dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiết 18: Phản ứng hóa học- Ngọc Tuyến mien phi,tai lieu Tiết 18: Phản ứng hóa học- Ngọc Tuyến mien phi,bai giang Tiết 18: Phản ứng hóa học- Ngọc Tuyến mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/20/2014 11:20:23 PM
Filesize: 2.10 M
Download count: 57
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng thầy, cô cùng các em học sinh
Nguy?n Ng?c Tuy?n-Thanh Xu�n - Sĩc Son- H� N?i
*Kiểm tra kiến thức bài cũ:
1 .Thế nào là hiện tượng vật lí ? Cho ví dụ 1 hiện tượng vật lí
. Thế nào là hiện tượng hóa học? Cho ví dụ 1 hiện tượng hóa học
2. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học ?

c/Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic
a/ Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc (khí Lưu huỳnh đioxit)
b/Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
d/Hòa tan đường vào nước được dung dịch đường
Chất ban đầu :
Chất mới :
Chất ban đầu :
Chất mới :
Lưu huỳnh đioxit
Lưu huỳnh, khí oxi
Canxi cacbonat
Vôi sống, khí cacbonic
c/Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic
Chất ban đầu :
Canxi cacbonat
Chất mới :
Vôi sống, khí cacbonic
Đã diễn ra một quá trình biến đổi từ Canxi cacbonat thành vôi sống và khí cacbonic. Quá trình đó́ gọi là gì?
Hãy nêu định nghĩa về phản ứng hóa học ?

I/ Định nghĩa :
Tiết 18 :
PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Vd1: Hãy cho biết tên chất phản ứng và sản phẩm trong phản ứng hóa học sau:
* Khi bị đun nóng, đồng(II)hiđroxit bị biến đổi thành đồng(II)oxit và nước.
Phản ứng trên được ghi theo phương trình chữ như sau:
Đồng(II)hiđroxit
+
Nước
Đồng(II)oxit
Tên các sản phẩm (chất tạo thành )
Tên các chất phản ứng (Chất tham gia)
Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như thế nào ?
I/ Định nghĩa :
Chất phản ứng : Đồng(II)hiđroxit
Sản phẩm : Đồng(II)oxit , nước
I/ Định nghĩa :
Vd2: Đun nóng hỗn hợp bột nhôm và lưu huỳnh tạo ra chất nhômsunfua
Nhôm
Nhômsunfua
Lưu huỳnh
+
Đọc là: nhôm tác dụng với lưu huỳnh tạo thành nhômsunfua
Hãy ghi phương trình chữ của phản ứng?
Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần ?

Điều gì đã thay đổi trong phản ứng hóa học mà làm cho chất này biến đổi thành chất khác ?
II. Diễn biến của phản ứng hóa học

Nhắc lại khái niệm: phân tử là gì ?
Sơ đồ tượng trưng diễn biến của phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo thành nước.
II. Diễn biến của phản ứng hoá học:
O2
H2
O
O
H
H
H
H
Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước.
H2
H2O
O2
a,Trước ph¶n ứng
b,Trong quá trình phản ứng
c,Sau ph?n ?ng
Trước phản ứng có những phân tử nào? Những nguyên tử nào liên kết với nhau?
Sau phản ứng những phân tử nào tạo thành? Những nguyên tử nào liên kết với nhau?

Trong p/ứ các nguyên tử nào liên kết với nhau? So sánh số nguyên tử hiđro và oxi trước và sau phản ứng?Có gì thay đổi mà làm cho những phân tử khí hiđro và khí oxi tạo thành những phân tử nước?
Trước p/ứ có 2 p/tử hiđrô và 1p/tử oxi; 2 ng/tử hiđrô liên kết với nhau tạo thành1p/tử hiđrô; 2 ng/tử oxi liên kết với nhau tạo thành 1p/tử oxi.
Trong phản ứng các ng/tử ch­a liên kết với nhau. Số ng/tử oxi và hiđrô trước và sau phản ứng không đổi.
Sau p/ứ có các p/tử nước được tạo thành; trong đó 2 ng/tử hiđrô liên kết với 1 ng/tử oxi.
Do liên kết giữa các ng/tử thay đổi.

Điều gì đã thay đổi trong phản ứng hóa học mà làm cho chất này biến đổi thành chất khác ?
“ Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác”.
Nêu kết luận về diễn biến của phản ứng hóa học?
 Kết luận :
Kẽm+ axit clohiđric Khí hiđro +Muối kẽm clorua
Lưu ý: Những phản ứng có đơn chất kim loại tham gia thì sau p/ứ nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên tố khác.
Vd :
Zn
+
+
Bài tập :
a. Trong phản ứng hóa học các nguyên tử bị biến đổi làm cho chất này biến đổi thành chất khác
b. Trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử biến đổi
c. Hiện tượng hóa học là hiện tượng chỉ biến đổi về thể chứ không biến đổi về chất
Đ
S
Đáp án bạn chọn
Đúng rồi
Đáp án bạn chọn
Không đúng
Đ
S
S
Đ
C�âu 2 :
Trong một phản ứng hóa học, các chất sản phẩm và các chất tham gia phải chứa cùng:
Hãy chọn phương án đúng
Số phân tử của mỗi chất
Số nguyên tử của mỗi chất
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố
Số nguyên tố tạo ra chất
Sai
Bạn không ghi được điểm
Đúng
10 điểm
dành cho bạn
Sai
Bạn không ghi được điểm
Sai
Bạn không ghi được điểm
Câu 3: Hãy viết và đọc phương trình chữ của các p/ứ hóa học sau:
a, Kẽm tác dụng với axít clohiđric tạo thành kÏmclorua và khí hiđro.
b, Đốt cháy khí hiđrô trong bình chứa khí oxi tạo thành hơi nước .
Kẽm + Axít clohidric ? Kẽm clorua + Khớ hiđro
Đọc: Kẽm tác dụng với axít clohidric tạo ra kẽmclorua và
khớ hiđro
Khớ hiđro + Khớ oxi ? Nước
Đọc: Khớ hiđro tác dụng với khớ oxi tạo ra nước

Hướng dẫn về nhà :
Bài tập : 1,2 ,3,4/sgk/tr50
2. vì sao nói được khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng )
Chào tất cả các thầy cô và em học sinh