dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tư tưởng hồ chí minh mien phi,tai lieu tư tưởng hồ chí minh mien phi,bai giang tư tưởng hồ chí minh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2014 6:20:13 PM
Filesize: 4.43 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ - GDCD

HỒ CHÍ MINH 1911 - 1920


ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHÀ YÊU NƯỚC ĐƯƠNG THỜI.
Hoàng Hoa Thám

“Mang cốt cách
phong kiến”
Phan Bội Châu

“Đuổi hổ cửa trước
rước beo cửa sau.”

Phan Châu Trinh

“Xin giặc
rủ lòng thương”
Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
1911 – Khởi đầu
Nguyễn Văn Ba
rời bến cảng 5 - 6 - 1911
Bến cảng Nhà rồng
Tàu Latútsơ Tơrêvin
Nước Pháp
TỰ DO
BÌNH ĐẲNG
BÁC ÁI

NGUYỄN ÁI QUỐC ĐÃ TÌM HIỂU NHIỀU NƠI TRÊN THẾ GIỚI.
Pháp
(1911)
Mỹ
(1913)
Anh
(1913-1917)
“Ở ĐÂU NHÂN DÂN LAO ĐỘNG CŨNG LÀ BẠN
Ở ĐÂU CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC CŨNG LÀ THÙ"
PHẢI DỰA VÀO SỨC MẠNH CỦA CHÍNH DÂN TỘC MÌNH
1919.
1919 – 1920.
Đâu là con đường đúng đắn?

NGUYỄN ÁI QUỐC ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN.

“Luận cương của Lênin làm
cho tôi rất cảm động, sáng
tỏ và tin tưởng biết bao”
(Hồ Chí Minh)
“Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin”
HCM toàn tập, T10
Bản sơ thảo
lần thứ nhất
NHỮNG
LUẬN CƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA

V.I. LÊNIN
Lênin với tác phẩm thông qua tại Đại hội II của Quốc tế cộng sản (1920)
Đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc

QUÁ TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC.
? 1917 L?p h?i ngu?i
VN yờu nu?c
■ 1919 Vào Đảng xã hội Pháp
■ 7/1920 Đọc luận cương của Lênin
■ 12/1920 Tham gia Đại hội Tua
● Khẳng định chủ nghĩa Mác Lênin
■ 6/1911 ra đi tìm
đuờng cứu nước
Nguyễn Ái Quốc ở Đại hội Tours 12-1950
Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc,
không có con đường nào khác con đường
cách mạng vô sản
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tours tháng 12 năm 1920
“Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính
đến chủ nghĩa cộng sản,
Từ một thanh niên yêu nước trở thành
người chiến sĩ cộng sản đẩu tiên của dân tộc”
KHÁI QUÁT