dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tro choi dan gian mien phi,tai lieu Tro choi dan gian mien phi,bai giang Tro choi dan gian mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/9/2014 1:09:12 PM
Filesize: 2.61 M
Download count: 25
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Lớp
8/1
Học
hết
sức

Lớp
8/1
Chơi
hết
mình
KHỞI ĐỘNG
Tìm hiểu
TRÒ CHƠI DÂN GIAN
CHỦ ĐỀ
CHƯƠNG TRÌNH
1. Tuyeân boá lí do - Giôùi thieäu ñaïi bieåu.
2. Hoaït ñoäng
TROØ CHÔI DAÂN GIAN XÖA VAØ NAY :
3. Keát thuùc.
Cùng
tìm hiểu.
2. Cùng chơi.
3. Cùng
vận dụng.
- Lớp chia làm 5 đội, mỗi đội sẽ dùng bộ chữ A,B,C để trả lời 8 câu hỏi trắc nghiệm về TROØ CHÔI DAÂN GIAN.

Khi MC đọc xong câu hỏi, các đội có 5 giây suy nghĩ. Sau tiếng vỗ tay, mời các đội đưa đáp án. Đội nào đưa chậm hoặc đưa một lúc 2 đáp án sẽ không được tính điểm câu đó.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Mỗi câu đáp đúng được 2 điểm.
Trong 8 câu hỏi sẽ có hai câu may mắn. Nếu trả lời đúng đội bạn được 4 điểm.
A. Miền Bắc.
5
4
3
2
1
0
A
1. Tò he ( nặn hình ) có nguồn gốc
ở miền nào ?
B. Miền Trung.
C. Miền Nam.
A. Miền Bắc.
A. Đu quay.
5
4
3
2
1
0
C
2. Trò chơi nào sau đây thuộc
nhóm trò chơi sáng tạo?
B. Ô quan.
C. Xếp cào cào.
C. Xếp cào cào.
A. Trong nhà.
5
4
3
2
1
0
C
3. Trò chơi nhảy ngựa (nhảy gù)
thường chơi ở đâu?
B. Ngoài sân.
C. Ở đâu cũng được.
C. Ở đâu cũng được.
Chúc mừng đội bạn thật may mắn !
A. Trò chơi vận động.
5
4
3
2
1
0
B
4. Nu na nu nống là trò chơi gì ?
B. Trò chơi đồng dao.
C. Trò chơi sáng tạo.
B. Trò chơi đồng dao.
A. Cướp cờ.
5
4
3
2
1
0
A
5. Chơi trò nào sau đây đòi hỏi
chúng ta tính đoàn kết ?
B. Ô quan.
C. Thả diều.
A. Cướp cờ.
A. Mắt, tay, chân.
5
4
3
2
1
0
C
6. Trò chơi banh đũa rèn cho trẻ
sự nhanh nhạy :
B. Tay, tai, mắt.
C. Mắt, tay, đầu óc.
C. Mắt, tay, đầu óc.
A. Sự nhanh nhạy.
5
4
3
2
1
0
C
7. Trò chơi ô quan rèn luyện cho
người chơi đều gì ?
B. Tính toán.
C. Cả a và b đều đúng.
C. Cả a và b đều đúng.
A. Sự khéo léo.
5
4
3
2
1
0
A
8. Trò chơi thả diều đòi hỏi
người chơi đều gì ?
B. Sự tự tin.
C. Cả a và b đều đúng.
A. Sự khéo léo.
Chúc mừng đội bạn thật may mắn !
Thi tìm hiểu
CÁC TRÒ CHƠI TRONG DÂN GIAN
Tìm teân caùc troø chôi daân gian thöôøng ñöôïc toå chöùc trong caùc dòp leã, hoäi ôû Vieät Nam.

Cách chơi: Moãi ñoäi töï tìm teân caùc troø chôi treân baûng ma traän vaø ghi vaøo baûng phuï trong 5 phuùt.

Mỗi nội dung đúng : 2 điểm.
LƯU Ý : GHI CHỮ RÕ, ĐÚNG CHÍNH TẢ.
Thi làm chong chóng
Các bạn sẽ được hướng dẫn làm chong chóng.
Sau đó BTC phát vật dụng cho từng tổ.
Trong vòng 4 phút các tổ tự làm ít nhất 1 cái
chong chóng.
Mỗi chong chóng làm được = 5 điểm.
Yêu cầu : chóng chóng chuyển động được, có
tính thẩm mỹ.
- Đồng hồ tính giờ ở bên phải màn hình.
Hạng I:
Hạng II:
Hạng III:
KK :
Phát thưởng
Bạn đã sẵn sàng nhận phần thưởng chưa?