dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TẬP HUẤN BDGV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV TH1 mien phi,tai lieu TẬP HUẤN BDGV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV TH1 mien phi,bai giang TẬP HUẤN BDGV ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV TH1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/11/2014 12:06:05 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MÔĐUN 1.
PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH
Đà Nẵng, tháng 7. 2013
TS. VŨ THỊ SƠN,
ĐHSP HÀ NỘI
MỤC TIÊU CỦA MÔĐUN
Học viên có thể:
Xác định những yêu cầu cốt lõi của CNN đối với GV về công tác phối hợp với GĐHS
Thực hành phương pháp cùng tham gia:
(1)Tìm hiểu hạn chế của công tác phối hợp với GĐHS hiện nay
(2) Tìm kiếm giải pháp khắc phục hạn chế của công tác phối hợp với GĐHS
Phác thảo nhiệm vụ BỒI DƯỠNG GV TẠI TRƯỜNG
NHIỆM VỤ 1. Tìm hiểu công tác phối hợp với GĐHS ở nhà trường hiện nay
Các nội dung và hình thức phối hợp với GĐHS hiện nay (Phiếu Bài tập 1)
Chất lượng, hiệu quả phối hợp với GĐHS
Những hạn chế, khó khăn – nguyên nhân
Những hạn chế của GV
Thảo luận về công tác phối hợp với GĐHS
Chất lượng của những hình thức phối hợp phổ biến hiện nay?
Những khó khăn, hạn chế?
Những hạn chế của GV khi thực hiện các hình thức này là gì?
Biện pháp khắc phục?
NHIỆM VỤ 2. Tìm hiểu yêu cầu của CNN về công tác phối hợp với GĐHS của GV
CNN-GV – yêu cầu về năng lực thực hiện các hoạt động nghề nghiệp
Cấu trúc 4 tầng
Nội dung: 6 tiêu chuẩn
Yêu cầu về công tác phối hợp với GĐHS?
Yêu cầu của CNN về công tác phối hợp với GĐHS?
Bài tập 2(*)
Xác định các yêu cầu – tiêu chuẩn – tiêu chí
Phân biệt các yêu cầu cốt lõi (tuyệt đối, tối thiểu) và yêu cầu nâng cao
Phân biệt các mức độ - chỉ báo
Kể tên các loại minh chứng cho việc thực hiện yêu cầu về phối hợp với GĐHS của CNN
BÀI TẬP 2. Nhóm (3-4 HV) – tìm hiểu 1 tiêu chuẩn của CNN-GVTH.
Nhóm 1 – Tiêu chuẩn 1 (BT2. nhóm 1)
Nhóm 2 – Tiêu chuẩn 2 (BT2. nhóm 2)
Nhóm 3 và 4– Tiêu chuẩn 3 (BT2. nhóm 3)
Nhóm 5 và 6 – Tiêu chuẩn 4 (BT2. nhóm 4)
Nhóm 7 – Tiêu chuẩn 5 (BT2. nhóm 5)
Nhóm 8 – Tiêu chuẩn 6 (BT2. nhóm 6)
Bảng tổng hợp các tiêu chí về phối hợp GĐHS của CNN MẪU D
NHIỆM VỤ 3. Tìm hiểu mức độ đáp ứng yêu cầu cơ bản về công tác phối hợp với GĐHS
BÀI TẬP 3 (BT3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)
Cho điểm mức độ đáp ứng các yêu cầu cơ bản (tiêu chí 2, 5, 6, 7, 22) của CNN ở GV(**)
Xác định mức chỉ báo của các tiêu chí cơ bản
Kể tên các minh chứng của các tc cơ bản
Xác định những tc GV đáp ứng thấp.
Phân tích nguyên nhân.
BÀI TẬP 3
Mỗi nhóm phân tích sâu 1 tiêu chí:
Nhóm 1 - Tiêu chí 2 (BT3.1)
Nhóm 2 – Tiêu chí 5 (BT3.2)
Nhóm 3, 4 – Tiêu chí 6 (BT3.3)
Nhóm 5, 6– Tiêu chí 7 (BT3.4)
Nhóm 7, 8 – Tiêu chí 22 (BT3.5)
XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CỦA TRƯỜNG, GV
Các tiêu chí có điểm thấp?
Số GV đạt mức thấp?
Những GV nào – mức nào?
Số năm giữ mức thấp?
Nguyên nhân?
Biện pháp giải quyết:
Cá nhân GV
BGH – công tác quản lí nhà trường
Tập thể sư phạm của nhà trường
Nội dung và hình thức phối hợp
NV 4. Phát triển năng lực phối hợp GĐHS
Thế nào là người GV có năng lực phối hợp với GĐHS?
Câu hỏi gợi ý
GĐHS có vai trò thế nào trong GDHS? Ở nhà, ở trường, ở lớp?
GĐHS có thể tham gia vào những hoạt động gì ở lớp, trường?
GV làm gì để lôi cuốn GĐHS vào công tác GDHS?
Tranh luận về các vai trò của GĐHS
Ủng hộ hay phản đối quan niệm cho rằng:
GĐHS là khách hàng của nhà trường
GĐHS là đối tác
GĐHS là đồng minh
GĐHS là nhà bảo trợ
GĐHS là người hỗ trợ
….
4. Phát triển năng lực phối hợp GĐHS
BÀI TẬP 4 (1 nhóm – 1 vai trò của GĐHS)
Xác định vai trò của GĐHS trong quan hệ với nhà trường, GV?
GĐHS sẽ làm gì với vai trò đó? Họ đòi hỏi nhà trường phải làm gì?
Cách ứng xử của GV, nhà trường với GĐHS khi thực hiện vai trò đó?
Gợi ý thảo luận
Nhận thức về sự đa dạng của GĐHS, vai trò của GĐHS, thái độ, khả năng, mong đợi đối với GV, nhà trường
Năng lực giao tiếp, ứng xử, tổ chức hoạt động (họp chi hội CMHS, lôi kéo sự tham gia của CMHS vào các HĐGD, …)
Tư cách, đạo đức, uy tín của GV
Hạn chế
Thực hành theo nhóm
Nhóm 1. Xây dựng chương trình tổ chức 1 buổi họp CMHS
Nhóm 2. Xây dựng kế hoạch thu hút GĐHS vào một hoạt động giáo dục trong nhà trường
Thảo luận
Mục đích của hoạt động:
- Nhận thức của CM, HS
- Thái độ của CM, HS
- Kĩ năng, hành vi của CM,HS
CMHS tham gia những công việc gì?
Cách để thu hút tham gia của GĐHS?
Đánh giá kết quả hoạt động?
5. Tập huấn cho GV tại trường về công tác phối hợp với GĐHS
Hiểu biết về CNN-GV?
Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực phối hợp?
Tạo động lực cho GV?
Tổ chức tập huấn?
Phương pháp tập huấn?
Phương tiện, tài liệu cần chuẩn bị
Thời gian
Biện pháp nâng cao năng lực phối hợp với GĐHS?
6. Đánh giá bài học
Yêu cầu của CNN-GVTrH đối với GV về công tác phối hợp với GĐHS ?
Phân tích những hạn chế của công tác phối hợp với GĐHS của GV hiện nay không?
Xây dựng kế hoạch, thiết kế tập huấn cho GV bồi dưỡng năng lực phối hợp với GĐHS đáp ứng CNN?