dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Unit 4. He's A Hero! ( Family& Friends 3) mien phi,tai lieu Unit 4. He's A Hero! ( Family& Friends 3) mien phi,bai giang Unit 4. He's A Hero! ( Family& Friends 3) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2014 7:57:49 PM
Filesize: 3.86 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Wednesday, November 13th , 2013
Unit 4: He is a hero !
Lesson Three: Song( period 3 )
Two kind
Meet in a lane.
Hello, hello,
What’s your name?
How are you?
How are you?
How are you, again?
Two kind
Meet in a lane.
Hello, hello,
What’s your name?
How are you?
How are you?
How are you, again?
Two kind
Meet in a lane.
Hello, hello,
What’s your name?
How are you?
How are you?
How are you, again?
Two kind
Meet in a lane.
Hello, hello,
What’s your name?
How are you?
How are you?
How are you, again?
Two kind
Meet in a lane.
Hello, hello,
What’s your name?
How are you?
How are you?
How are you, again?
Two kind
Meet in a lane.
Hello, hello,
What’s your name?
How are you?
How are you?
How are you, again?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time`s up
Practice: Unscramble: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa:
P o t l i
Pilot


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time`s up
Practice: Unscramble: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa:
T a c e r h e
teacher


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time`s up
Practice: Unscramble: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa:
F r a m r e
Farmer


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time`s up
Practice: Unscramble: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa:
D c o r t o
Doctor
Wednesday, November 13th , 2013
Home work:
Học thuộc 1 đoạn mà các em thích
Làm bài tập trang 32