dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thông tư Số: 29/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn HT trường THCS, THPT, trường PT có nhiều cấp học mien phi,tai lieu Thông tư Số: 29/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn HT trường THCS, THPT, trường PT có nhiều cấp học mien phi,bai giang Thông tư Số: 29/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn HT trường THCS, THPT, trường PT có nhiều cấp học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/13/2014 3:53:43 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 29/2009/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ
Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp họcBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUY ĐỊNH
Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT
Ngày22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 430 /BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT
trường trung học theo Thông tư số:
29/2009/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010
Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT
Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
__________________

Sở/Phòng GD-ĐT ……............................................................................ Trường ..................... ...............................................................................

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Họ và tên hiệu trưởng: . .......... ........................ Nămhọc:....................
Phụ lục 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT
Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
____________________

Sở/Phòng GD-ĐT ……...................................................
Trường ..................... ......................................................

PHIẾU GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA
ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên hiệu trưởng: .......................................Năm học:...........
Phụ lục 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT
Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
_________________

Sở/Phòng GD-ĐT …….......................................................................... TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA
ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên hiệu trưởng: .....................................Năm học:................
Trường:.................................................................................................
Phụ lục 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
____________________

Sở/Phòng GD-ĐT…….......................................................................

PHIẾU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên hiệu trưởng: ......................................................................
Trường:................................................................................................