dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Trò chơi ô chữ mien phi,tai lieu Trò chơi ô chữ mien phi,bai giang Trò chơi ô chữ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/27/2014 9:31:42 PM
Filesize: 1.19 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
Ứ C T R A I
P U S K I N
N G U Y Ễ N K H U Y Ế N
T A O Đ À N
T Ố N H Ư
L I Ê N
T Ả N G B Ă N G T R Ô I
N G U Y Ễ N T U Â N
C H Ế L A N V I Ê N
H U Y C Ậ N
T Ô H O À I
N A M C A O
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Câu 1: Tên tự của Nguyễn Trãi là gì?
Câu 2: Ai là tác giả của “Thơ dâng?”
Câu 3: Ông được coi là nhà thơ đặc sắc của
làng cảnh Việt Nam?
Câu 4: Đây là hội sáng tác thơ do vua Lê Thánh Tông
lập ra (khoảng thế kỷ XVI)?
Câu 5: Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Du là gì?
Câu 6: Đây là tên của một nhân vật trong
truyện ngắn “Hai đứa trẻ?”
Câu 7: Tên nguyên lý sáng tác của
nhà văn Hemingway là gì?
Câu 8: Ai là tác già của tập truyện “Vang bóng một thời?”
Câu 9: Ai là tác giả của tập thơ “Điêu tàn?”
Câu 10: Ai là tác giả của tập thơ “Lửa thiêng?”
Câu 11: Nguyễn Sen là tên khai sinh của tác giả nào?
Câu 12: Ai là tác giả của tiểu thuyết “Sống mòn?”