dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Unit 7. They're Happy Now! mien phi,tai lieu Unit 7. They're Happy Now! mien phi,bai giang Unit 7. They're Happy Now! mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2014 7:28:14 PM
Filesize: 4.81 M
Download count: 34
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Welcome to class 4A
Teacher: Đỗ Thị Hồng Hằng
Tan Nghia 2 Primary School
Wednesday, March 13th , 2013
Family and friends 4
Role Play
Pupil 1 : Rosy
Pupil 2 : Tim
Pupil 3 : Mum
They’re twins- brother and sister.
Hello, Babies
Oh no. They’re crying
Are they hot?
No, they aren’t.
Are they cold?
No, they aren’t cold.
Yes. What a good
idea!
Look! Apples.
Can the babies
eat apples?
Look, they’re
hungry.
Yes, they like
apples.
They’re happy now
and we’re happy tooa. Hot
b. Cold
c. Hungry
d. Thirsty
e. Happy
f. Sad
1.
1.
5.
2.
4.
3.
6.
Wednesday, March 13th , 2013
Family and friends 4
They are _ _ _ _ _ now.
h a p p y
Family and friends 4
Wednesday, March 13th , 2013
Unit 7: They are happy now!
Lesson Three: Song
If you`re tired and you know it...
Wednesday, March 13th , 2013
Family and friends 4
1. Vocabularies:
Tired
Angry
Scared
Brave
Mệt
Giận dữ
Sợ
Dũng cảma. Sleep
b. Scared

c. Angry
d. Brave
e. Tired
1.
1.
5.
2.
4.
3.
If you’re tired and you know it,
Go to sleep! [ Snore, snore]
If you’re tired and you know it,
Go to sleep! [ Snore, snore]
If you’re tired and you know it,
And you really want to show it,
If you’re tired and you know it,
Go to sleep! [ Snore, snore]
If you`re tired and you know it...
If you’re scared and you know it,
Hug yourself ! [ Hug, hug ]
If you’re scared and you know it,
Hug yourself ! [ Hug, hug ]
If you’re scared and you know it,
And you really want to show it,
If you’re Scared and you know it,
Hug yourself ! [ Hug, hug ]
If you`re tired and you know it...
If you’re angry and you know it,
Stamp your feet! [ Stamp, stamp]
If you’re angry and you know it,
Stamp your feet! [ Stamp, stamp]
If you’re angry and you know it,
And you really want to show it,
If you’re angry and you know it,
Stamp your feet! [ Stamp, stamp]
If you`re tired and you know it...
If you’re brave and you know it,
Say, “ I can “! [ I can !]
If you’re brave and you know it,
Say, “ I can “! [ I can !]
If you’re brave and you know it,
And you really want to show it,
If you’re brave and you know it,
Say, “ I can “! [ I can !]
If you`re tired and you know it...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time`s up
Practice: Unscramble: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa:
t r d e i
Tired

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time`s up
Practice: Unscramble: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa:
a r e d s c
Scared

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time`s up
Practice: Unscramble: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa:
a y n r g
Angry

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time`s up
Practice: Unscramble: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa:
a v b r e
Brave
Wednesday, March 13th , 2013
Family and friends 4
Home work:
Học thuộc từ mới.
Chép mỗi từ 3 dòng.
Chuẩn bị lesson four: phonics trang 55.
Thanks for your attention
Good bye