dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Lịch sử truyền thống QĐ, CA mien phi,tai lieu Lịch sử truyền thống QĐ, CA mien phi,bai giang Lịch sử truyền thống QĐ, CA mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/20/2009 10:17:48 PM
Filesize: 2.63 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Giảng viên Thiếu tá, Phí Văn Hạnh

Bộ quốc phòng
Học viện chính trị quân sự
bài giảng tập huấn


lịch sử, truyền thống
của quân đội và công an nhân dân
1. Mục đích, Yêu cầu

2. Nội dung
3. Thời gian

4. tổ chức, phương pháp
5. Tài liệu
I lịch sử, truyền thống
của quân đội nhân dân
II. lịch sử, truyền thống
của công an nhân
ý định giảng bài
- Trình bày những căn cứ để biên soạn bài giảng
- Vị trí, ý nghĩa, mục đích bài giảng
- Phạm vi bài giảng

Mở đầu
Thành phần của lực lượng
vũ trang nhân dân việt nam
Quân đội
nhân dân
Công an
nhân dân

Dân quân
tự vệ
1. Lịch
sử
của
quân
đội
Nhân
dân
I. LịCH Sử, TRUYềN thống của
Quân đội nhân dân
lịch sử quân sự
lịch sử
chiến tranh
Lịch sử
nghệ thuật
quân sự
Lịch sử
tổ chức
quân sự
Lịch sử
kỹ thuật quân sự
Lịch sử tư tưởng và
học thuyết quân sự
- Đường lối xây dựng LLVTND của Đảng
- Thực tiễn trong quá trình phát triển PTCM của quần chúng các đội VT đã ra đời
- Ngày 22-12-1944 đội VNTTGPQ chính thức được thành lập
- Tháng 4 năm 1945, HNQS Bắc kỳ của Đảng quyết định hợp nhất các đội VT trong nước thành " Việt Nam giải phóng quân"
a. Thời kỳ hình thành
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày 22- 12- 1944 tại xã Hoàng HoaThám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
- Trong kháng chiến chống pháp


- Trong kháng chiến chống mỹ

- THờI Kỳ XÂY DựNG Và BảO Vệ Tổ QUốC
b. thời kỳ xd,tt và chiến thắng
TK XD,BVTQ
1975 - nay

CHốNG Mỹ
1954- 1975
Về QUI MÔ
C.PHáP
1945-1954
ĐộI VNTTGPQ
22-12-1944

Quá trình trưởng thành.
Thời gian
cuộc tác chiến chiến lược
đông xuân 1953 - 1954
II.Truyền thống quân đội nhân dân
Trung
thành
vô hạn
với sự
nghiệp
cách
mạng
của
Đảng
Gắn

máu
thịt
với
nhân
dân
Nôị
bộ
đoàn
k?t
thống
nhất,
Kỷ
luật
tự
giác
nghiêm
minh

Độc
lập
tự
chủ
Tự
cường
cần
kiệm
xây
dựng
quân
đội
Nêu
cao
tinh
thần
quốc
tế

sản
Quy?t
chiến,
quyết
thắng,
biết
đánh,
biết
thắng
* Từng nội dung, giáo viên tập trung làm rõ 3 điểm:
Vì sao có được truyền thống đó?
Biểu hiện của tr.thống đó như thế nào trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND?
Định hướng tư tưởng hiện nay trong bảo vệ Tổ quốc VN XHCN.
* Từng điểm, GV nêu từng ý (Đọc, HS ghi), sau đó phân tích làm rõ ý đó (HS nghe, ghi theo hiểu biết của mình).
1. Lịch sử công an nhân dân


2. truyền thống công an
nhân dânII. lịch sử, truyền thống CANd

Thời
kỳ
hình
thành
lịch sử công an nhân dân
Truyền thống công an nhân dân
Trung
thành
tuyệt
đối
với
sự
nghiệp
của
đảng
Độc
lập
tự
chủ
tự
Cường
.
Tận
tuỵ
trong
công
việc,
cảnh
giác

mật
Quan
hệ
Hợp
tác
quốc
tế
trong
sáng
thuỷ
trung,
nghĩa
tình

nhân
dân p
hục
vụ,
Dựa
vào
dân
làm
việc

chiến
đáu
việt nam
cám ơn
các đồng chí !