dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TẬP HUẤN CNTT NĂM HỌC 2014 - 2015 mien phi,tai lieu TẬP HUẤN CNTT NĂM HỌC 2014 - 2015 mien phi,bai giang TẬP HUẤN CNTT NĂM HỌC 2014 - 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2014 3:05:02 PM
Filesize: 36.86 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tháng 10 năm 2014
PHƯƠNG PHÁP SOẠN GIÁO ÁN TRÌNH CHIẾU
Có 2 cách khởi động:
1/ Cách 1: Vào Start chọn Programs, tiếp đó chọn Microsoft Office và kích vào biểu tượng
Microsoft Office PowerPoint 2003.
I/ KHỞI ĐỘNG MS PowerPoint
Vào Start
Chọn: Programs
Tiếp tục chọn: Microsoft Office
Chọn tiếp: Microsoft Office PowerPoint 2003
2/ Cách 2: Trên màn hình máy tính có biểu tượng:
Ta chỉ kích đôi chuột vào biểu tượng
Click đôi chuột vào biểu tượng
II/ CÁCH MỞ TẬP TIN
- Tạo mới một tập tin : Vào File / New (Ctrl+ N).
New
File
- Mở một tập tin có sẵn: Vào File / Open Trong cửa sổ Open, chọn tên ổ đĩa, chọn tập tin đã lưu và quá trình thực hiện thư Word.
Vào File
Chọn Open
Xuất hiện hộp thoại Open (Ctrl+O) sau:
Hộp thoại Open
Chọn ổ đĩa đã lưu File cần mở
Vi dụ: Chọn ổ đĩa E có lưu File cần mở, Click chuột vào chọn thư mục, chọn tên File.
Tên File cần mở
Open
III/ GIAO DIỆN CỦA File MỚI: Power Point.
Thành Menu
Thanh công cụ 1: Mở file mới, mở file đã lưu, lưu file, in.....(như Word)
Thanh công cụ2: Chọn Font, cở chữ, đậm, nghiên, gạch chân, chọn bên phải-trái-giữa (tương tự như Word)
Thanh công cu3: (Tác dụng thực hành như Word)
Phần này ta thao tác văn bản,
hình ảnh, hiệu ứng......
IV/ THỰC HÀNH TRÊN PowerPoint.
1/ Chọn và định dạng nền: Lệnh Format  Slide Design
Format
Chọn vào Slide Design
Xuất hiện hộp thoại hình nền Slide Design. Ta chọn vào hình nền nào thích.
Chú ý: + Bấm chuột phải vào mẫu cần chọn.
+ Muốn thay đổi tất cả các Slide chọn Apply toAll.
+ Chỉ thay đổi Slide hiện tại chọn Apply to Selected Slide
2/ Thao tác trên Slides (trang)
a) Cách tạo trang bìa: Để có tên trường ta thực hành như sau: Click chuột và chữ A xuất hiện hộp thoại WordArt Gallery Ta chọn bất kỳ kiểu chữ mình thích và Click chuột vào mẫu chữ đó.
Chữ A
WordArt Gallery
Click chuột vào mẫu chữ
Xuất hiện hộp thoại: Edit WordArt Text trong hộp thoại này ta phải chọn Font, cở chữ, chữ đậm, chữ nghiên và ta phải xoá chữ Your Text Here và đánh lại tên trường hay những các câu khác. Chọn OK
Hộp thoại
Edit WordArt Text
Font chữ
Times New Roman
Xoá chữ Your Text Here
Đánh lại tên khác
Chọn OK
Cở chữ to hay nhỏ tuỳ vào mình chọn
Chữ đậm, nghiên chọn như Word
Để đánh được môn, tên bài dạy, người thực hiện .... Thì ta thực hiện như sau: Ta đưa chuột vào ô Click to add title phấp chuột thì xuất hiện con trỏ nhấp nháy, ta thực hiện đánh chữ (Ví dụ: Môn: Toán  Enter đánh Bài: Bảng nhân7
 Enter đánh Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Hương)
Phấp chuột vào đây để đánh văn bản như ví dụ
Click chuột vào ô dưới cũng có thể đánh như trên
Nếu như ta muốn thêm khung để đánh văn bản thì ta chọn vào Text Box để vẻ thêm khung. Hay muốn xoá khung thì ta đưa trỏ vào góc khung và click chuột, chọn phím Delete.
Text Box
Trang bìa cho là hoàn chỉnh:
*Tạo hiệu ứng cho trang: có 3 cách như sau:
Cách1: Trên thanh menu chọn Slide Show  Slide Transition
Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Started  Slide Transition
Cách 3: Trong vùng làm việc, click phải chuột, chọn Slide Transition
Click chuột vào Slide Show
Trên thanh menu

Click chuột vào
Slide Transition
Xuất hiện khung tác vụ Click chuột vào
Slide Transition, trong phần Applyto selected slides chọn các tuỳ chọn
Không có hiệu ứng chuyển trang
* Tạo hiệu ứng cho từng đối tượng trong một trang: Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng, trên thanh menu chọn Slide Show -> Custom Animation. Xuất hiện hộp thoại Custom Animation, click vào ô Add Effect xuất hiện các tuỳ chọn nhóm ứng dụng.
Entrance (Hiệu ứng xuất hiện)
Emphasis (Tạo hiệu ứng nhấn mạnh cho các đối tượng)
Exit (Tạo hiệu ứng kết thúc trình diễn của các đối tượng)
Motion Paths (Tạo hiệu ứng chuyển động theo đường hướng bất kỳ)
Chú ý: Nhóm 1: Entrance là nhóm thường dùng nhiều hơn.
Slide Show
Custom Animation
Click chuột vào
Add Effect
Nhóm ứng dụng
Entrance (Hiệu ứng xuất hiện)
Click chuột vào Add Effect
Xuất hiện thư mục ta chọn:
Entrance
Tiệp tục ta có một danh sách để chọn hiệu ứng.Ở đây ta có thể chọn bất kỳ để chọn hiệu ứng xuất hiện
Click chuột vào
More Effects..(nhiều hiệu ứng)
Xuất hiện hộp thoại More Effects
Hộp thoại
More Effects..
Ta chọn bất kỳ và xem sự xuất hiện của chúng, nếu ta thấy phù hợp thì nhấn vào OK
Chọn OK
* Đối với 2/ Emphasis (Tạo hiệu ứng nhấn mạnh cho các đối tượng) 3/Exit (Tạo hiệu ứng kết thúc trình diễn của các đối tượng) 4/Motion Paths (Tạo hiệu ứng chuyển động theo hướng bất kỳ). Ta thực hiện thao tác tương tự như hiệu ứng xuất hiện, nhưng tác dụng của chúng khác nhau.
* Trong quá trình đã tạo hiệu ứng nhưng không đúng với thứ tự xuất hiện.Ta cần gỡ bỏ đi. Hay chiếu thử.
Ví dụ: Có 2 đối tượng hiệu ứng như: Trường TH Lê Lợi, Tên người thực hiện. Trong quá trình tạo hiệu ứng ta đã tạo cho tên người thực hiện xuất hiện trước, tên trường xuất hiện sau, Giờ ta phải gỡ bỏ để tên trường xuất hiện trước, tên người thực hiện xuất hiện sau ta thao tác như sau: Chọn đối tượng cần gỡ bỏ hiệu ứng. Vào Slide Show -> Custom Animation -> Xuất hiện hộp thoại Custom Animation -> chọn Remove. Như hình minh hoạ dưới đây.
* Gỡ bỏ hiệu ứng trong Slides (trang), chiếu thử trang hiện hành:
Hộp thoại:
Custom Animation
Chọn vào hiệu ứng cần gỡ bỏ
Click chuột vào: Remove
Chú ý: Nếu ta đã gỡ bỏ và muốn
tạo lại hiệu ứng khác, thi ta thao
tác lại như thao tác tạo hiệu ứng
Xuất hiện.
Click chuộc vào
Slide Show chiếu thử
b/ Tác dụng hộp thoại Modify: Magnify (Click chuột, tự động, nhanh, chậm, hướng chuyển động)
*Tạo hiệu ứng sau khi Click chuột: Slide Show -> Custom Animation -> Xuất hiện khung tác vụ Modify: Magnify .Chọn đối tượng hiệu ứng. Click chuột vào Start chọn OnClick
Click chuột vào hộp thoại Start
chọn OnClick
Chọn đối tượng hiệu ứng
Chú ý: Trong quá trình soạn giáo án
ta nên chọn OnClick (Click chuột).
khung tác vụ
Modify: Magnify
* Hiệu ứng tự động chạy: Slide Show -> Custom Animation -> Xuất hiện khung tác vụ Modify: Magnify .Chọn đối tượng hiệu ứng. Click chuột vào hộp thoại Start chọn With Previous
Click chuột
Chọn:
With Previous
(tự động xuất hiện)
Chọn đối tượng hiệu ứng
khung tác vụ
Modify: Magnify
Chú ý: Trong quá trình soạn giáo án
ta không nên chọn With Previous (Chạy tự động)
* Hiệu ứng tự động chạy sau bao nhiêu giây, phút: Vào Slide Show -> Custom Animation -> Xuất hiện khung tác vụ Modify: Magnify .Chọn đối tượng hiệu ứng. Click chuột vào hộp thoại Start chọn After Previous.
Chú ý: Trong quá trình soạn giáo án
ta không nên chọn After Previous
(Chạy tự động sau một thời gian)
Click chuột
khung tác vụ
Modify: Magnify
Chọn: With Previous
(tự động xuất hiện)
Chọn đối tượng hiệu ứng
* Tạo hiệu ứng xuất hiện nhanh hay chậm: vào Slide Show -> Custom Animation -> Xuất hiện khung tác vụ Modify: Magnify .Chọn đối tượng hiệu ứng. Click chuột vào Speed và chọn tuỳ ý.
khung tác vụ
Modify: Magnify
Click chuột
Các tuỳ chọn
1/ Very Slow (Rất chậm)

2/ Slow
( Chậm)

3/ Mediem (Trung bình)

4/ Fast
( Nhanh)

5/ VeryFast
( Rất nhanh)

- Dừng trang chiếu thử ta thực hiện như sau: Click chuột phải, xuất hiện danh mục ta chọn vào End Show như hình sau:
Ví dụ: Đây là màn hình đang trình chiếu ta click chuột phải xuất hiện danh mục.

Chọn: End Sdow
ở dưới cùng danh mục
c/ Tạo thêm một Slide mới (trang mới). Xoá Slide. Sao chép các Slide. Thay đổi vị trí các Slide.
+ Tạo thêm một Slide mới: Có hai cách thêm trang mới.
Cách1: Trên thanh menu vào Insert -> New Slide hoặc nhấn Ctrl+M. PowerPoint hiện hộp thoại để lựa chọn kiểu slide muốn dùng.(hình minh hoạ dưới)
Chọn:Insert
Xuất hiện danh mục và ta chọn New Slide
Hộp thoại Apply slide layout để chọn kiểu Slide muốn dùng
Xuất hiện Slide mới
Cách 2: Tạo thêm một slide mới như sau: Ta muôn chèn thêm trang mới hoặc thêm trang mới, ta đưa chuột vào chính giữa hai trang và click chuột khi con trỏ nháy chính giữa hai trang thì ta ấn phím Enter thì ta có trang mới.
Ví dụ: Như hình vẽ bên ta muốn chèn thêm một trang giữa trang 22 và trang 23. Ta chỉ click chuột vào chỉnh giữa hai trang và ấn phím Enter.
Click chuột vào, khi trỏ nháy ta ấn phím Enter thì ta có trang mới.
+ Xoá Slide: Có hai cách xoá Slide (trang)
Cách 1: Chọn Slide cần xoá, trên thanh menu chọn Edit –> Delete Slide.
Ví dụ: Ta muốn xoá trang 22 thi ta click chuột và trang đó khi nào thấy trang đó có đường viền quanh như (hình ảnh). trên thanh menu chọn Edit –> Delete Slide.
Trang 22 đã được chọn
Chọn Edit
Thư mục chọn Delete Slide
Cách 2: Chọn trang cần xoá sau đó ta chỉ nhấn phím: Delete trên bàn phím.
+ Sao chép các Slide: Chọn Slide cần sao chép, nhấn tổ hợp phím Ctrl+C. Click chuột đến Slide(trang) cần chép, nhấn tổ hợp phím Ctrl+V (Các bước tương tự như Word)
+ Thay đổi vị trí các Slide: Ta chọn trang cần thay đổi vị trí click chuột và dữ chuột đưa đến điểm ta cần để và thả chuột thì khi đó các slide khác sẽ tự động thay đổi số thứ tự.
Ví dụ: Chuyển trang 27 xuống 29 thực hành như hình ảnh.
Click chuột vào trang 27 và dữ chuột và đưa đến vị trí cần chuyển.
Khi di chuyện trên thư mục trang, xuất hiện con trỏ để ta thả chuột dười trang 29.
Ta đã chuyển trang 27 xuống thành trang 29
3/ Cách chèn hình ảnh minh hoạ cho bài dạy: Ta phải thu nhỏ trang đang thực hành, mở My Computer trên màn hình Desktop chọn ổ đĩa mà ta đã lưu hình ảnh. Chọn hình ảnh cần chèn ta thực hành mở (tương tự như mở một giáo án Word) và quá trình Copy như Word thực hành như sau:
Chọn hình và click chuột phải xuất hiện hộp thoại hoặc (Ctrl+C)
Chọn
Copy
- Chọn trang cần chèn hình và đưa trỏ chuột vào trang đó click chuột phải chọn Paste hoặc (Ctrl+V) Thực hành như dán ở Word. Khi chèn hình ảnh vào nhưng hình quá lớn che mất một phần chữ, thì ta thao tác như sau:
Ví dụ: Như hình bên quá lớn ta Click chuột vào hình, khi hình có 8 chấm trắng và 1 chấm xanh, ta đưa trỏ vào những chấm đó chuột trở thành <--> thì ta click chuột, chuột có dấu + ta dữ chuột và rê chuột vào trong hình hoặc ra ngoài để hình to hơn.
Click chuột vào để thu hình nhỏ hay to hơn
Click chuột vào để có các dấu chấm
Xuất hiện dấu mũi tên 2 đầu, ta dữ chuột và rê vào trong hoặc ra ngoài để hình to hơn
- Toạ hiệu ứng cho ảnh cũng như tạo hiệu ứng cho văn bản.
Cách duy chuyển hình đến nơi quy định:
Cách1: Ta cũng Click chuột vào hình, khi đó hình đã nổi lên 8 chấm trắng và 1 chấm xanh. Ta dùng những phím mũi tên để điều khiển hình đến nơi quy định.
Click chuột vào để có các dấu chấm
Cách 2: Ta cũng Click chuột vào hình, khi đó hình đã nổi lên 8 chấm trắng và 1 chấm xanh. Ta đưa chuột vào hình thấy đầu chuột có xuất hiện 4 mũi tên ta ấn chuột và dữ chuột rê hình đến nơi quy định.
4/ Cách lưu một file trình chiếu:Vào File, chọn Save As, chọn ổ đĩa để lưu, đặt tên cho tập tin tương tự như Word
Chế độ mặc định tên file là Presentation1, bạn có thể sử dụng nó hoặc đặt một tên khác
Vào File
Chọn Save As...
Xuất hiện hộp thoại Save As...sau:
Hộp thoại Save As...
Chọn ổ đĩa cần lưu
Ví dụ: Chọn ổ đĩa E ta Click chuột vào ổ đĩa, chọn thư mục cần lưu.
Đánh tên File
Ví dụ: Giáo án toán: bản chia 7
Chọn Save
+ Thao tác trên một trang mới: Ta thao tác theo các bước sau.
Vào Format ->Slide Layout xuất hiện khung Apply slide layoyt (chọn mẫu khung slide thực hiện giáo án)
Vào Format ->Slide Design xuất hiện khung Apply a design template (chọn mẫu nền slide có sẵn để thực hiện giáo án)
Thực hành đánh văn bản.
Chèn hình ảnh
Chọn hiệu ứng cho từng đối tượng.
Trình chiếu thử trang hiện hành.
Lưu vào máy