dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an unit 7 eg 7 mien phi,tai lieu unit 7 eg 7 mien phi,bai giang unit 7 eg 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/24/2014 2:33:03 PM
Filesize: 6.44 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TO OUR CLASS


Thursday, March 14th 2013
Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
Period 79:
Lesson 1: A1+A2+A3
1. NEW WORDS:
Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
Lesson 1: A1+A2+A3
Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
Lesson 1: A1+A2+A3
1. NEW WORDS:
Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
Lesson 1: A1+A2
Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
Lesson 1: A1+A2
Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
Lesson 1: A1+A2
1. NEW WORDS:
Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
Lesson 1: A1+A2
Season(n):
mùa
spring (n):
mùa xuân
summer(n)
Mùa hè
- fall (n) :
(= autumn(BE )
mùa thu
winter (n):
mùa đông
weather (n) :
thời tiết
warm (adj)
: ấm áp
220C
cool (adj)
: mát mẻ


Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
Period 79
Lesson 1: A1+A2
1. NEW WORDS:
Copy the new words into your notebooks
Hot
Cold
Warm
Cool
SEASONS:
WEATHER:
* Match the seasons with the weathers
How many seasons are there?
fall (n)
autumn (n)
spring (n)
summer (n)
winter (n)
1
2
3
4
Name the seasons


Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
Lesson 1: A1+A2
I. NEW WORDS
2. Listen and repeat.
2. Listen and repeat.
It is hot in the summer
a)
2 Listen and repeat
It is cold in the winter.
b)
It is warm in the spring.
c)
2 Listen and repeat.
It is cool in the fall
d)
What is the weather like in the summer?
- It is hot in the summer
- It is hot.
Example:
3. GRAMMAR NOTES:
*Ask and answer about the weather.
What is the weather like in the + mùa?
- It is + adj.
- It is + adj + in the + mùa.
=> Hỏi đáp về thời tiết....như thế nào.....
summer / hot
winter / cold
fall / cool
spring / warm
-What’s the weather like in the________?-It’s _______ .
summer
hot
4. Practice :
asking and answering about the weather.
3.Listen and repeat.Then ask and anwer the question
3.Listen and repeat.Then ask and anwer the question
*. GRAMMAR NOTES:
* Model sentences:
a) - What weather do you like ?
- I like cool weather.
b) - What weather does she like ?
- She likes cool weather.

*. GRAMMAR NOTES:
What weather + do/does+ S +like ?
S + like/s …….
* Dùng hỏi/ đáp người nào đó thích thời tiết như thế nào.
* Practice:
1.I/hot.
2.She/cool.
3.They/cold.
4.Mai/warm.
Eg: - What weather do you like ?
- I like hot weather.5. CONSOLIDATION:
1. What is the weather like in the summer?
It is hot / warm / cool / cold.
2. What weather do you like ?
I like hot weather.
1. Vocabulary:
2. Grammar:
3. Fill in the blanks with the suitable words:
1- It’s hot in the __________.

2- It’s ______ in the winter.

3- It’s cool in the __________.

4- It’s ________in the spring.
warm
cold
fall
summer
Goodbye. See you again
Thanks for your atendance!