dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SU6 BAI8 mien phi,tai lieu SU6 BAI8 mien phi,bai giang SU6 BAI8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/28/2014 10:12:51 AM
Filesize: 2.57 M
Download count: 69
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
TRU?NG THCS ĐỒNG KHỞI
******************
BÀI GIẢNG
LÒCH SÖÛ LÔÙP 6
NGƯỜI THỰC HIỆN: HOAØNG THÒ ÑAØO
KIỂM TRA MIEÄNG
Câu 1: Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì ?
Câu 2: Nêu nh?ng thành tựu văn hoá của các dân tộc phương Tây?
Tiết 8
Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM

Chương I.
BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA
BÀI 8:
THỜI NGUYÊN THỦY
TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở
Việt Nam
Nứơc ta xưa kia là một vùng đất như thế nào?
Năm 1960 - 1965 các nhà khảo cổ đã lần lượt phát hiện dấu tích người tối cổ ở Việt Nam.
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Người tối cổ là người như thế nào?
Người tối cổ sống như thế nào?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở
Việt Nam
Dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta ?
1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở
Việt Nam
?- Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn): tìm thấy những chiếc răng của người tối cổ.
- Núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc (Đồng Nai): tìm thấy công cụ đá ghè đẽo thô sơ.
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Hình 18- Răng của Người tối cổ
Ở hang Thẩm Hai (Lạng Sơn)
Hình 19- Rìu đá núi Đọ
(Thanh Hóa)
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
HS quan sát rìu đá phục chế .
THẢO LuẬN NHÓM NHỎ (2P)
Nhóm 4,5,6: Em coù nhaän xeùt gì veà ñòa baøn sinh soáng cuûa ngöôøi toái coå treân ñaát nöôùc ta?
Nhóm 1,2,3: Em coù nhaän xeùt gì veà coâng cuï lao ñoäng cuûa Ngöôøi toái coå?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở
Việt Nam
1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
2. Ở giai đoạn đầu người tinh khôn sống như thế nào ?
Người tối cổ trở thành người tinh khôn từ bao giờ ?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Người tinh khôn có đặc điểm gì?
Em hãy so sánh Rìu đá Núi Đọ với công cụ chặt ở Nậm Tun?
1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
2. Ở giai đoạn đầu người tinh khôn sống như thế nào ?
?- Những chiếc rìu bằng hòn cuội, ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Người tinh khôn sống như thế nào?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở
Việt Nam
Dấu tích của Người tinh khôn tìm thấy ở đâu ?
1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
2. Ở giai đoạn đầu người tinh khôn sống như thế nào ?
?- Những chiếc rìu bằng hòn cuội, ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng
-Ñöôïc tìm thaáy ôû maùi ñaù Ngöôøm (Thaùi Nguyeân), Sôn Vi (Phuù Thoï), coù nieân ñaïi khoaûng 3-2 vaïn naêm caùch ngaøy nay
3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Em có nhận xét gì về những công cụ này ?
1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
2. Ở giai đoạn đầu người tinh khôn sống như thế nào ?
3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới?
?- Công cụ đá được mài sắc bén ở lưỡi (rìu ngắn, rìu có vai), công cụ bằng xương, sừng.
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở
Việt Nam
Dấu tích của Người tinh khôn được tìm thấy ở những địa phương nào trên đất nước ta?
1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
2. Ở giai đoạn đầu người tinh khôn sống như thế nào ?
3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới?
 - Hoï soáng ôû Hoøa Bình, Baéc Sôn (Laïng Sôn), Quyønh Vaên (Ngheä An), Haï Long (Quaûng Ninh), Baøu Troù (Quaûng Bình), coù nieân ñaïi töø 12.000 ñeán 4.000 naêm caùch ngaøy nay.
Em coù nhaän xeùt gì veà quaù trình phaùt trieån cuûa con ngöôøi ?
BÀI 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Daân ta phaûi bieát söû ta
Cho töôøng goác tích nöôùc nhaø Vieät Nam
Em hiểu gì về câu nói này ?
Tổng kết
BÀI TẬP
1. Lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy ở nước ta.
Cách đây 40 - 30 vạn năm
Khoảng 3 - 2 vạn năm trước đây
Cách đây 12.000 - 4.000 năm
Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ Long (Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình)...
Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, (Lạng sơn); Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá); Xuân Lộc (Đồng Nai).
Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An.
Công cụ được mài ở lưỡi như rìu ngắn, rìu có vai, một số công cụ bằng xương, sừng.
Những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.
Công cụ bước đầu mang tính tự nhiên
Hướng dẫn học sinh học tập
Đối với bài học ở tiết học này:
+ Học bài và kết hợp ở SGK
+Chú ý: Các giai đoạn sinh sống, công cụ của người nguyên thuỷ.
+ Vẽ bản đồ tư duy
.- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
+ Chuẩn bị bài mới: Bài 9: Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta.
+ Đọc trước bài và trả lời câu hỏi ở SGK/29
+ Quan sát tranh ảnh, tập so sánh và rút ra nhận xét.