dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phát triển đội ngũ nhà trường phổ thông mien phi,tai lieu Phát triển đội ngũ nhà trường phổ thông mien phi,bai giang Phát triển đội ngũ nhà trường phổ thông mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/1/2009 7:51:18 PM
Filesize: 6.78 M
Download count: 25
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phát triển đội ngũ (staff development)
Yêu cầu
mới về
mẫu hình
nhân cách
người lĐ
Phải
đổi mới
hoạt động
giáo dục
Đổi mới
tư duy và
pH.thức
LD&QL GD
đặc trưng
Hội nhập
KT t.thưc
PT.KH&CN
Thay đổi
sâu sắc mọi
hoạt động
xã hội
Singapore’s School Excellence Model

Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông
Sau khi tham gia chuyên đề người học có:
Kiến thức: nâng cao nhận thức về vai trò đội ngu trong quá trình phát triển nhà trường và có được một số ý tưởng lãnh đạo phát triển đội ngũ để đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục PT của nước nhà.
Kỹ năng: bước đầu vận dụng được các kiến thức trên để đề xuất được một số biện pháp lãnh đạo phát triển đội ngũ trong trường PT, trong đó chú trọng:
- Tạo động lực làm việc cho các thành viên
- Hỗ trợ (Mentoring) các thành viên về chuyên môn và về phát triển nhân cách
Thái độ: tích cực và thường xuyên tạo ra sự thay đổi trong lãnh đạo phát triển đội ngũ trường PT
Mục tiêu CHUYÊN đề
Các nội dung chính trong chuyên đề
Phương pháp dạy học chủ yếu
Thuyết trình, công não
Hướng dẫn đọc tài liệu
Tự nghiên cứu
Chiếu phim minh hoạ
Thảo luận nhóm
3. Chúng tôi
xây dựng, vun trồng và phát triển văn hoá NT
4. Chúng tôi
tham gia huy động và sử dụng nguồn lực NT
2.Chúng tôi xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển NT
Chúng tôi hưởng ứng các chủ trương thay đổi NT
Chúng tôi là lực lượng trực tiếp phát triển giáo dục toàn diện học sinh!
1.1. Vai trò đội ngũ đối với sự PT nhà trường
Hiệu trưởng là người lãnh đạo việc phát triển đội ngũ
Hiệu trưởng phải thu hút các lực lượng xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ
Hiệu trưởng là người huy động và phân phối các nguồn lực cho sự phat triển đội ngũ
Là người tạo ra các động lực để đội ngũ làm việc và phát triển.
1.1. Vai trò Hiệu trưởng đối với sự PT đội ngũ
Đối với CBQL
- Nhà giáo
- Nhà lãnh đạo
- Nhà quản lý
2. Đối với giáo viên
- Phẩm chất chính trị và đạo đức
- Trình độ chuyên môn
- Nghiệp vụ sư phạm
3. Đối với nhân viên
- Phẩm chất chính trị
- Trình độ chuyên nôn
- Nghiệp vụ
2. yêu cầu về chất lượng đội ngũ trường phổ thông
3. lãnh đạo Phát triển Đội ngũ
3.1. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của trường.
3.2. Lãnh đạo và hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn và nhân cách
3.3. Thu hút giáo viên có chất lượng về trường.
3.4. Tạo động lực cho cán bộ viên chức của trường.
3.1. xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trường phổ thông

Ph¸t triÓn ®éi ngò võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc ph¸t triÓn nhµ tr­êng.
Ph¸t triÓn ®éi ngò ph¶i ®­îc xem lµ nhiÖm vô cña mäi CBQL, gi¸o viªn vµ nh©n viªn nhµ tr­êng; chø kh«ng ph¶i chØ lµ cña HiÖu tr­ëng.
KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi ngò ph¶i dùa trªn tÇm nh×n, sø m¹ng, môc tiªu chiÕn l­îc, c¸c gi¸ trÞ, th­¬ng hiÖu vµ thùc tr¹ng ®éi ngò nhµ tr­êng.
3.1.1) Quan điểm
3.1.2) Quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi ngò:
+ Ph©n tÝch m«i tr­êng x· héi vµ x¸c ®Þnh môc tiªu ph¸t triÓn nhµ tr­êng
+ §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®éi ngò
+ D­ b¸o nhu cÇu vµ yªu cÇu ®éi ngò
+ LËp KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi ngò
- Dù th¶o néi dung
- Th¶o luËn, ph¶n biÖn
- Phª duyÖt
3.1. xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà trường phổ thông (ti?p) ...
Chúng tôi được tham gia mọi khâu!
- Hình thành trong trường học kĩ năng tư duy hệ thống
Phát triển quan hệ theo chiều ngang để phát triển mối quan hệ giữa các cá nhân
Thực hiện chia sẻ, truyền thông, cung cấp thông tin để mọi người chọn lọc thông tin cần thiết cho công việc của mình
Xây dựng văn hóa nhà trường với các định hướng giá trị cụ thể
Hiệu trưởng là tấm gương về sự tự học
Xây dựng môI trường học tập trong nhà trường

3.2.1.Xây dựng NT thành tổ chức học tập
- Tạo môi trường học tập thường xuyên
- Lãnh đạo có hiệu quả hình thức học tập định kỳ
- B?i du?ng thu?ng xuyờn trong hố
- B?i du?ng chuyờn d?
- B?i du?ng th?c hi?n chuong trỡnh, sỏch giỏo khoa.

3.2.2. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỊNH KÌ
- Thúc đẩy hoạt động tự học, tự bồi dưỡng
- Khuy?n khớch t?ng GV l?p k? ho?ch h?c t?p m?t cỏch k? lu?ng g?m cỏc n?i dung:
+ Cỏc m?c tiờu h?c t?p c?n ph?i d?t.
+ Cỏc ki?n th?c v� k? nang c?n n?m v?ng.
+ Cỏc ho?t d?ng h?c t?p s? th?c hi?n.
+ Cỏch dỏnh giỏ k?t q?a d?t du?c.
- Hỗ trợ cho hoạt động tự học, tự bồi dưỡng
3.2.3. LÃNH ĐẠO QUÁ TRÌNH TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG
*) Giá trị và các quan điểm hỗ trợ
- Chất lượng chuyên môn và nhân cách của mỗi giáo viên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, của trường và ảnh hưởng tới nhân cách HS; cho nên hỗ trợ về chuyên môn và hỗ trợ phát triển nhân cách cho người được hỗ trợ sẽ tạo ra chất lượng đội ngũ.
- Không bao giờ có một đội ngũ "lý tưởng": trình độ chuyên môn và nhân cách hoàn chỉnh như nhau!
- Khi hỗ trợ không so sánh chuyên môn và nhân cách của người được hỗ trợ với người hỗ trợ mà phải so sánh với đồng nghiệp tương đương của họ.
- Phải coi người được hỗ trợ là đối tác, hợp tác cùng nhau chứ không phải là cao hơn họ và phải đồng hành cùng họ.
3.2.4. lãnh đạo Hỗ trợ giáo viên
phát triển chuyên môn và nhân cách

*) Tiến hành phân loại giáo viên
- Phát hiện hoàn cảnh tạo ra các khó khăn
+ Đời tư, mối quan hệ cộng đồng, xã hội, ...
+ Thói quen, tính cách, ...
+ Môi trường làm việc,
+ Thiếu hụt kiến thức trong quá trình DT,
+ Thiếu hụt kinh nghiệm trong quá trình CT
- Phân loại:
+ Những GV có khó khăn về PT chuyên môn
+ Những GV khó khăn PT nhân cách
3.2. 4.lãnh đạo Hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn và nhân cách (tiếp)
*) Chọn người hỗ trợ với các tiêu chí
- Hiểu được mục tiêu, nội dung và cách thức để đạt được mục tiêu hỗ trợ
- Biết tạo ra sự tự tin cho người được hỗ trợ
- Kiên nhẫn, luôn biết chia sẻ và biết giữ bí mật về người được hỗ trợ
- Tôn trọng người được hỗ trợ
- Biết cách lôi cuốn người được hỗ trợ
- Luôn tự tin vào kết quả hỗ trợ
3.2.4. Hỗ trợ cá nhân phát triển về chuyên môn và nhân cách (tiếp)
*) Hỗ trợ GV đổi mới hoạt động dạy học - Dạy để làm thay đổi người học
- Dạy ít, học nhiều
- Giáo viên học để dạy và dạy để học
- Dạy học dưới sự bổ trợ của công nghệ thông tin
+ Thiết kế các bài giảng điện tử
+ Đẩy mạnh khái thác Internet để dạy học
- Đổi mới hoạt động dưk giờ để hỗ trợ GV
3.2.4.Hỗ trợ cá nhân phát triển về chuyên môn và nhân cách (tiếp)
*) Xây dựng nội dung và biện pháp hỗ trợ
- Hỗ trợ về chuyên môn (sự hiểu biết về M,N,P dạy học)
- Hỗ trợ hình thành các mối quan hệ trong tru?ng v� trong cộng đồng
- Hỗ trợ về cách thức huy động và sử dụng CSVC&TBDH
- Hỗ trợ các kỹ năng tác nghiệp còn thiếu và yếu
- Hỗ trợ về cập nhật các thông tin
- Chia sẻ, kèm cặp, cùng hoạt động.
3.2.4. Hỗ trợ giáo viên phát triển
về chuyên môn và nhân cách (tiếp)
Hỗ trợ cái gì ?
Hỗ trợ như thế nào ?
so sánh
hai mô hình về Mentoring
Source: Mink, Qwen and Mink, 1993
*) Xây dựng "trường học thân thiện"
- Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc với việc đề xuất "Mô hình trường học thân thiện" và cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực" của Việt Nam.
- Trường học thân thiện:
+ HS, cha mẹ HS, cô giáo, thầy giáo, CBQL, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương luôn chia sẻ về nội dung, phương pháp và hình thức GD; chung sức góp phần thực hiện MT phát triển nhân cách HS và phát triển NT.
+ HS nhận thấy bạn học, CBQL, giáo viên, nhân viên và môi trường xung quanh gần gũi, cởi mở, vui vẻ; được bình đẳng và đánh giá khách quan; có đủ các điều kiện về CSVC&TBDH; được lĩnh hội kiến thức khoa học và văn hoá một cách tự tin, chủ động, sáng tạo thông qua học tập và các hoạt động xã hội; được chia sẻ thông tin; được chăm sóc và rèn luyện kỹ năng sống; ... để phát triển cá nhân phù hợp lứa tuổi, với nhu cầu học tập, với năng lực và hoàn cảnh bản thân.
3.2.5.Xây dựng môI trường phát triển cá nhân
3.3. Thu hút lực lượng giáo viên có chất lượng làm việc cho trường
Chế độ chính sách riêng của nhà trường
Tạo được
môi trường
phát triển cá nhân
3.4.1) Tìm hiểu về động lực của đội ngũ:
- Thế nào là động lực làm việc?
- Các yếu tố tạo nên động lực làm việc trong trường PT: (Th�nh tớch, S? cụng nh?n, B?n thõn cụng vi?c, Trỏch nhi?m, Co h?i phỏt tri?n, S? t? ch?, S? tụn tr?ng, Nh?n th?c du?c ý nghia c?a cụng vi?c.)
3.4. Tạo động lực.
3.4.2) Tạo động lực cho đội ngũ:
- Cung cấp cho mọi thành viên về tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, các bước đị, các cơ hội, những thách thức và các giá trị mà trường sẽ đạt tới.
- Xác định các mục tiêu rõ ràng cho từng đơn vị, từng nhóm, trên cơ sở họ được thảo luận, chia sẽ và thống nhất tư tưởng.
- Khuyến khích tình thần hợp tác cùng phát triển
- Phát hiện và tạo điều kiện phát triển năng lực tiềm tàng của đội ngũ.
- Huấn luyện và hỗ trợ các điều kiện cho sự phát triển cá nhân về chuyên môn và nhân cách.
- Phối hợp các chính sách cán bộ với tưởng thưởng.
3.4. Tạo động lực cho đội ngũ.
.
4. ®¸nh gi¸ ®éi ngò
4.1. Các quan điểm đánh giá
4.2. Các hoạt động đánh giá
4.1) Các quan điểm về đánh giá:
- Đánh giá hiệu quả trên cơ sở chuẩn hành vi và năng lực
- Đa dạng hoá nguồn thông tin phản hồi
- Tập trung vào tiềm năng hơn là thiếu sót đội ngũ
- Gắn đánh giá hiệu quả làm việc với chiến lược phát triển phát triển nhà trường
- Sử dụng các cơ hội phát triển cá nhân để hỗ trợ quá trình đánh giá hiệu quả làm việc
- Cung cấp thông tin phản hồi không với mục đích phê phán
- Chú trong mục tiêu phát triển chuyên môn và nhân cách hơn là kiểm soát họ.
4. đánh giá đội ngũ
4.2) Các Các hoạt động đánh giá (tiếp):
- Đánh giá thông qua ý tưởng xây dựng nhà trường và đổi mới hoạt động chuyên môn
- Đánh giá tiềm năng đội ngũ và khả năng thích ứng với sự phát triển nhà trường
- Đa dạng hoá lực lượng đánh giá (cộng đồng xã hội. đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh)
- Đánh giá trên cơ sở trao đổi trực tiếp giữa người đánh giá và người được đánh giá.
- Chọn lọc công bố rộng rãi các thông tin về kết quả đánh giá cá nhân.
4. đánh giá đội ngũ.

vAI TRò hIệU TRƯởNG
Đề xướng Thay đổi
C.đườnG và H.ĐịNH
Thu hút & dẫn Dắt
thúc ĐẩY p.triển
Kế h. hoá
tổ chức
KIểM TRA
CHỉ ĐạO
đạI DIệN
hạT NHÂN
Tác nhân
CH? S?
Người quản lý: d? cho cỏc ho?t d?ng ?n d?nh nh?m d?t t?i m?c tiờu.
Người lãnh đạo: d? luụn cú du?c s? thay d?i v� phỏt tri?n b?n v?ng
Kết luận
PP: TT !
Kế hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra
vai trò của người hiệu trưởng đối với các hoạt động của nhà trường
Lãnh đạo
các hoạt động
C. đường, H. Định
đề xướng
Thu hút, dẫn dắt
thúc đẩy p. triển
LĐ&QL các h động DH&GD Nhằm PT tdiện HS
LĐ&QL XD KHCL
LĐ&QL hĐ&SD Nguồn lực
LĐ&QL Môi trường và EMIS nhà trường
quản lý
Đại diện c. Quyền
Hạt nhân tC và ĐH
Chủ sự TL&VL
tác nhân XD MT&TT
32
Hà Nội
Singapore
Hà Nội
Không có gì tồn tại vĩnh viễn, trừ sự thay đổi !
Heraclitus