trang 56 sách workbook.
Thank you very much
Good Bye !