dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an thuong thuc phong tranh bom dan va thien tai mien phi,tai lieu thuong thuc phong tranh bom dan va thien tai mien phi,bai giang thuong thuc phong tranh bom dan va thien tai mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/12/2014 4:03:41 PM
Filesize: 3.27 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 5
THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM, ĐẠN VÀ THIÊN TAI Muïc ñích yeâu caàu :
* Hieồu ủửụùc taực haùi vaứ bieỏt caựch phoứng traựnh ủoỏi vụựi moọt soỏ loaùi bom, ủaùn vaứ thieõn tai, vaọn duùng vaứo ủie�u kieọn thửùc teỏ c?a d?a phuong.
* Coự yự thửực tham gia tuyeõn truye�n, thửùc hieọn chớnh saựch phoứng - choỏng vaứ giaỷm nheù thieõn tai; coự chớnh saựch quoỏc phoứng an ninh phuứ hụùp.

I. BOM, ĐẠN V� C�CH PHỊNG TRÁNH
Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, kẻ địch đã dùng nhiều loại bom đạn để đánh phá ta, gây cho nhân dân ta những thiệt hại vô cùng to lớn về người và của. Hơn thế nữa , nó còn hủy hoại môi trường soáng, để lại di chứng chiến tranh cho các thế hệ kế tiếp.
Tên lửa hành trình (Tomahawk )
- Là loại tên lửa được phóng từ trên đất liền, tàu nổi,tàu ngầm hoặc máy bay, được điều khiển theo chương trình tính sẵn đến mục tiêu đã định.
- Dùng để đánh các mục tiêu cố định như nhà ga, nhà máy điện, cơ quan chỉ huy, thành phố lớn, nơi tập trung đông dân cư.
1. D?c di?m tác h?i c?a m?t s? lo?i bom, d?n
Tên lửa hành trình
Tomahawk
Tên lửa Redstone
Tên Lửa
VŨ KHÍ THÔNG MINH
Tên lửa hành trình Tomahawk
(Bom dẫn hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu)
b) Bom coù ñieàu khieån
Laø bom ñöôïc laép theâm boä phaän töï doäng ñieàu khieån, coù khaû naêng baùm muïc tieâu vaø ñieàu khieån quyõ ñaïo bay ñeå dieät muïc tieâu vôùi ñoä chính xaùc cao.
 Bom chùm
Thả bằng bom mẹ chöùa 200 bom con
Bom bi, bom bướm
Đầu tên lửa chứa bom bi
. Dàn phóng được đặt trên máy bay
VU KHÍ THÔNG MINH
Bom GBU-31 JDAM
(Bom dẫn hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu)
Bệ phóng tên lửa
Tên lửa
Phóng tên lửa hạt nhân
Máy bay F4 Mỹ ném bom miền Bắc
Máy bay Mỹ ném bom miền Bắc
Máy bay Mỹ ném bom miền Bắc
Máy bay B52
Mang tới 30 tấn bom
Tính nang k? thu?t Máy bay B52
S?i cánh 56,39 m
Dài 40,05 m
Cao 12,4 m
8 d?ng co ; vận tốc 960 km/h
Kh?i lu?ng c?t cánh t?i da 221,35 t?n
T?m bay: B-52G - t?i 12.000 km,
B-52H - t?i 16.000 km
Bay ? d? cao 15 km so v?i m?t bi?n
Kíp bay 6 ngu?i
Mang t?i 30 t?n bom
( Nổi tiếng với uy lực ném bom rải thảm )
Máy bay B 52 ném bom HÀ NỘI
Cơ quan, nhà máy bị đánh bom
Cơ quan, nhà máy bị đánh bom
Máy bay B52 ném bom HÀ NỘI
Máy bay chiến đấu
SU - 30 MK2
Máy bay chiến đấu đa chức năng
b / Bom chờ nổ từ trường:
Dùng để đánh phá giao thông
Bom n? ch?m
Bom cháy


Bom chứa chất Phốt pho
VŨ KHÍ HÓA HỌC VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG
Napan
(ti?ng Anh: Napalm)
là tên gọi của các loại chất lỏng dễ bắt cháy
Cảnh chạy tránh bom ở Việt Nam
BOM NGUYÊN TỬ

làm mọi vật trong vòng bán kính 2km đều cháy thành than.
Bom nguyên tử nổ ở Hiroshima, Nhật Bản
Nạn nhân chiến tranh
2 / Một số biện pháp phòng tránh thoâng thöôøng
a) Quan sát,
báo động
b)Ngụy trang, giữ bí mật
Đội nón rơm tránh m?nh bom, đạn
c) Làm hầm hố phòng tránh bom đạn
d) Sơ tán người và phương tiện máy móc ở các trọng điểm địch có thể đánh phá
e) Dánh tr?
Súng Đại liên
trên xe tăng
e) Ñaùnh traû
SÚNG
VÀ ĐẠN
RPG7
( Dùng để chống xe tăng )
XE TĂNG HẠNG TRUNG T54/55
Xe tăng T59 dựa trên nguyên mẫu T54


g) Khắc phục hậu quả địch đánh phá
Cứu chữa người bị nạn
Dập tắt đám cháy
Chôn cất người chết, làm vệ sinh môi trường
Giúp đôõ gia đình có người bị nạn ổn định đời sống
Đánh dấu những choã nguy hiểm( Bom nổ chậm…)
Khôi phục sản xuất ,sinh hoạt
Chú ý:
Hiện nay trên đất nước ta ,tuy khoâng coøn chiến tranh nhưng bom, đạn địch vẫn còn soùt laïi trong lòng đất ôû nhieàu nôi. Vì vậy, khi phát hiện bom, ñaïn phải giöõ nguyeân hieän tröôøng, baùo caùo ngay vôùi ngöôøi có trách nhiệm để xử lý kịp thời, tuyệt đối không được tùy tiện xử lý.
II. THIE�N TAI, TA�C HAẽI CU�A CHU�NG VAỉ CA�CH PHOỉNG TRA�NH
Các loại thiên tai chủ yếu ở Việt Nam
a) Bão : là một trong những thiên tai chủ yếu và nguy hiểm ở Việt Nam; thường gặp lúc triều cường, nước biển dâng cao, kèm theo mưa lớn kéo dài gây lũ lụt.
mây ở vùng có áp thấp nhiệt đới
Vòi rồng
VÒI RỒNG
Động đất ở Pakistan
SÓNG THẦN
Bão làm ngã cây - Gây nguy hiểm
LŨ LỤT Ở HOA KỲ
Lũ lụt ở Việt Nam
Giao thông khó khăn
Khó khăn trong học tập
Khó khăn trong sinh hoạt
Ngập úng
Lũ quét
Động đất
BÃO LÀM HƯ TÀU, THUYỀN
Bão làm sập nhà
THIÊN TAI LŨ LỤT
Hạn hán, đất đá khô cằn, đời sống người dân cực khổ, thiếu nước.
Hạn hán, gia súc chết, đời sống
cực khổ, thiếu nước.
Hạn hán, đất đá khô cằn,
đời sống người dân cực khổ.
Hạn hán, đất đá khô cằn,
cây lúa thiếu nước.
2. Tác hại của thiên tai
* Caỷn trụỷ sửù phaựt trieồn kinh teỏ - xaừ hoọi.
* Gaõy haọu quaỷ ve� moõi trửụứng, taực ủoọng xaỏu ủeỏn saỷn xuaỏt vaứ ủụứi soỏng.
* Gaõy haọu quaỷ ủoỏi vụựi quoỏc phoứng - an ninh; phaự huỷy caực coõng trỡnh, laứm suy giaỷm nguo�n dửù trửừ quoỏc gia, gaõy maỏt oồn ủũnh ủụứi soỏng nhaõn daõn vaứ traọt tửù xaừ hoọi.
3. Moät soá bieän phaùp phoøng choáng vaø giaûm nheï thieân tai
a) Chấp hành nghiêm về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
b) Tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến phòng, chống lụt, bão.
c) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
d) Hợp tác quốc tế về cảnh báo, dự báo thiên tai.
e) Chuẩn bị các phương tiện cứu hộ cứu nạn. Sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn.
g) Cứu trợ khắc phục hậu quả; cứu người bị nạn, làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ các gia đình bị nạn, khôi phục sản xuất và sinh hoạt.
h) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
Chúc các em mạnh khỏe, học tốt!