dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ôn tập dưới cờ mien phi,tai lieu Ôn tập dưới cờ mien phi,bai giang Ôn tập dưới cờ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/1/2014 2:55:58 PM
Filesize: 4.74 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ÔN TẬP DƯỚI CỜ
THÁNG 9
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ
KHỐI 1
KHỐI 2
KHỐI 3
KHỐI 4
KHỐI 5
KHỐI 1
Điền r hay x
a) cá …..ô
c) …..e bò
b) …..inh đẹp
d) …..ễ cây
r
x
x
r
Tiếng Việt 1
Hãy điền số thích hợp vào ô trống:
< 7
> 8
7 < < 9
1
9
8
Toán 1
Hãy điền dấu <, >, = vào chỗ trống:
a) 8 ….. 7
b) 3 ….. 8
c) 9 ….. 9
d) 5 ….. 4
>
>
<
=
Toán 1
KHỐI 2
a) Tìm các tiếng bắt đầu bằng n?
b) Tìm các tiếng có vần im?
nam, nữ, nấu, nấm, nóng…
tim, kim, tím, chìm, chim, …
Tiếng Việt 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) 8 + 2 = ……
b) 7 + 4 = ……
c) 9 + 6 = ……
d) … + 2 = 11
e) … + 7 = 15
g) 9 + … = 14
10
11
15
9
8
5
Toán 2
KHỐI 3
Tiếng Việt 3
1. Vì sao Lan muốn có một chiếc áo len như
của bạn Hòa?
a) Vì áo len của Hòa rất đẹp
b) Vì áo len của Hòa rất ấm
c) Vì áo len của Hòa rất tiện lợi
d) Vì tất cả những điều trên
Tiếng Việt 3
2. Thần Chết bắt mất con của bà mẹ lúc nào?
a) lúc bà mẹ chạy ra ngoài
b) lúc bà vừa thiếp đi một lúc
c) lúc bà còn đang thức trông con
Toán 3
Tính giá trị biểu thức:
a) 408 + 54 : 6 =
b) (43 + 57) x 3 =
408 + 9
= 417
100 x 3
= 300
Điền đơn vị thích hợp vào chỗ trống:
Toán 3
a) 3m 15cm = 315 ……
b) 228cm = 2…28……
cm
m
cm
KHỐI 4
Tiếng Việt 4
1. Tiếng dùng để làm gì?
2. Từ dùng để làm gì?
Tiếng dùng để cấu tạo từ, có thể dùng một tiếng cấu tạo nên một từ, đó là từ đơn, cũng có thể phải dùng từ hai tiếng trở lên để tạo nên một từ, đó là từ phức.
Từ dùng để biểu thị sự vật, hoạt động, đặc điểm… (tức là biểu thị ý nghĩa) và dùng để tạo nên câu.
1. Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm
thế nào?
Toán 4
2. Muốn tìm số chia chưa biết ta làm thế nào?
Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số hạng.
Muốn tìm số chia chưa biết, ta lấy số bị chia chia cho thương.
KHỐI 5
Tiếng Việt 5
1. Từ đồng nghĩa là từ có nghĩa như thế nào?
2. Tìm những từ đồng nghĩa với từ “to lớn”
Giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa
Là từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau
Là từ có nghĩa trái ngược nhau
Là từ láy lại âm đầu hoặc láy lại phần vần hoặc láy toàn bộ
to, lớn, khổng lồ, vĩ đại, to tướng, to đùng…
Toán 5
1. Nêu tính chất cơ bản của phân số?
Nếu ta nhân hay chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
2. Lấy phần nguyên nhân mẫu số, cộng tử số, giữ nguyên mẫu số là cách để:
Chuyển phân số thành hỗn số
Chuyển hỗn số thành phân số
Quy đồng mẫu số
Tất cả các câu trên đều sai.