dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an unit 5 C23 mien phi,tai lieu unit 5 C23 mien phi,bai giang unit 5 C23 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/31/2014 7:37:46 AM
Filesize: 0.66 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
* English *
* * khối 6 * *
Chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o viÖt nam 20/11
GIÁO VIÊN
HOÀNG BÁ HIỀN
TRƯỜNG THCS
TÂN HIỆP
Unit 5 : THINGS I DO
C. CLASSES - C2.3
GUESSING WORD
Thời khoá biểu
C2. Listen and repeat:
7 ng�y trong tu?n:
Monday :
Thứ 2
Tuesday :
Thứ 3
Wednesday :
Thứ 4
Thursday :
Thứ 5
Friday :
Thứ 6
Satturday :
Thứ 7
Chủ nhật
Satturday :
Matching:
C3. Listen and repeat:
Ba
Nga
* New words:
1. when
Khi n�o
Nam : When do we have …… … (1) ?
Lan : We have it on …… ……. (2)
Nam : When do we have … … …(3) ?
Lan : We have it on … … … (4) and
Friday
history
Tuesday
math
Monday
Nga : When do we have history ?
Ba : We have it on Tuesday and
Thursday.
Nga : When do we have math ?
Ba : We have it on Monday, Wednesday
and Friday.
Nga : Does Lan have math on Friday ?
Ba : No, she doesn’t.
Structures:
When + do/does + S + have + Môn học?
 S + have/has it + on + Thứ
1.When do we have history ?
We have it on Tuesday and Thursday.
Structures:
When + do/does + S + have + Môn học?
 S + have/has it + on + Thứ
* Dùng để hỏi và trả lời có môn học gì vào thứ mấy
* Ý nghĩa:Khi nào ….có môn học … ?
- Physical Education
- Fine Art
- Physics
Học thuộc lòng từ mới và cấu trúc.
Xem trước: Grammar Practice (P. 60-61)
+ Thì hiện tại đơn.
+ Hỏi thời gian.
+ Câu hỏi “Yes/ No”.
+ Câu hỏi với “ Wh..”
Homework:
Thank you for your attention!