dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sử dụng PowerPoint liên kết với Sketchpad để soạn giáo án điện tử mien phi,tai lieu sử dụng PowerPoint liên kết với Sketchpad để soạn giáo án điện tử mien phi,bai giang sử dụng PowerPoint liên kết với Sketchpad để soạn giáo án điện tử mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/30/2014 9:54:04 AM
Filesize: 2.46 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Soạn bài dạy:
Tổng ba góc của một tam giác
CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT
LIÊN KẾT VỚI SKETCHPAD
Ý tưởng bài dạy:

Hoạt động 1: Hs đo góc t/giác  Gv thực hiện trên máy
Hoạt động 2: Hs tính tổng  Gv soạn kq bằng phần mềm
Hoạt động 3: Hs vẽ đo tam giác thứ hai  Gv thực hiện trên máy cho nhiều tam giác
Hoạt động 4: Hs phát biểu tính chất  Gv soạn tính chất ở máy
Hoạt động 5: Hs chứng minh  Gv hướng dẫn
Hoạt động 6: Củng cố  Gv soạn và đưa ra btVẽ tam giác bất kỳ, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của tam giác.
B
C
A
?1
A
B
C?2
Tổng ba góc của tam giác có thay đổi hay không nếu ta thay đổi bằng tam giác khác?

TỔNG BA GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC BẰNG 180 ĐỘ

Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác :
Định lý :
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
GT  ABC
KL A + B + C = 1800
Chứng minh


B
C
A

Tổng ba góc của một tam giác
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
GT  ABC
KL A + B + C = 1800
Chứng minh
Qua A kẻ xy // BC
Ta có : A1 = B (hai góc so le trong)
A2 = C (hai góc so le trong)
x
y
Từ (1) và (2) => B + BAC + C =
A1 + BAC + A2
= xAy
= 1800
(đpcm)
(1)
(2)


Hai tam giác có thể khác nhau về kích thước và hình dạng, nhưng tổng ba góc của tam giác này luôn bằng tổng ba góc của tam giác kia
Tổng ba góc của một tam giác
A + B + C = M + N + P = 1800
Tính số đo x, y trên các hình vẽ sau:
Bài tập áp dụng
Bài 1


Bài tập áp dụng
Cho biết số đo x, y trên các hình vẽ sau:
Bài 1
ABC có : A + B + C
= y + 900 + 410 = 1800
=> y = 1800 - (900 + 410)
= 490


Bài tập áp dụng
Cho biết số đo x, y trên các hình vẽ sau:
Bài 1
DEG có : E + D + G
= x + 1200 + 320 = 1800
=> x = 1800 - (1200 + 320)
= 280


Bài tập áp dụng
Cho biết số đo x, y trên các hình vẽ sau:
Bài 1
 EFH có : E1 + F + H1
= 590 + 720 + H1 = 1800
=> H1 = 1800 - (590 + 720) = 490
Ta có : H1 + x = 1800 ( 2 góc kề bù)
=> x = 1800 - 490 = 1310
E1 + y = 1800 ( 2 góc kề bù)
=> y = 1800 - 590 = 1210
Ta có : E1 + E2 = 1800 (2 góc kề bù)
=> E2 = 1800 - 1300 = 500
IK // EF => K1 + F = 1800 (2 góc trong cùng phía)
=> F = 1800 - 1400 = 400
 OEF có : E2 + F + O = 500 + 400 + x = 1800
=> x = 1800 - (500 + 400) = 900
A. 1000
B. 700
C. 800
D. 900
Bài 2
Giải thích
Bài tập áp dụng
Cho hình vẽ bên (IK // EF)
. Chọn giá trị đúng của x
trong các kết quả A , B , C và giải thích

Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C rồi đặt nó kề với góc A như hình vẽ. Hãy dự đoán về tổng các góc A , B , C của tam giác ABC

Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC
Cắt rời góc B
cắt rời góc C
rồi đặt nó kề với góc A như hình vẽ.
rồi đặt nó kề với góc A,
?4
Thực hành
Hãy nêu dự
đoán về tổng các góc A , B , C của tam giác ABC
1800
1
3
2
E
D
H
.
.

= 1800
Ta có :