dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG mien phi,tai lieu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG mien phi,bai giang NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/5/2013 11:15:08 AM
Filesize: 0.13 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1
2010
TẬP HUẤN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

2
Mục tiêu
Kiến thức:
Hiểu khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu, phương pháp NC và cách thực hiện đề tài NCKHSPƯD trong dạy học và quản lý giáo dục.

3
Mục tiêu
Kỹ năng:
Thực hiện được các bước NCKHSPƯD: xác định đề tài, lựa chọn thiết kế NC, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và lập
được kế hoạch NCKHSPƯD;
Giám sát, đánh giá được đề tài NCKHSPƯD của giáo viên.
Lập được kế hoạch tổ chức được các hoạt động tập huấn cho hiệu trưởng của các trường PT tại địa phương và phát triển chương trình đào tạo cho SV ĐHSP.
4
Mục tiêu
Thái độ:
Tích cực áp dụng và khuyến khích GV/CBQL áp dụng các nội dung NCKHSPƯD vào nghiên cứu cải thiện công tác dạy học và quản lý giáo dục ở địa phương.
5
A. Giới thiệu về NCKHSPƯD

A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯD
NCKHSPƯD là gì?
Vì sao cần NCKHSPƯD?
Chu trình NCKHSPƯD.
Khung NCKHSPƯD.
A2. Phương pháp NCKHSPƯD.
6

A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯD
7
Là gì ?
Thực hiện những giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng trong DH hoặc QLGD.
Vận dụng tư duy sáng tạo
So sánh kết quả của hiện trạng với kết quả sau khi thực hiện giải pháp thay thế bằng việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp.
Vận dụng tư duy phê phán
TÁC ĐỘNG + NGHIÊN CỨU
8
Vì sao?
Phát triển tư duy của GV/CBQLGD một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề.
Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề
và đưa ra quyết định về chuyên môn một
cách chính xác.
Khuyến khích GV/CBQLGD nhìn lại quá trình
và tự đánh giá.
9
Vì sao? (tiếp theo)
Tác động trực tiếp đến việc dạy học và
công tác quản lý giáo dục (lớp học,
trường học).
Tăng cường khả năng phát triển chuyên
môn và nghiệp vụ của GV/CBQLGD, tiếp nhận các chương trình, phương pháp dạy học mới một cách sáng tạo, có sự phê phán với thái độ tích cực.
10
Chu trình NCKHSPUD
Suy nghĩ
Kiểm chứng
Thử nghiệm
. Chu trình NCKHSPƯD bao gồm: Suy nghĩ, Thử nghiệm và Kiểm chứng.

. Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp thay thế.
. Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học/ trường học/….
. Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay không.
11
Chu trình NCKHSPƯD
Kết thúc một NCKHSPƯD này là khởi đầu một NCKHSPƯD mới.
Luôn luôn có cơ hội cải thiện!
Suy nghĩ
Kiểm chứng
Thử nghiệm
12
* Khung NCKHSPƯD
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
13
Khung NCKHSPƯD
14
Khung NCKHSPƯD
15
Khung NCKHSPƯD
16
Khung NCKHSPƯD
17
A2. Phương pháp NCKHSPƯD
Phương pháp
NCKHSPƯD
NC định lượng
NC định tính
18
Phương pháp NCKHSPƯD
Một số
lợi ích
của NC
định lượng
Kết quả nghiên cứu định lượng có thể giúp nguời đọc hiểu rõ hơn về nội dung nghiên cứu.
Giúp GV/CBQLGD có cơ hội được đào tạo một cách hệ thống về kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và đánh giá - nền tảng quan trọng khi tiến hành nghiên cứu định lượng.
Thống kê được sử dụng theo các chuẩn quốc tế - như một ngôn ngữ thứ hai - làm cho kết quả NC được công bố trở nên dễ hiểu
19
Câu hỏi thảo luận
Anh (chị) có hiểu biết gì về NCKHSPƯD?
Anh (chị) hãy suy nghĩ về một số vấn đề trong dạy học và QLGD trong phạm vi công tác của mình có thể áp dụng NCKHSPƯD để thay đổi hiện trạng?
Anh (chị) nhận thấy NCKHSPƯD có gì khác biệt so với hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục mà anh (chị) đã thực hiện từ trước đến nay?
20
Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD