dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Trò chơi mien phi,tai lieu Trò chơi mien phi,bai giang Trò chơi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/27/2014 12:57:29 AM
Filesize: 2.08 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Chào
mừng
ngày
Phụ
nữ
Việt
Nam
20/10
Ban
Nữ
công
Đức
Hạnh
1
Tháng 10 năm 2014
Mời các bạn tham gia trò chơi
"Thử tài đoán chữ"
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Bạn thích chọn câu nào?
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
CÂU 1 :
Ñaøn oâng cöôøi hoa, ñaøn baø   .
Ñaùp aùn : cöôøi nuï.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : đi giầy , chồng ắt
CÂU 2 :
Choàng khoân vôï ñaëng  ,
Vôï khoân   coù ngaøy laøm quan.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
"THÂN EM NHƯ TẤM LỤA ĐÀO, PHẤT PHƠ GIỮA CHỢ BIẾT VÀO TAY AI"
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : dù ngồi
CÂU 4 :
Laáy choàng xöùng löùa vöøa ñoâi,
Duø ñi cuõng ñeïp,   cuõng xinh
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : em nâng, chị ngã
CÂU 5 :
Töôûng raèng chò ngaõ ,
Ai ngôø  , em böng mieäng cöôøi.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : lựa cành ,Gái khôn
CÂU 6 :
Chim khoân löïa nhaùnh  ,
  löïa choán trai laønh gôûi thaân.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : nên dài, Cái duyên
CÂU 7 :
Choàng yeâu caùi toùc  
  neân ñeïp, caùi taøi neân khoân.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
"YÊU NHAU THÁO NHẪN CHO NHAU,
VỀ NHÀ MẸ HỎI QUA CẦU ĐÁNH RƠI"
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : bớt lời, bớt lửa
CÂU 9 :
Choàng giaän thì vôï  
Côm soâi   , moät ñôøi khoâng kheâ.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : nhờ cha, nhờ vợ
CÂU 10:
Beù thì nhôø meï  ,
Lôùn leân  , luùc giaø nhôø con.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : làm lành , hớn hở
CÂU 11:
Choàng giaän thì vôï  ,
Mieäng cöôøi  , raèng anh giaän gì?
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Thà rằng ăn bát cơm rau…
Còn hơn thịt cá nói nhau nặng lời.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : chà là, nuôi mẹ
CÂU 13:
Ñoùi loøng aên hoät   ,
Ñeå côm   , meï giaø yeáu raêng.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : bà ngoại.
CÂU 14:
Nhaát meï nhì cha, thöù ba  .
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : vì con , gánh giang sơn
CÂU 15:
Coù con phaûi khoå   ,
Coù choàng phaûi    nhaø choàng .
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
"CÓ TRĂNG QUÊN ĐÈN".
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : mới trông, lấy chồng
CÂU 17:
Bôûi thöông neân daï  ,
Khoâng thöông em ñaõ   coøn đâu.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : áo rách , xông hương
CÂU 18:
Choàng ta   ta thöông ,
Choàng ngöôøi aùo gaám   maëc ngöôøi.

27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : càng thơm, đói cơm
CÂU 19:
Hoa thôm caøng heùo  ,
Em gioøn raùch aùo,   caøng gioøn
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com


"CÁ CẮN CÂU BIẾT ĐÂU MÀ GỠ,
CHIM VÀO LỒNG BIẾT THƯỞ NÀO RA" .
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : đêm rằm, vẫn tròn
CÂU 21:
Traêng troøn chæ coù  ,
Tình ta thaùng thaùng, naêm naêm   .
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : giả no, giả dại
CÂU 22:
Tôùi ñaây daàu ñoùi  ,
Daàu khoân  , ñaëng doø yù anh.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : bụt nhà, dầu dại
CÂU 23:
Khoâng thieâng cuõng theå   , Daàu khoân   cuõng laø choàng em.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Ñaùp aùn : chöõ ñoàng, veõ roàng
CÂU 24:

Traêm naêm ghi taïc  ,
Duø ai theâu phuïng   maëc ai.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án : giồi (dồi), em ngồi
CÂU 25:
Traéng da vì bôûi phaán  ,
Ñen da vì bôûi   chôï tröa.

27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án: cha mẹ
CÂU 26:
Yeâu nhau con maét lieác qua,
Keûo chuùng baïn bieát, keûo   ngôø.

27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Đáp án: chanh thanh, lấy anh
CÂU 27:
Chöøng naøo muoái ngoït  ,
Em ñaây môùi daùm   boû choàng.
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Ñaùp aùn : trong beáp
CÂU 28 – Câu cuối

Xem  , bieát neát ñaøn baø
27/10/2014
nguyennamdh1@gmail.com
Chúc tất cả quý cô giáo, cán bộ nữ
Trường TH Đức Hạnh 1
luôn hạnh phúc và thành đạt!
Công đoàn cơ sở Đức Hạnh 1
Thực hiện tháng 10-2014