dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiến bước lên đoàn- Thi GVG Tỉnh mien phi,tai lieu Tiến bước lên đoàn- Thi GVG Tỉnh mien phi,bai giang Tiến bước lên đoàn- Thi GVG Tỉnh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2012 10:25:52 PM
Filesize: 9.44 M
Download count: 119
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Chủ điểm tháng 3
Tiến bước lên đoànTiết 14: nghe giới thiệu về ý
nghĩa ngày thành lập đoàn 26 tháng 3.
Nội dung chương trình
Phần I :
- Cả lớp nghe bạn Nguyễn Văn Phong - lớp trưởng đọc ý nghĩa và hoàn cảnh ra đời của ngày thành lập Đoàn 26/3
- Bạn Nguyễn Thị Chinh đọc về các mốc vẻ vang của Đoàn.
Phần II :
Hội thi hiểu biết về đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Phần III :
Tổng kết trao quà
ý nghĩa và hoàn cảnh ra đời của ngày thành lập đoàn 26/3
Mựa xuõn nam 1931, t? ng�y 20 d?n ng�y 26/3, t?i H?i ngh? Ban ch?p h�nh Trung uong D?ng l?n th? 2, Trung uong D?ng dó gi�nh m?t ph?n quan tr?ng trong chuong trỡnh l�m vi?c d? b�n v? cụng tỏc thanh niờn v� di d?n nh?ng quy?t d?nh cú ý nghia d?c bi?t, nhu cỏc c?p ?y D?ng t? Trung uong d?n d?a phuong ph?i c? ngay cỏc ?y viờn c?a D?ng ph? trỏch cụng tỏc Do�n. Tru?c s? phỏt tri?n l?n m?nh c?a Do�n trờn c? 3 mi?n B?c, Trung, Nam, ? nu?c ta xu?t hi?n nhi?u t? ch?c Do�n co s? v?i kho?ng 1.500 do�n viờn v� m?t s? d?a phuong dó hỡnh th�nh t? ch?c Do�n t? xó, huy?n d?n co s?. S? phỏt tri?n l?n m?nh c?a Do�n dó dỏp ?ng k?p th?i nh?ng dũi h?i c?p bỏch c?a phong tr�o thanh niờn nu?c ta.
Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.
các mốc vẻ vang của đoàn
K? t? khi th�nh l?p cho d?n nay, tr?i qua 81 nam xõy d?ng v� tru?ng th�nh, du?i ng?n c? v? vang c?a D?ng v� Bỏc H? vi d?i, Do�n Thanh niờn c?ng s?n H? Chớ Minh dó ti?n h�nh 9 k? D?i h?i. M?i d?i h?i l� m?c son dỏnh d?u nh?ng ch?ng du?ng v? vang c?a Do�n Thanh niờn c?ng s?n H? Chớ Minh v� bu?c tru?ng th�nh c?a phong tr�o thanh niờn, qua dú rỳt ra nh?ng b�i h?c kinh nghi?m quý bỏu; t? ch?c phỏt d?ng cỏc phong tr�o thi dua yờu nu?c, d? ra phuong hu?ng, nhi?m v? c?a cụng tỏc Do�n v� phong tr�o thanh thi?u nhi, nh?m dỏp ?ng yờu c?u nhi?m v? c?a t?ng th?i k? cỏch m?ng. D?i h?i Do�n to�n qu?c l?n th? nh?t di?n ra t?i can c? d?a Vi?t B?c (huy?n D?i T?, t?nh Thỏi Nguyờn) v�o ng�y 7/2/1950 v?i hon 400 d?i bi?u t? kh?p m?i mi?n d?t nu?c. D?i h?i ti?n h�nh v�o th?i di?m quõn, dõn c? nu?c ta t? B?c d?n Nam gi�nh nhi?u th?ng l?i to l?n. Sau 7 ng�y l�m vi?c, D?i h?i dó b?u Ban ch?p h�nh, Ban thu?ng v? Trung uong Do�n (khoỏ I) g?m 5 d?ng chớ; d?ng chớ Nguy?n Lam du?c b?u l�m Bớ thu.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956 với 479 đại biểu đại diện cho 45 vạn đoàn viên. Đại hội khẳng định những cống hiến xuất sắc của Đoàn và phong trào thanh niên.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ 23 đến 25/3/1961 với 677 đại biểu thay mặt cho hơn 78 vạn đoàn viên trong cả nước. Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ 20 đến 22/11/1980 với 623 đại biểu thay mặt cho 4 triệu 30 vạn đoàn viên trong cả nước. Đây là đại hội đầu tiên sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987 với 750 đại biểu thay mặt cho 17 triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước.
Đại hội được tiến hành trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI đề ra.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến 18/10/1992 với 797 đại biểu thay mặt cho 2,5 triệu đoàn viên. Đại hội tiến hành trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước diễn ra gần 6 năm nhưng đã thu được những thắng lợi bước đầu rất quan trọng.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 với 899 đại biểu thay mặt cho hàng triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Đại hội tiến hành vào thời điểm Đảng ta đề ra phương hướng nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là “Tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,
đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá” vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 8 đến 11/12/2002 với 898 đại biểu tham dự. Là đại hội đầu tiên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thế kỷ mới, đánh dấu sự trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam trong thế kỷ XX, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên trong những năm đầu của thế kỷ XXI.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào trung tuần tháng 12 năm 2007, với phương châm hành động là: “ Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào năm nay- Năm 2012.
Phần II : Thi hiểu biết về đoàn
Luật chơi như sau :
Phần thi gồm 10 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10 giây. Hết thời gian các đội giơ đáp án trước mặt để lựa chọn đáp án đúng cho đội mình.
§oµn thanh niªn céng s¶n HCM
®­îc thµnh lËp vµo ngµy, th¸ng,
N¨m nµo ?
3/2/1931
26/3/1931
26/3/1945
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay tæ
chøc ®oµn ®· ®æi tªn mÊy lÇn ?
5 Lần
6 Lần
7 Lần
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng.
Đoàn đã đổi tên nhiều lần:
Từ 1931 - 1936: Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam,
Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương

Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Ng­êi ®oµn viªn thanh niªn céng
s¶n ®Çu tiªn ë n­íc ta lµ ai ?
Kim Đồng
Lý Tự Trọng
Lê Văn Tám
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
Lý Tự Trọng tên thật là Lê Văn Trọng, còn được gọi là Huy (sinh ngày 20 tháng 10 năm 1914 -1931) là một trong những nhà cách mạng trẻ tuổi nhất của Việt Nam.
Tiểu sử

Lý T? Tr?ng quờ g?c ? xó Th?ch Minh, huy?n Th?ch H�, t?nh H� Tinh nhung l?i sinh ra t?i l�ng B?n M?y, t?nh NaKhon - Thỏi Lan trong m?t gia dỡnh Vi?t ki?u yờu nu?c cú dụng anh ch? em. Cha ụng l� Lờ H?u D?t, m? l� Nguy?n Th? S?m, d?u l� nh?ng Vi?t ki?u yờu nu?c s?ng ? Nakhon; h? g?c c?a ụng v?n l� Lờ H?u song d?n d?i ụng thỡ du?c d?t th�nh Lờ Van. ễng cú dụng anh ch? em g?m: Lờ Van D?i, Lờ Van Tang, Lờ Van Nang, Lờ Th? Sỏu, Lờ Th? B?y.....
Nam 1923, ch? m?i 10 tu?i, Lý T? Tr?ng du?c sang Trung Qu?c h?c t?p va núi th?o ti?ng Thỏi Lan, ti?ng Hỏn v� ti?ng Anh. ễng ho?t d?ng trong H?i Thanh niờn Cỏch m?ng d?ng chớ.
Năm 1929, Lý Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương và làm liên lạc cho xứ uỷ Nam Kì với Đảng Cộng sản Việt Nam.Ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít tinh kỉ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, khi mật thám đến đàn áp, Lý Tự Trọng đã bắn chết thanh tra mật thám Le Grand, ông bị bắt và kết án tử hình vào ngày 20 tháng 11 năm 1931 khi ông mới 17 tuổi.
Trong thời gian chiến tranh, các em ông gồm có Lê Văn Đại, Lê Văn Năng, Lê Văn Tăng đều đã trở về Việt Nam để tiếp bước chân ông hoạt động Cách Mạng và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng của nước nhà, những người em còn lại của ông hiện vẫn sống tại tỉnh Nakhon của Thái Lan.
Cụ Năng và cụ Tăng hiện đã mất, chỉ còn cụ Lê Văn Đại hiện vẫn sống khỏe mạnh cùng các con cháu tại Hà Nội. Hiện nay cụ đã được 94 tuổi và là một trong số ít những Đảng viên có trên 70 năm tuổi Đảng.
Nhà thờ Lý Tự Trọng được xây trên nền nhà tổ tiên của dòng họ Lê tại xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũng là ngôi nhà của cụ Lê Văn Tăng.
Tên của anh đã được đặt cho tên của một giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho thanh niên. Ngoài ra, tên của anh cũng được đặt cho nhiều trường học và con đường ở Việt Nam.
Tõ n¨m 2003 th¸ng 3 hµng n¨m
cßn cã tªn gäi lµ g× ?
Tháng thanh niên
Tháng vì người nghèo
Tháng hành động
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
BÝ th­ chi ®oµn tr­êng THCS
§µo Viªn hiÖn nay lµ ai ?
Thày Nguyễn Quang Oanh
Thày Nguyễn Thế Công
Cô Nguyễn Thị Phúc
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
Đáp án: Cùng nhau ta đi lên
Bài hát Đội ca còn có tên khác là gì?
Trường THCS Đào Viên
Dành cho khán giả
Đáp án: Nhạc sỹ Phạm Tuyên
Nhạc sỹ nào là tác giả của bài hát:
" Tiến lên đoàn viên"?
Dành cho khán giả
Trường THCS Đào Viên
Đáp án: Lên đàng, Nối vòng tay lớn,
Thanh niên làm theo lời Bác
Hãy kể tên 3 bài hát truyền thống
mà đoàn viên thường hát?
Dành cho khán giả
Trường THCS Đào Viên
Đáp án: Nhạc sỹ Hoàng Hà
Bài hát "Thanh niên làm theo lời Bác"
(Đoàn ca), nhạc và lời của ai?
Dành cho khán giả
Trường THCS Đào Viên
BÝ th­ x· ®oµn §µo Viªn
hiÖn nay lµ ai ?
Anh Trương Văn Kỳ
Anh Nguyễn Ngọc Hoạt
Anh Đào Hữu Mạnh
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
BÝ th­ huyÖn ®oµn QuÕ Vâ
hiÖn nay lµ ai ?
Anh Nguyễn Hồng Mạnh
Anh Tô Thành Công
Anh Nguyễn Duy Tú
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
Đáp án: Anh Phan Đình Giót
Người đoàn viên lấy thân mình
lấp lỗ châu mai là ai?
Dành cho khán giả
Trường THCS Đào Viên
Đáp án: Anh Bế Văn Đàn
Người đoàn viên lấy thân mình
làm giá súng là ai?
Dành cho khán giả
Trường THCS Đào Viên
Đáp án: Anh Tô Vĩnh Diện
Người đoàn viên lấy thân mình
chèn pháo là ai?
Dành cho khán giả
Trường THCS Đào Viên
Đáp án: Anh Lê Văn Tám
Người đoàn viên lấy thân mình làm ngọn
đuốc sống để đốt cháy kho xăng của giặc là ai?
Dành cho khán giả
Trường THCS Đào Viên
Đáp án: Chị Võ Thị Sáu
Người đoàn viên trước cái chết vẫn
lạc quan cài hoa lên mái tóc là ai?
Dành cho khán giả
Trường THCS Đào Viên
Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu (1935 – 1952) là một nữ chiến sĩ được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Tiểu sử
Cụ quờ ? vựng D?t D?, Long Di?n, t?nh B� R?a (nay thu?c xó Phu?c Long Th?, huy?n D?t D?, t?nh B� R?a-Vung T�u). M?i 12 tu?i, cụ dó di theo anh trai tham gia ho?t d?ng cỏch m?ng tr?n lờn ? trờn chi?n khu. Nam 1949, cụ tham gia d?i Cụng an xung phong D?t D? l�m liờn l?c, ti?p t?. Nam 1950, khi m?i 15 tu?i cụ b? chớnh quy?n Phỏp b?t v� b? tũa ỏn binh Phỏp k?t ỏn t? hỡnh v�o thỏng 4 nam 1951 vỡ dó nộm l?u d?n t?i ch? D?t D?, gi?t ch?t m?t cai t?ng tờn Tũng quan ba v� gõy thuong tớch cho 20 tờn lớnh Phỏp.Sau g?n ba nam tra t?n, giam c?m, gi?c Phỏp dua cụ ra giam ? Cụn D?o. Trong ng?c giam nh?ng ngu?i b? ỏn t? hỡnh, cụ v?n h?n nhiờn, vui tuoi, tin tu?ng v�o ng�y chi?n th?ng c?a T? qu?c.
Dù các luật sư biện hộ cho cô đã phản đối án tuyên này với lý do cô chưa đủ 18 tuổi. Trước khi bị đưa ra hành án, cô bị đày qua các nhà tù Chí Hòa, Bà Rịa và Côn Đảo. Vì quân Pháp không dám công khai thi hành bản án đối với cô, chúng đã lén lút đem cô đi thủ tiêu. Chuyện vẫn kể rằng, khi nhóm đao phủ bảo cô quỳ xuống, cô đã quát lại bọn chúng với một câu đã đi vào huyền thoại: “Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ!”. Cô bị xử bắn năm 1952 tại Côn Đảo khi chưa đủ 18 tuổi.
Mộ của Võ Thị Sáu hiện còn ở nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương, Côn Đảo. Ngày 2 tháng 9 năm 1994, cô được Nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Theo ®iÒu lÖ ®oµn, §¹i héi chi
®oµn trong tr­êng häc ®­îc
tæ chøc mÊy n¨m mét lÇn ?
1 Năm
2 Năm
3 Năm
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
§Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lÝ vµ
nguyªn t¾c bÝ mËt th× 8 ®oµn
viªn ®Çu tiªn ®Òu mang hä g× ?
Họ Lý
Họ Lê
Họ Nguyễn
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
Bµi h¸t ®Æc tr­ng cña ®oµn
cã tªn gäi lµ g× ?
Quốc ca
Đội ca
Đoàn ca
10
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
Ngày 22/ 12/ 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam gồm phần lớn là đoàn viên thanh niên.
Thanh niên nông thôn tham gia chống úng
sau cơn bão năm 1955
THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ LẤY VAI LÀM CẦU ĐỂ CHUYỂN THƯƠNG BINH QUA SÔNG
Hàng triệu Thanh niên người tiếp nối chi viện cho tiền tuyến lớn

Các chiến sỹ bộ đội lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Thanh niên tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường
Tuổi trẻ giữ nước
Phong trào:
Thanh niên lập nghiệp
Chương trình thanh niên xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Tình nguyện hiến máu.
ĐOÀN CA
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên
Giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước
Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no
Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi
Đi lên thanh niên làm theo lời Bác
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí cũng làm nên