dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Unit 4. What's The Time?( Class 5) mien phi,tai lieu Unit 4. What's The Time?( Class 5) mien phi,bai giang Unit 4. What's The Time?( Class 5) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2014 7:35:11 PM
Filesize: 4.94 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thursday, November 14th, 2013
Thursday, November 14th , 2013a. Watch TV
b.Do my homework
c. Go swimming
d. Listen to music
e. Read a book
f. Write an email
1.
1.
5.
2.
4.
3.
6.
Thursday, November 14th, 2013
Unit 4: What’s the time ?
Lesson One. Words
Thursday, November 14th, 2013
Thursday, November 14th , 2013
1. Vocabularies:
Get up
Have breakfast
Go to school
Go home
Have dinner
Go to bed
Have dinner
Go to bed
Go to school
get up
Go home
Have dinner
1
6
5
4
3
2
Thursday, November 14th, 2013
Home work:
Học thuộc từ mới.
Làm bài tập trang 30
Luyện đọc và chuẩn bị bài mới