dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an unit 10 mien phi,tai lieu unit 10 mien phi,bai giang unit 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 8:14:48 PM
Filesize: 13.45 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Welcome the teachers & students attending the lesson !
Tran Thi Lan Huong
Wednesday, March 21st2012
Game
Lucky number
Result
Group
Group
continue
1
3
4
6

2
5
Lucky Number
00
1
5
4
3
2
0
1
Start
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
End
0

A lucky number.

Congratulations!
00
1
5
4
3
2
0
1
Start
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
End
0

A lucky number.

Congratulations!
00
1
5
4
3
2
0
1
Start
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
End
0
1
5
4
3
2
0
1
Start
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
End
0
00
1
5
4
3
2
0
1
Start
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
End
0
win
game
unit 10
Seasons and Weather
Lesson 3: B1,2,3 ( page 98,99 )
1. Listen:
A. Vocabulary:
- usually :
thường thường
unit 10
Seasons and Weather
Lesson 3: 1,2,3 ( page 98,99 )
1. look, listen and repeat :
A. Vocabulary:
- usually :
thường thường
- go swimming : đi bơi
unit 10
Seasons and Weather
Lesson 3: 1,2,3 ( page 98,99 )
1. look, listen and repeat :
A. Vocabulary:
- usually :
Thường thường
- go swimming : đi bơi
- go fishing : đi câu cá
unit 10
Seasons and Weather
Lesson 3: 1,2,3 ( page 98,99 )
1. look, listen and repeat :
A. Vocabulary:
- usually :
thường thường
- go swimming : đi bơi
- go fishing : đi câu cá
- go skiing : đi trượt tuyết
unit 10
Seasons and Weather
Lesson 3: 1,2,3 ( page 98,99 )
1. look, listen and repeat :
A. Vocabulary:
- usually :
thường thường
- go swimming : đi bơi
- go fishing : đi câu cá
- go skiing : đi trượt tuyết
- go camping : đi cắm trại
unit 10
Seasons and Weather
Lesson 3: 1,2,3 ( page 98,99 )
1. look, listen and repeat :
A. Vocabulary:
- usually :
thường thường
- go swimming : đi bơi
- go fishing : đi câu cá
- go skiing : đi trượt tuyết
- go camping : đi cắm trại
- Ride a bike : đi xe đạp
matching
1. go skiing
2. Ride a bike
3. go swimming
4. go camping
5. go fishing
A
B
C
D
E
1. look, listen and repeat :
A. Vocabulary:
B. Dialogue:
Linda
Nam
1. look, listen and repeat :
A. Vocabulary:
B. Dialogue:
Nam :
What`s the weather like in summer ?
Linda :
It is usually hot and sunny.
Nam :
What do you usually do in summer ?
Linda :
I usually go swimming.
1. look, listen and repeat :
A. Vocabulary:
B. Dialogue:
C. Model sentences:
Nam :
What do you usually do in summer ?
Linda :
I usually go swimming.
2. Let`s talk
What do you usually do in ...... ?
I usually ......
2. Let`s talk
What do you usually do in ...... ?
I usually ......
2. Let`s talk
What do you usually do in ...... ?
I usually ......
2. Let`s talk
What do you usually do in ...... ?
I usually ......
2. Let`s talk
What do you usually do in ...... ?
I usually ......
3. Listen and check
He often goes swimming in summer.
She usually goes fishing in winter.
We sometimes go camping in autumn
They always go cycling in spring.
Guess
key
1
POINTS
2
3
4
5
6
7
8
unit 10 : Seasons and Weather
Lesson 3: B 1,2,3 ( page 98,99 )
Wednesday March 22th 2012
Listen and repeat :
2. Let’s talk
a. Vocabulary
b. Dialogue :
c. Model sentences :
3. Listen and check
4. Homework :
- Tập viết từ mới
- Đặt 4 câu với mẫu vừa học .
Thank you for your attention !