dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an luyên tập cấu tạo vỏ nguyên tử mien phi,tai lieu luyên tập cấu tạo vỏ nguyên tử mien phi,bai giang luyên tập cấu tạo vỏ nguyên tử mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/1/2014 10:04:12 AM
Filesize: 1.60 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VÀ TẤT CẢ CÁC EM

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10CB

LUYỆN TẬP
CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
A. Kiến thức cần nắm:
CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON
CẤU HÌNH ELECTRON VÀ LOẠI NGUYÊN TỐ
I. LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON
Câu 1: Chọn câu đúng:
Electron ở lớp trong có mức năng lượng cao hơn ở lớp ngoài.
Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
Xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao, các lớp electron được ghi bằng các số nguyên theo số thứ tự n = 1, 2, 3, 4…. với tên gọi K, L, M, N…
Xếp theo thứ tự mức năng lượng từ cao đến thấp, các lớp electron được ghi bằng các số nguyên theo số thứ tự n = 1, 2, 3, 4…. với tên gọi K, L, M, N…
Câu 2: Số electron tối đa của lớp thứ n là:
A. 2n B. 2n2

C. n D. n2
Câu 3: Ghép các câu của cột A với cột B để có thứ tự đúng:
Cột A Cột B
1. Lớp K (n=1) a. Có 3 phân lớp 3s, 3p, 3d
2. Lớp L (n=2) b. Có 1 phân lớp 1s
3. Lớp M (n=3) c. Có 4 phân lớp 4s, 4p, 4d, 4f
4. Lớp N (n=4) d. Có 2 phân lớp 2s, 2p
KẾT LUẬN
K
L
N
M
2
8
2, 6, 10, 14
2, 6, 10
2, 6
2
4s, 4p, 4d, 4f
3s, 3p, 3d
2s, 2p
1s
4
18
32
3
2
1
1. Cách viết cấu hình electron nguyên tử
2. Mối quan hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố
II. CẤU HÌNH ELECTRON
1, 2, 3
4
5, 6, 7
8 (2 ở He)
Kim loại
(trừ H, He, B)
Có thể là kim loại hay phi kim
Thường là phi kim
Khí hiếm
Tính kim loại
Có thể là tính kim loại hay tính phi kim
Thường có tính phi kim
Tương đối trơ về mặt hóa học
B.VẬN DỤNG
Câu 1: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nào được viết đúng?
A. 1s21p62s2 B. 1s22s22p63s1 .
C. 1s22s32p63s23p2 . D. 1s22s22p63d1.
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tố kim loại
A. 1s22s22p3 B. 1s22s22p63s23p1.
C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p6.
Câu 3:Dựa vào cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố sau, hãy xác định nguyên tử nào là phi kim:
a) 1s22s22p6 b) 1s22s22p63s23p3
c) 1s22s22p63s22p63p64s2 d) 1s22s22p63s23p6
e) 1s22s22p63s23p5 g) 1s22s22p4

A. a, d. B. b, e, g. C. a, c, d. D. c.
Câu 4: Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Ta nói:
A. X là kim loại và hạt nhân của X có 13 electron.
B. X là phi kim và hạt nhân của X có 13 electron.
C. X là kim loại và hạt nhân của X có 13 nơtron.
D. X là kim loại và hạt nhân của X có 13 electron,
14 proton.
 
I. TỰ LUẬN
 
Câu 2: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số nơtron nhiều hơn số proton 1 hạt.
a. Hãy xác định nguyên tử khối.
b. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên

 
Câu 3: Nguyên tử X có Z = 20.
a. Hãy viết cấu hình electron của X.
b. Từ cấu hình electron hãy cho biết: X có bao nhiêu lớp electron và mỗi lớp có bao nhiêu electron?
c. X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao?

Giải:
Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2
X có 4 lớp electron: lớp K (n=1) có 2e, lớp L (n=2) có 8e, lớp M (n=3) có 8e, lớp N (n=4) có 2e.
X là kim loại vì có 2 electron lớp ngoài cùng
BTVN: Làm hết bt trong sgk trang 30.

CÁM ƠN THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM ĐÃ THEO DÕI