dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sinh học 9 bài 17 Mối quan hệ giữa ADN và ẢN mien phi,tai lieu sinh học 9 bài 17 Mối quan hệ giữa ADN và ẢN mien phi,bai giang sinh học 9 bài 17 Mối quan hệ giữa ADN và ẢN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 12:52:20 PM
Filesize: 3.81 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
BÀI 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
BÀI GIẢNG SINH HỌC 9
BÀI 17 .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
I – ARN (Axít ribônuclêic )
*Cấu tạo hoá học
- ARN được cấu tạo từ các nguyên tố :C ,H, O, N và P.
ARN là một đại phân tử .
ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân của ARN là các nuclêôtít gồm 4 loại :A, U, G, X .
*Chức năng của ARN
Đọc thông tin phần I ( sgk /51) .Em hãy ghép thông tin ở cột A với cột B để hoàn thành chức năng của các loại ARN
1 +…
2 +…
3+…
b
a
c
BÀI 17 .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
I – ARN (Axít ribônuclêic )
*Cấu tạo hoá học.
*Chức năng của ARN.
BÀI 17 .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
I – ARN (Axít ribônuclêic )
*Cấu tạo hoá học.
*Chức năng của ARN.
mARN truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp
tARN vận chuyển a xit amin tương ứng đến nơi tổng hợp prôtêin
rARN là thành phần cấu tạo nên ribôxôm
* Sự khác nhau giưa ADN và ARN
Quan sát tranh sau hoàn thành bảng so sánh ADN và ARN
2
1
A, T, G, X
A, U, G, X
BÀI 17 .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
I-ARN (A xit ribônuclêic )
II -ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào ?
Sự tổng hợp ARN
Quan sát tranh thảo luận nhóm hoàn thành các câu hỏi sau :
1.Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?
2.Các loại nuclêôtít nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?
-ARN được tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen ( mạch khuôn )
-Sự tổng hợp ARN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêotit trên mạch khuôn với các nuclêôtit tự do của môi trường : A-U ,T-A , G- X và X –G.
BÀI 17 .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
I-ARN (A xit ribônuclêic )
II -ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào ?
Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:
- A – T – G – X – T – X – G – (Mạch 1 )
I I I I I I I
- T - A - X – G - A -G - X - (Mạch 2)
Trình tự các nuclêôtit trên ARN được tổng hợp từ mạch 2 của gen là:
- A – U – G – X – U – X – G –
- G - U - G – X - A -G - X -
C. -U– A – G – X – U – X – G –

Một đoạn ARN có trình tự các nuclêôtít như sau:
-A –U – G – X – U –U –G -
Tìm trình tự các đơn phân trên gen đã tổng hợp nên đoạn mạch trên
(Biết ARN trên được tổng hợp từ mạch 1 của gen )
A
- T – A – X – G – A – A – X– (Mạch 1 )
I I I I I I I
- A - T -G – X - T - T - G - (Mạch 2)
B

- A – T – G – X – T – X – G – (Mạch 1 )
I I I I I I I
- T - A -X – G - A -G - X - (Mạch 2)

C
- T – T – G – X –A – X – G – (Mạch 1 )
I I I I I I I
-A - A - X – G - T - G - X - (Mạch 2)
Kết luận về mối quan hệ giữa gen và ARN.
ARN được tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen
(mạch khuôn) .Do đó trình tự các nuclêôtít trên mạch khuôn
quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Bài tập củng cố
Câu 1:Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền
t ARN
r ARN
m ARN .
A
B
C
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Bài tập củng cố
Câu 2: Sự tổng hợp ARN diễn ra theo những nguyên tắc nào trong các nguyên tắc sau ?
-Dựa trên 1 mạch đơn của gen ( mạch khuôn)
-Diễn ra theo NTBS : A – U , T - A , G – X , X – G.
Cả A và B
A
B
C
Hướng dẫn về nhà :
Học thuộc bài ghi
Làm bài tập : 3,4,5. (Tr 53 – Sgk )
Đọc trước bài 18: Prôtêin
- Đọc mục :Em có biết / 53
Bài giảng đến đây
là kết thúc
Xin chân thành cám ơn !