dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an unit 5 A34 mien phi,tai lieu unit 5 A34 mien phi,bai giang unit 5 A34 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/31/2014 7:26:17 AM
Filesize: 4.39 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
October 31, 2014

Lớp 6/3
October 31, 2014
UNIT 5 THINGS I DO
October 31, 2014
1. Watch TV : Xem ti vi
October 31, 2014
2. Read: D?c sâch
October 31, 2014
3. Do the housework
Lăm vi?c nhă
October 31, 2014
4. Listen to music
Nghe nh?c
October 31, 2014
1. Watch TV: Xem ti vi
2. Read :Đọc (sách, báo….)
3. Do the housework:
Làm công việc nhà
4. Listen to music: Nghe nhạc
October 31, 2014
Listen to music
Do the housework
Watch T.V
Read
October 31, 2014
Listen to music
Do the housework
Watch T.V
Read
October 31, 2014
Let us listen to the tape!
October 31, 2014
* Structure:
What does Ba do after school ?
Ba watches television
Cách thành lập:
What + does + S + do after school?
S + V(s/es) + O
October 31, 2014
A4. Answer
October 31, 2014
Picture 1 :
What does Ba do after school ?
He watches T.V .
October 31, 2014
Picture 2 :
What does Lan do after school?
She does the housework
October 31, 2014
Picture 3 :
What does Thu do after school ?
She reads.
October 31, 2014
Picture 4 :
What does Nam do after school ?
He listens to music.
October 31, 2014
Noughts and crosses
October 31, 2014
Thank you very much
for enjoying us !!!