dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Nghị định 42/2014 ( TĐKT ) mien phi,tai lieu Nghị định 42/2014 ( TĐKT ) mien phi,bai giang Nghị định 42/2014 ( TĐKT ) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2014 7:29:17 AM
Filesize: 0.27 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP
(Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 )


PHÒNG QLCN-SHTT
SỞ KH&CN LÂM ĐỒNG
Điều 14. Danh hiệu “Chiến sĩ Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”
1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:
a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

Điều 14. Danh hiệu “Chiến sĩ Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”
b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.

Điều 14. Danh hiệu “Chiến sĩ Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”
Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương quyết định thành lập.


Điều 14. Danh hiệu “Chiến sĩ Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”.

XIN CÁM ƠN