dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Noi dung phân tich mien phi,tai lieu Noi dung phân tich mien phi,bai giang Noi dung phân tich mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/24/2014 2:54:54 PM
Filesize: 0.09 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phần thứ hai
NỘI DUNG TÍCH HỢP PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRUNG HỌC CƠ SỞ
Bài 3 – lớp 6
TIẾT KIỆM
1. Địa chỉ tích hợp: Mục b
2. Nội dung
2.1. Kiến thức
Mọi công dân có trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2.2. Kĩ năng
HS biết sử dụng tiết kiệm tài sản của gia đình, nhà trường và xã hội.
2.3. Thái độ
Có ý thức chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Văn bản pháp luật: Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 1998
Bài 3 – lớp 6
TIẾT KIỆM
Bài 5 – lớp 6
Tôn trọng kỉ luật
1. Địa chỉ tích hợp: Mục a
2. Nội dung
2.1. Kiến thức
Tôn trọng kỉ luật là cơ sở để hướng tới tôn trọng pháp luật
2.2. Kĩ năng
Biết tôn trọng kỉ luật và tôn trọng pháp luật qua các biểu hiện cụ thể.
2.3. Thái độ
Tôn trọng kỉ luật và có ý thức tôn trọng pháp luật.
Bài 7 – lớp 6: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
1. Địa chỉ tích hợp: Mục c
2. Nội dung
2.1. Kiến thức
Chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là biểu hiện yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.
2.2. Kĩ năng
Biết bảo vệ thiên nhiên và tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ thiên nhiên.
2.3. Thái độ
Chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Bài 7 – lớp 6: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
Bài 3 – lớp 7
Tự trọng
1. Địa chỉ tích hợp: Mục a
2. Nội dung
2.1. Kiến thức
Người có tính tự trọng là người biết chấp hành pháp luật, không để người khác phải nhắc nhở.
2.2. Kĩ năng
Biết chấp hành các quy định của pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
2.3. Thái độ
Tự giác chấp hành pháp luật.
Văn bản luật:
1/ Luật Giao thông đường bộ năm 2008
2/ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
3/ Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
4/ Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
Bài 3 – lớp 7
Tự trọng
Bài 9
Xây dựng gia đình văn hóa
1. Địa chỉ tích hợp: Mục b
2. Nội dung
2.1. Kiến thức
- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trong đó có nghĩa vụ chấp hành pháp luật là tiêu chuẩn của một gia đình văn hóa.
- Thành viên gia đình văn hóa không sa vào các tệ nạn xã hội.
2.2. Kĩ năng
Biết chấp hành pháp luật để góp phần xây dựng gia đình văn hóa.
2.3. Thái độ
Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật để góp phần xây dựng gia đình văn hóa.
Bài 9
Xây dựng gia đình văn hóa
Văn bản luật:
1/ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
2/ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)
3/ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người năm 2006
Bài 9
Xây dựng gia đình văn hóa
Bài 2 – lớp 8
Liêm khiết
1. Địa chỉ tích hợp: Mục 1
2. Nội dung
2.1. Về kiến thức
Người sống liêm khiết luôn chấp hành đúng pháp luật về sử dụng tiền bạc, tài sản của Nhà nước và của tập thể.
2.2. Kĩ năng
Phân biệt được hành vi liêm khiết với hành vi không liêm khiết.
2.3. Thái độ
Kính trọng những người sống liêm khiết; phê phán những hành vi tham nhũng.

Văn bản luật:
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007)
Bài 2 – lớp 8
Liêm khiết
Bài 5 – lớp 8
Pháp luật và kỉ luật
1. Địa chỉ tích hợp: Mục 1, 4, 5
2. Nội dung
2.1. Kiến thức
- Pháp luật là quy tắc xử sự chung, bắt buộc chung đối với mọi người.
- Pháp luật tạo điều kiện cho xã hội phát triển trong vòng trật tự.
2.2. Kĩ năng
Biết chấp hành và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng chấp hành pháp luật.
2.3. Thái độ
- Tôn trọng các quy định của pháp luật.
- Đồng tình, ủng hộ những hành vi đúng pháp luật; phê phán những hành vi làm trái pháp luật.
Bài 5 – lớp 8
Pháp luật và kỉ luật
Bài 9 – lớp 8: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
1. Địa chỉ tích hợp: Mục 2, 4
2. Nội dung
2.1. Kiến thức
Chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, về bảo vệ môi trường, về phòng, chống tệ nạn xã hội là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
2.2. Kĩ năng
Biết tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật hôn nhân và gia đình, bảo vệ môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội.
2.3. Thái độ
Đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, bảo vệ môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Bài 9 – lớp 8: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Văn bản luật:
1/ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000
2/ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
3/ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)
Bài 9 – lớp 8: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Bài 2 – lớp 9
Tự chủ
1. Địa chỉ tích hợp: Mục 1
2. Nội dung
2.1. Kiến thức
- Người có tính tự chủ luôn biết điều chỉnh hành vi của mình, làm đúng quy định của pháp luật.
- Mỗi người cần rèn luyện tính tự chủ đế trong mọi trường hợp đều phải xử sự đúng pháp luật.
2.2. Kĩ năng
Biết làm chủ bản thân, không làm trái pháp luật.
2.3. Thái độ
Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong việc chấp hành pháp luật.
Bài 2 – lớp 9
Tự chủ
Bài 18 – lớp 9: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
1. Địa chỉ tích hợp: Mục 1, 2, 4
2. Nội dung
2.1. Kiến thức
- Thực hiện đúng quy định pháp luật là tuân theo pháp luật.
- Người tuân theo pháp luật là người sống có đạo đức.
2.2. Kĩ năng
Biết thực hiện đúng pháp luật.
2.3. Thái độ
Tự giác tuân theo pháp luật.Bài 18 – lớp 9: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật