dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an unit 3. Dinnertime mien phi,tai lieu unit 3. Dinnertime mien phi,bai giang unit 3. Dinnertime mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2014 7:09:05 PM
Filesize: 4.58 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thursday, October 16th , 2014
Family and friends 4
Lam Son Primary School
Welcome to class 4A1
Teacher: Đỗ Thị Hồng Hằng
IN MY FAMILY
Who`s faster?
fish
bread
carrots
rice
yogurt
meat
1
6
5
4
3
2
WHAT AND WHERE
Family and friends 4
Thursday, October 16th , 2014
Unit 3:
Lesson One: Words( cont)
Dinnertime !
Where’re the family?
Does Billy like carrots?
Does Billy like yogurt?
Thursday, October 16th , 2014
Unit 3:
Lesson One: Words( cont)
Dinnertime !
Newwords:
- Finished:
xong, hoàn thành
Mum: Rice, meat and carrots for Billy.
Do you like carrots, Billy?
Billy: No, I don’t. No carrots for me!
Mum: What do you like, Billy? Do you like yogurt?
Billy: Yes, I do.
Mum: OK. First your carrots and then a yogurt.
Billy: Finished!
Mum: Good boy. Here’s your yogurt.
Billy: Mmm… I like yogurt………….Oh no!

Thursday, October 16th , 2014
Family and friends 4
Play game:
" Ding Dong "
like/ don’t like
Thursday, October16th, 2014
Home work:
Học thuộc từ mới.
Làm bài tập trang 20
Luyện đọc và chuẩn bị bài mới
Thanks for your attention
Good bye