dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Unit 7. Are These His Trousers? mien phi,tai lieu Unit 7. Are These His Trousers? mien phi,bai giang Unit 7. Are These His Trousers? mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2014 7:24:07 PM
Filesize: 4.92 M
Download count: 23
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Welcome to class 3A
Teacher: Đỗ Thị Hồng Hằng
Tan Nghia 2 Primary School
Wednesday, March 13th , 2013
Family and friends 3
Role Play
Pupil 1. Mum

Pupil 2. Dad
Help! The clothes.
Look, this is Rosy’s dress
Are these her socks?
Yes, they are
Is this Billy’s T- shirt?
Yes, it is. Put it in his basket
Are these his trousers?
No, they aren’t his trousers.
They’re my shorts.a. Shorts
b. T- shirt
c. Coat
d. socks
e. Trousers
f. Dress
1.
1.
5.
2.
4.
3.
6.
Family and friends 3
Wednesday, March 13th , 2013
Unit 7: Are these his trousers ?
Lesson Four. Phonics
Alphabet
Let`s sing
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
U
I
O
P
Q
R
S
T
Z
X
W
V
Y
C
E
G
I
K
L
Y
X
V
T
R
P
N
Cat
Ruler
Sofa
Teddy
Kite
Yo- Yo
C
R
S
T
K
Y
Lion
Umbrella
Hat
Van
Mum
Zebra
L
U
M
H
V
Z
Lucky flower !
Homeword
1
4
5
6
3
2
Choose the correct answer.
b. pen
a. orange
c. mum
Lucky Number!
+ 20
Fill a missing letter.
m
Choose the correct answer.
a. n
b. p
c. m
Choose the correct answer.
The has got an .
a. nurse / orange
b. nurse / pen
c. mum / orange
+ 20
Lucky Number!

Wednesday, March 13th , 2013
Family and friends 3
Home work:
Học thuộc bảng chữ cái tiếng anh.
Làn bài tập 1, 2 trang 51, sách Workbook.
Chuẩn bị bài 5: Skills Time, trang 56.
Thanks for your attention
Good bye