dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TATC:Solution 8: 6E-Technology-Group 4(made by 8a1's students[2013-2014]) mien phi,tai lieu TATC:Solution 8: 6E-Technology-Group 4(made by 8a1's students[2013-2014]) mien phi,bai giang TATC:Solution 8: 6E-Technology-Group 4(made by 8a1's students[2013-2014]) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/6/2014 4:50:19 PM
Filesize: 19.09 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Hope you will enjoy it
Made by group 4
From: Sofia
Hello Anh. I have some problems with the lesson called”Nanotechnology”
In Solution Grade 8 6E
Can you help me, please?
You have a message
Can you show me the way to understand the lesson easily, computer?
Can you show everyone the rules that I gave you,Anh?
Warning:
If you don`t attention your team will lose 20 point
So be careful
Of course Sofia I’ll help you to finish your lesson. To do it you have to complete these mission:
Mission 1: Do You Agree?
Mission 2: Paragraph
Mission 3: Highlighted Words
Mission 4: Tick or Fix (True or False)?
Mission 5: Check your knowledge?
First, we have 2 team: Team A and Team B
When ever you answer Anh’s questions your team will have 1 point
If your answer is right, your team will have 1 more point
If it’s wrong,it’s OK,no problem.
At final the team that have more point will be the win team.
Mission 1:

Do You Agree?
I/Do You Agree?
Technology is making the world a better place
Group 4 and Sofia agree with this because technology can help us share what we know to improve our knowledge.
A
B
C
N
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
D
W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a ?
Little Red Riding Hood Game
Key : This is one of the tittles of 6E
What’s the big idea?
H
A
T
I
S
T
H
E
B
I
G
I
D
E
RESULT
Mission 2:
Paragraph
Paragraph 1
What’s the big idea?
When people try to make predictions about the future, they usually get them completely wrong, like the prediction made by T.J Watson, the head of IBM, in 1943:’I think there maybe a market for five computer in total in the world.’ Today, about 45 million PCs are sold every year in the USA alone.
Nanotechnology is the science of building tiny machines, so small that you cannot see them. Most scientist agree that nanotechnology will change our lives in the future – but how? It’s difficult to predict whether this new technology will be like a wonderful dream, or a
terrifying nightmare.
New Words in Paragraph 1

the guess about the futurean object which is used to operate


Frightening,scary

IBM is The International Business Machines Corporation( tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia)
T.J Watson is the head of IBM.His full name is Thomas Jonh Watson
_Prediction(n): /pri`dikʃn/
_Machine(n):/mə`ʃi:n/
_Terrify(adj):/`terifai/
=> Predict(v) /pri`dikt/
Ý tưởng lớn là gì?
Khi mọi người cố dự đoán tương lai, họ thường đoán sai hoàn toàn, ví dụ như lời tiên tri của T.J.Watson, giám đốc tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia(IBM) vào năm 1943:’Tôi nghĩ rằng chỉ có một cửa hàng dành cho 5 chiếc máy tính tổng cộng trên thế giới.’ Hiện nay, khoảng 45 triệu máy tính chủ được bán hàng năm chỉ tính trong phạm vi nước Mĩ.
Công nghệ nano là khoa học chế tạo những chiếc máy nhỏ bé, nhỏ đến mức bạn không thể thấy. Đa số nhà khoa học đồng tình rằng công nghệ nano sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai – nhưng bằng cách nào? Rất khó để chế tạo công nghệ mới này để trở thành một giấc mơ tuyệt vời hay một cơn ác mộng đáng sợ.
Paragraph 2
The dream
In the 1966 science fiction film Fantastic Voyage, an inventor develops an amazing new way to cure disease. He makes a group of scientist and their submarine incredibly small and injects them all into a patient. They then travel around the body of the patient,visiting the different parts and repairing them. Of course, this is just a fantasy – but the reality of nanotechnology is not very different. Scientists are already making nanobots, tiny robots that are smaller than a virus. In the future, doctors might be able to inject these into a patient, and the nanobots will travel around the body and repair any damage. They’ll be able to cure almost every disease.
New words in pararaph 2
Something that made by human’s imagination
Example:ghost, vampire,…

Expand

Example: cough, sneezing,fever,stomache,toothace,…

A machine that can move undersea

Bring something(medicine,…) into the body

A person that feels bad and come to meet doctor
 
Strange idea, imagination

Bad effect, disadvantage.
Fantastic Voyage is a 1966 science fiction film written by Harry Kleiner
_Fiction(n) /`fikʃn/
_Develop(v) /di`veləp/
_Disease(n)/di`zi:z/
_Damage(n) /`dæmidʤ/
_Submarine(n) /`sʌbməri:n/
_Inject(v) /in`dʤekt/
_Patient(n) /`peiʃənt/
_Fantasy(n) /`fæntəsi/
Giấc mơ đẹp
Vào năm 1966 phim khoa học giả tưởng mang tên Fantastic Voyage, nói về một nhà phát minh thuyết trình về một cách mới để chữa bệnh. Ông lập một nhóm nhà khoa học và chiếc tàu ngầm nhỏ không tưởng của họ sẽ được tiêm vào bệnh nhân. Tiếp đến họ đi vòng quanh cơ thể bệnh nhân, đến từng bộ phận và chữa chúng. Tất nhiên, đây chỉ là giả tưởng – nhưng thực sự thì công nghệ nano cũng không khác mấy. Các nhà khoa học đã làm một con rô-bô sử dụng công nghệ nano, những con rô-bô siêu nhỏ này thậm chí còn nhỏ hơn cả vi-rút. Trong tương lai, các bác sĩ rất có thể sẽ tiêm chúng vào bệnh nhân, và những con rô-bô sẽ thực hiện nhiệm vụ thăm dò cơ thể và chữa các mối nguy hại. Rất có thể họ sẽ chữa được đa số các loại bệnh.
Paragraph 3
The nightmare
Some people are worried that nanotechnology could be difficult to control. Nanobots might escape into the environment and damage people, plant and animals. Others have even more serious worries. Eric Drexler is a futurist, a sciencetist who makes predictions about the future. In his book, Engines of Creation, he also described a special kind of nanobot that can make a copy of itself using the materials around it – and this is where the nightmare begins. In Michael Crichton’s book Prey, nanobots make copies of themselves so quickly thay they use all the materials around and then look for more…and more and more, eventually ‘eating’ the world. Some people are worried that this might really happen. The most extreme prediction (which very few scientist believe) say that nanobots could destroy the entire planet in about three hours!
New words in paragraph 3
Try to get out of something


Someone who learns about the future.

Help people to understand something


Finally


Delete something


His full name is Kim Eric Drexler. He is an American engineer
Nanobots
_Engine(n) /`endʤin/
_Escape(v) /is`keip/
_Futurist(n) /`fju:tʃərist/
_Describe(v) /dis`kraib/
_Eventually(adv) /i`ventjuəli/
_Destroy(v) /dis`trɔi/
Cơn ác mộng
Một số người lo lắng rằng rất có khả năng công nghệ nano sẽ rất khó điều khiển. Những con rô-bô nano đó có thể thoát ra ngoài môi trường và trở thành mối nguy hại đối với mọi người, cây cối, con vật. Số khác thậm chí còn nghĩ đến trường hợp tệ hơn. Ông Eric Drexler là một nhà tiên tri, một nhà khoa học đã có lời tiên tri về tương lai trong quyển sách của ông có tựa đề là Engines of Creation,ông dự đoán phát minh là con rô-bô nano ấy . Đồng thời, ông cũng giải thích về mặt đặc biệt của con rô-bô là nó có thể tự sao chép và sử dụng vật liệu chung quanh để tạo ra một con rô-bô hoàn toàn giống nó – đây là nơi cơn ác mộng bắt đầu. Trong quyển sách Prey của Michael Crichton, con rô-bô này “nhân bản” cực kì nhanh và sẽ sự dụng hết vật liệu chung quanh rồi chúng tìm thêm thêm nữa và thêm nữa,… rồi cuối cùng bao trùm cả thế giới. Một số người lo lắng rằng điều này rất có thể sẽ xảy ra. Lời tiên tri phổ biến nhất(cái mà một số các nhà khoa học tin) nói rằng những con rô-bô ấy có thể tiêu diệt cả hành tinh này chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ!

New words game
1.Prediction-
2.Machine-
3.Terrify-
4.Fiction-
5.Develop-
6.Submarine-
7.Inject-
8.Patient-
9.Fantasy-
10.Damage-
11.Escape-
12.Engine-
13.Eventually-
14.Destroy-
a.Phá hủy
b.Mở mang
c.Tàu Ngầm
d.Điều tưởng tượng
e.Động cơ
f.Bệnh nhân
g.Máy móc
h.Mối nguy hại
i.Cuối cùng
j.Lời tiên tri
k.giả tưởng
l.Trốn thoát
m.đáng sợ
n.Tiêm (thuốc)
Which paragraph contain the information to complete the sentences? Complete them in your own words.
1.Nanobots could make the world a much better place because scientist might be able to _____________________________.

2.Nanobots could make the world a much worse place because they might _____________________________.
cure almost every disease
escape and damage planet
(Paragraph 2)
(Paragraph 3)
Mission 3:
Highlighted Words
E N V I R O N M E N T
S U B M A R I N E
C U R E
F A N T A S Y
E N T I R E
P A T I E N T
T I N Y
T E R R I F Y I N G
N I G H T M A R E
CROSSWORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Question
1.The world around us
2.A vehice that can travel underwater
3.To make a person who is ill better
4.An imaginary situation
5.Whole,complete
6.A person who goes to see a doctor
7.Very small
8.Very frightening
9.A bad dream
Mission 4:
Tick or fix
(True or False)
Exam tips:
In true/false task, read each sentence then look for the information in the text. Underline the words in the text that give you the answer and compare them with the sentences in the sentence.
Tick or fix
T.J.Watson was about the future of the PC.

Most scientist think that nanotechnology will be important in the future.

It’s to predict how nanotechnology will affect our lives.

,an inventor developed an amazing new way to cure disease.

In the future, scientists might be able to cure diseases by injecting nanobots into patients.
Eric Drexler

7. are worried that nanobots could destroy the world in
about three hours.
F
F
F
F
T
T
wrong
difficult
In a science fiction film in 1996
Just a few scientists
correct
easy
Most scientist
In 1996
make predictions about the future
invented nanobots.
F
Mission 5:
Check your knowledge
Watch the video find and take note things that appear in the video.
Airplane
Mini-camera
Camera
Mobile phone
Tank
Car
dogbot
Army plane
Gun
Rocket
Subway
Satellite
Computer
Television
Boat
Tips:
To express your opinion, use phrases and expressions such as:
I think(cars have made the world batter/worse) because…
In my opinion,… because …
On the other hand,…
MAKE THE WORLD BETTER
Airplane
Airplane
Car
Subway
Boat
Mini-camera
Camera
Mobile phone
Computer
Television
Mini-camera
Mobile phone
Car
Subway
Computer
Television
Boat
Help people to transport faster
Help people to save impotant memories and update news every day
Camera
Satellite
Dogbot
Help people to entertain
Satellite
dogbot
Army plane
Tank
Gun

Tank
Army plane
Gun
Can make people get hurt
MAKE THE WORLD WORSE
Most of inventions make the world better. So inventions are good for human
Lucky Numbers
TEAM A
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TEAM B
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
2
3
4
5
6
7
8
TEAM A
TEAM B
BOTH
Lucky Number
CONGRATULATION !
TEAM A
CONGRATULATION !
TEAM B
CONGRATULATION !
TEAM A and TEAM B
Who is the head of IBM?
T.J.Watson
(Thomas Jonh Watson)
What did T.J.Watson think about the future of PCs?
There maybe a market for five computer in total in the world
What kind of film is Fantastic Voyage?
Science fiction film
(sci-fi film)
How do nanobots work?
They visit different part of the patient,find damage and fix them.
What did people worry about?
They worried that nanotechnology could be difficult to control
What is Eric Drexler’s job?

He is a futurist,a scientist.