dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tin 11: btap va thực hành 6 mien phi,tai lieu tin 11: btap va thực hành 6 mien phi,bai giang tin 11: btap va thực hành 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 12:00:43 PM
Filesize: 0.35 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 06
Tiết 42 :
1.Viết thủ tục CatDan(S1, S2) nhận đầu vào là xâu S1 không quá 79 kí tự, tạo xâu S2 thu được từ xâu S1 bằng việc chuyển kí tự đầu tiên của nó xuống vị trí cuối cùng .

Ví dụ: S1=‘ABCD’ S2=‘BCDA’
TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHẠY TRÊN MÀN HÌNH
S1=‘ABCD’
TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHẠY TRÊN MÀN HÌNH
S2= ‘BCDA’
Type Str79 = string[79];
Procedure CatDan(S1: str79; var S2 : str79);
Begin
S2:=copy(S1,2,length(S1)-1) + S1[1];
End;
2. Viết thủ tục CanGiua(s) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự, bổ xung vào xâu s một số dấu cách để khi đưa ra màn hình xâu kí tự s ban đầu được căn giữa dòng.(80 kí tự)
TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHẠY TRÊN MÀN HÌNH
(80-34)/2=23
(8-2)/2=3
Procedure CanGiua(Var s: xau);
Var i,n:integer;
Begin
n:=(80-length(s)) div 2;
For i:=1 to n do
s := ` ` + s;
end;
TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHẠY TRÊN MÀN HÌNH
(80-34)/2=23
3. Sử dụng hai thủ tục trên, viết chương trình nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25x80
TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHẠY TRÊN MÀN HÌNH
ý tưởng:
Nhập 1 xâu để chạy trên màn hình.
Căn giữa xâu vừa nhập trên màn hình.
Sử dụng thủ tục cắt dán để chạy chữ.
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
= (8-2)/2=3 vậy cách 3 tấm gạch đỏ
Màn hình văn bản chỉ nhìn thấy tối đa 80 kí tự, một xâu A dài 34 kí tự. Vậy trước xâu A có bao nhiêu kí tự khoảng trắng?
Mung nghin nam Thang Long – Ha Noi
80 kí tự
Xâu dài 34 kí tự
(80-34)/2=23