dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tri thức tuổi hoa vip mien phi,tai lieu Tri thức tuổi hoa vip mien phi,bai giang Tri thức tuổi hoa vip mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/8/2014 9:40:11 PM
Filesize: 8.49 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRI THỨC TUỔI HOA
HỘI THI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2013
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THUỶ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH ĐỒNG
Nội dung chương trình hội thi
Phần 1: Chào hỏi
Phần 2: Thö tµi m¨ng non
Phần 3: M¨ng non th«ng minh
Phần 4: M¨ng non khÐo lÐo
Phần thi: Chào hỏi
ë vßng thi nµy thêi gian dµnh cho mçi ®éi lµ 5 phót.C¶ 3 ®éi sÏ lÇn l­ît giíi thiÖu vÒ ®éi cña m×nh( Néi dung giíi thiÖu bao gåm: lÞch sö truyÒn thèng cña anh hïng mµ ®éi mang tªn vµ giíi thiÖu c¸c thµnh viªn trong ®éi. H×nh thøc giíi thiÖu cã thÓ lµ: c©u ®è,h¸t,ho¹t c¶nh... Vµ ®iÓm tèi ®a cho phÇn thi nµy lµ 50 ®iÓm)
Phần thi: Thö tµi m¨ng non

ë vßng thi nµy c¶ 3 ®éi ph¶i tr¶i qua 20 c©u hái víi c¸c néi dung vÒ lÞch sö,®Þa lý,to¸n,tiÕng viÖt... Do ban tæ chøc ®­a ra,víi h×nh thøc tr¶ lêi tr¾c nghiÖm,lùa chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt ®Ó tr¶ lêi c©u hái cña m×nh.Mçi c©u tr¶ lêi ®óng sÏ ®­îc 10 ®iÓm,thêi gian suy nghÜ tr¶ lêi cho mçi c©u hái lµ 5 gi©y.Tæng sè ®iÓm dµnh cho phÇn thi nµy tèi ®a lµ 200 ®iÓm
Câu hỏi 1: Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào?
A. 15/05/1890
B. 19/05/1890
C. 19/05/1980
Câu hỏi 2: Ngày 26/03/1931 là kỷ niệm ngày gì?
A. Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
B. Ngày thành lập Đàng CS Việt Nam
C. Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Câu hỏi 3: Hãy điền từ còn thiếu vào dấu . trong câu ca dao sau?
ầu ơ,bồng bống bông bông
Lớn lên con phải cố công học hành
Học là học đạo làm người
Con đừng ... kẻ cười,người chê.
A. Lêu lổng
B. Trốn học
C. Bỏ học
Câu hỏi 4: Trong các số sau đây số nào chia hết cho 2,3,5 và 9?
A. 360
B. 145
C. 350
Câu hỏi 5: Dãy núi Trường Sơn chạy dọc miền nào của nước ta trong các miền sau đây?
A. Miền Bắc
B. Miền Trung
C. Miền Nam
Câu hỏi 6: Bạn hãy cho biết Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?
A. 02/06/1910
B. 05/06/1911
C. 06/05/1911
Câu hỏi 7: Ngày 02/9/1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập nhằm.
A. Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập,tự do của nước ta.
B. Tuyên bố sự chấm dứt của triều đình phong kiến nhà Nguyễn.
C. Tuyên bố tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.
Câu hỏi 8: Bài hát "Cùng nhau ta đi lên" hay còn được gọi là?
A. Đoàn Ca
B. Quốc Ca
C. Đội Ca
Câu hỏi 9: Hãy chỉ ra trong các từ sau đây đâu không phải là từ láy?
A. Nhấp nháy
B. Bập bềnh
C. Học hỏi
D. Thẳng thắn
Câu hỏi 10: My Pet is a ...
A. Ship
B. Cat
C. Robot
D. Doll
Câu hỏi 11: Th? n�o l� phõn s? th?p phõn
Phõn s? cú m?u s?: 10,100,1000...

Câu hỏi 12: Vua Lý Thỏi T? r?i dụ ra Thang Long nam 1010. Nam dú thu?c th? k? th? m?y?
Th? k? th? XI

Câu hỏi 13: K? tờn cỏc b? ph?n c?a co quan tu?n ho�n?
Tim v� cỏc m?ch mỏu

Câu hỏi 14: Ph?n d?t li?n nu?c ta giỏp v?i nh?ng nu?c n�o?
L�o, Campuchia, Trung Qu?c

Câu hỏi 15: Nh� nu?c d?u tiờn c?a nu?c ta cú tờn l� gỡ?
Van Lang

Câu hỏi 16: Cú bao nhiờu s? cú ba ch? s??
900

Câu hỏi 17: "D? mốn bờnh v?c k? y?u" l� tỏc ph?m c?a nh� van n�o?
Tụ Ho�i

Câu hỏi 18: Nu?c ta cú bao nhiờu dõn t?c?
54 dõn t?cCâu hỏi 19: Can you sing a song?


Câu 20: Biển báo nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?
Đáp án: Biển 3
Phần III. Măng non thông minh

Ở phần thi này có 10 câu hỏi giành cho ba đội. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi các đội mới được nhấn chuông giành quyền trả lời, đội nào nhấn chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời, đội nào nhấn chuông khi người dẫn chương trình chưa đọc xong câu hỏi sẽ mất quyền trả lời.
Đáp án đúng cho mỗi câu hỏi của phần thi này là 10 điểm
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 1:
Sắp xếp độ lớn các góc sau theo thứ tự lớn dần: góc tù, góc vuông, góc nhọn, góc bẹt.?
Đáp án:
Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 2: Ông là người chỉ huy trận đánh quân Tống trên sông Như Nguyệt ?
Đáp án: Lý Thường Kiệt.
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 3: Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu của nước ta nằm ở đâu?
Đáp án: Thủ đô Hà Nội
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 4:
Tìm từ ghép trong các từ sau: lạnh buốt, lành lạnh, lanh canh, tiên tiến?
Đáp án: lạnh buốt, tiên tiến
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 5: Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông –Nguyên, các chiến sĩ tự mình thích vào tay 2 chữ gì?
Đáp án : Sát Thát
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 6: Thành phố nào được mệnh danh là thành phố sương mù trên cao nguyên.
Đáp án : Thành phố Đà Lạt.
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 7: Trong hai câu thơ sau, tác giả đã sử dung biện pháp gì để miêu tả dòng sông?
“Dòng sông mới điệu làm sao
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha”.
Đáp án : Biện pháp nhân hoá.
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 8:
Nhà thơ Trần Đăng Khoa bộc lộ tình yêu thương mẹ sâu sắc qua bài thơ nào ?
Đáp án: Mẹ ốm
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 9: Ngôi trường được coi là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam có tên là gì?
Đáp án: Quốc Tử Giám
BẮT ĐẦU
Hết giờ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 10: Hằng năm có ngày hội nào mà thiếu nhi được rước đèn, phá cỗ, múa lân?
Đáp án : Tết Trung thu
Phần thi dành cho khán giả
ông nói gà - bà nói vịt
Cá chuối
Cà pháo
Tre già măng mọc
Vòi hoa sen
chị ngã em nâng
Học hành
Thuốc bổ
1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ
Cầu mưa
Phần thi: m¨ng non khÐo lÐo

Trong phần thi này, trong vòng 10 phút, các đội sẽ vẽ một bức tranh trên giấy A3 với chủ đề về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau 10 phút các đội sẽ cử 01 thành viên thuyết minh về ý tưởng sản phẩm của đội mình. Điểm tối đa cho phần thi này là 50 điểm.