dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiếng Hàn chuẩn Seoul bài 3 mien phi,tai lieu Tiếng Hàn chuẩn Seoul bài 3 mien phi,bai giang Tiếng Hàn chuẩn Seoul bài 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/17/2017 5:42:22 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
3 과: 안녕하십니까?
한국어
스타트
1. 새로운 단어
안녕하세요?
Cảm ơn (Tôn kính)
감사합니다.
Chào hỏi (Thân mật)
안녕하십니까?
감사해요.
Chào hỏi (Tôn kính)
Cảm ơn ( Thân mật)
고마와.
Cảm ơn
죄송합니다
Xin lỗi
죄송해요.
Xin lỗi
Khi có lỗi
미안합니다
미안해요
Xin lỗi
Xin lỗi
또만나요
Hẹn gặp lại
잘자
Chúc ngủ ngon (Thân mật)
Chúc ngủ ngon (Tôn kính)
주무십시요
1. 새로운 단어
제 이름은 김영숙 입니다.
네, 반갑습니다,영숙씨.
저는 윌슨입니다.
저는 영숙 사람입니다
저는 한국어를 궁부합니다
안녕하십니까?
2. 대화
안녕하십니까?
(김영숙)
(한국 사람)
(미국 사람)
저는 김영숙 입니다
저는 한국 사람 입냐다


저는 미국 사람 입냐다
(밥)
(한국어)
내 독서 한국어 입니다


저는 먹고 밥 입니다
영숙 씨는 한국 사람입니다
윌슨 씨는 영국 사람입니다
앙리 씨는 한국어를 공부합니다
철수 씨는 얄본어를 공부합니다
이것은 제 책입니다

……………………………..……..
……………………………..……..
……………………………..……..
저는:
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
안녕하세요!
저는 부티냔입니다
30 내 초반입니다.
저는 선생님입니다.
하이즈엉 에서 태어났습니다
안녕히 계세요!
교훈은 종료