dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Lựa chon nghề cho tương lai mien phi,tai lieu Lựa chon nghề cho tương lai mien phi,bai giang Lựa chon nghề cho tương lai mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/27/2014 2:23:09 PM
Filesize: 0.78 M
Download count: 19
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trình bày: PGS.TS. Dương Đức Lân, TCDN
xác định, lựa chọn nghề
Tại sao xác định, lựa chọn nghề
Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển KTXH từng địa phương, vùng, miền, ngành và cả nước từ nay đến 2020;
Để tập trung đầu tư theo nghề, nhằm có được nhân lực trình độ kỹ năng nghề cao phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn
Để chuyển dịch cơ cấu lao động, phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nay đến 2020
Phát huy được các lợi thế về kinh tế, lao động của từng địa phương, vùng và miền;
Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư


Căn cứ xác định, lựa chọn nghề
Chiến lược phát triển KTXH của địa phương, từng vùng, miền và Bộ/ngành từ nay đến 2020;

Đặc trưng tự nhiên của từng địa phương, từng vùng, miền (đặc điểm địa lý, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản…vv);

Nhu cầu lao động có kỹ năng nghề của từng địa phương, từng vùng, miền (theo kết quả điều tra thị trường LĐ)

Trên cơ sở đề xuất của các Sở LĐTBXH (58/63 tỉnh/thành thông báo danh mục các nghề đào tạo)

Các ngành nghề truyền thống và ngành nghề truyền thống đào tạo hiện nay của các Trường

Lựa chọn nghề đào tạo theo 6 vùng
Vùng núi trung du phía Bắc
Vùng ĐB Sông Hồng &
Vùng KT trọng điểm Bắc Bộ
Vùng B¾c trung bé, Duyªn h¶i trung bé - Vïng kinh tÕ träng ®iểm Trung Bé
Vïng T©y Nguyªn
Vïng §«ng Nam Bé - Vïng kinh tÕ träng ®iÓm Nam Bé
Vïng §ång b»ng S«ng Cöu Long
(Vïng Kinh tÕ träng ®iÓm §B S«ng Cöu Long)

I. Vùng núi trung du phía Bắc
14 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái

Chiến lược phát triển kinh tế vùng:
Xây dựng các công trình thuỷ điện
Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n, n«ng s¶n, l©m s¶n;
N©ng cÊp giao th«ng vËn t¶i (hÖ thèng ®­êng thuû, ®­êng bé vµ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i kh¸c);
ChuyÓn ®æi c¬ cÊu lao ®éng vïng cao
I. Vùng núi trung du phía Bắc (tiếp)
Nghề đề xuất
II. Vùng ĐB Sông Hồng &
Vùng KT trọng điểm Bắc Bộ
11 tỉnh/thành phố: B¾c Ninh; VÜnh Phóc; Hµ Néi; Hµ Nam; H¶i D­¬ng; H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh; H­ng Yªn; Nam §Þnh; Ninh B×nh; Th¸i B×nh.

Chiến lược phát triển KTXH
Công nghiệp phần mềm, thiết bị tin học, sản xuất các thiết bị tự động hoá, rô bốt, sản xuất vật liệu mới, thép chất lượng cao và phát triển công nghệ đóng tàu, cơ khí chế tạo… ;
Tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch, khoa học- công nghệ, viễn thông, vận tải hàng không, vận tải hàng hải; bất động sản, vốn, thị trường chứng khoán…;
Phát triển nông nghiệp với việc xây dựng kinh tế trang trại hộ gia đình;
Giao thông: Hiện đại hoá hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông và hàng không, đặc biệt là xây dựng cảng nước sâu, mạng lưới đường cao tốc, hệ thống giao thông nội đô Hà Nội…
II. Vùng ĐB Sông Hồng &
Vùng KT trọng điểm Bắc Bộ (tiếp)
Nghề đề xuất
III. Vựng Bắc trung bộ, Duyên hải trung bộ - Vùng kinh tế trọng đi?m Trung Bộ
14 tỉnh/thành phố: Thanh Ho¸; NghÖ An: Hµ TÜnh; Qu¶ng B×nh; Qu¶ng TrÞ; Thõa Thiªn HuÕ; §µ N½ng, Qu¶ng Nam; Qu¶ng Ng·i; B×nh §Þnh; Phó Yªn; Kh¸nh Hoµ; B×nh ThuËn, Ninh ThuËn.

Chiến lược phát triển KTXH
Công nghiệp lọc dầu-hoá dầu-hoá chất, công nghiệp cơ khí, đóng sữa chữa tàu biển, luyện cán thép, sản xuất xi măng, sản xuất container;
Xây dựng trung tâm thông tin quốc tế,
Hệ thống dịch vụ thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng.
III. Vựng Bắc trung bộ, Duyên hải trung bộ - Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ (ti?p)
Nghề đề xuất
IV. Vùng Tây Nguyên
5 tỉnh: Kon Tum; Gia lai; §¨k l¨k; §¨k N«ng; L©m §ång);

Chiến lược phát triển KTXH
C«ng nghiÖp n¨ng l­îng;
Khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n;
Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn, c©y c«ng nghiÖp;
Khai th¸c gç
IV. Vùng Tây Nguyên (ti?p)
Nghề đề xuất
V. Vùng Đông Nam Bộ - Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ
6 Tỉnh/thành phố: Bµ RÞa - Vòng tÇu; B×nh D­¬ng; B×nh Ph­íc; §ång Nai; T©y Ninh; Tp Hå ChÝ Minh
Chiến lược phát triển KTXH
Chất lượng cao về viễn thông, dịch vụ vận tải, tài chính, ngân hàng, du lịch của cả nước và có tầm quốc tế.
Công nghiệp điện tử, tin học trở thành ngành mũi nhọn
V. Vùng Đông Nam Bộ - Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ (ti?p)
Nghề đề xuất
VI. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
(Vùng Kinh tế trọng điểm ĐB Sông Cửu Long)
13 Tỉnh/thành phố: An Giang; BÕn tre; B¹c Liªu; Cµ Mau; §ång Th¸p; HËu Giang; Kiªn Giang; Long An; Sãc Tr¨ng; TiÒn Giang; Trµ Vinh; VÜnh Long; Tp CÇn Th¬;

Chiến lược phát triển KTXH:
Sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản của cả nước;
Phát triển các khu vực đồng bằng, ven biển và kinh tế biển
Chuyển giao công nghệ sinh học, cung cấp giống, các dịch vụ kỹ thuật, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.
VI. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
(Vùng Kinh tế trọng điểm ĐB Sông Cửu Long
Nghề đề xuất
xin Cám ơn !