dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông mien phi,tai lieu Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông mien phi,bai giang Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/1/2009 8:07:13 PM
Filesize: 7.65 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông
PGS.TS.H� Th? Truy?n v� cỏc th�nh viờn trong nhúm
2
I. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ
Trên cơ sở các kiến thức và kỹ năng đã có về lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện, người học được nâng cao và bổ sung:

Kiến thức:
Hiểu được yêu cầu về lãnh đạo và quản lý
giáo dục toàn diện HSPT

Kỹ năng:

Vận dụng, đánh giá được những vấn đề cơ bản của lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, hướng nghiệp, hướng tới sự phát triển nhân cách học sinh.

Thái độ:
Tự tin, tích cực đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, hướng nghiệp cho học sinh hướng tới sự phát triển nhân cách học sinh

II. Mục lục lịch trình giảng dạy
Thời gian: 2 buổi ( 10 ti?t)
T�i liệu giảng dạy:
T�i liệu cho học viên


6
III. Tóm tắt tiến trình bài giảng
Nội dung 1:
Quan niệm về lónh d?o v� qu?n lý phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông
Nội dung 2:
Lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học
Nội dung 3: Lãnh đạo và quản lý hoạt động giáo dục
Nội dung 4: Phát triển nang lực lãnh đạo cho HS
Câu hỏi thảo luận
Câu hỏi 1: Đồng chí hãy trình bày yêu cầu lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh.

Câu hỏi 2: Đồng chí hãy trình bày kinh nghiệm hoặc biện pháp lãnh đạo và quản lý HĐDH nhằm phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh.
Câu hỏi 3: Đồng chí hãy trình bày kinh nghiệm hoặc biện pháp lãnh đạo và quản lý HĐGDNGLL nhằm phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh.
Câu hỏi 4: Đồng chí hãy trình bày kinh nghiệm hoặc biện pháp lãnh đạo và quản lý HĐGD đạo đức nhằm phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Câu hỏi 6: Đồng chí hãy trình bày kinh nghiệm hoặc biện pháp lãnh đạo và quản lý HĐGD thẩm mỹ nhằm phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh.
Câu hỏi 7: Đồng chí hãy trình bày kinh nghiệm hoặc biện pháp lãnh đạo và quản lý HĐGD hướng nghiệp nhằm phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh.
Câu hỏi 5: Đồng chí hãy trình bày kinh nghiệm hoặc biện pháp lãnh đạo và quản lý HĐGD thể chất đạo đức nhằm phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh.
13
Nội dung 1: S? c?p thi?t về lónh d?o v� qu?n lý phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông
Hoạt động 1.1: Tỡm hiểu s? c?p thi?t v? LĐ và QL giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông
Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động n�y
Thảo luận nhóm về s? c?p thi?t về LĐ và QL phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông .
Dại diện nhóm trỡnh bày, các nhóm khác góp ý, nhận xét bổ sung.
Giáo viên nhận xét, chia s? kinh nghi?m và tổng kết .

Thông tin cơ bản cho hoạt động 1.1.
15
1. Mô hình trường học ưu việt của Singapore-SEM

Quy trình hướng tới học sinh
Sự khỏe mạnh của học sinh
Giảng dạy và học tập
Đánh giá học sinh
Phát triển trong các lĩnh vực hoạt động
GDNGLL
5. Phát triển năng lực lãnh đạo
Sự tham gia của học sinh trong học tập

Kinh nghiệm SINGAPORE
Làm cho trường học hấp dẫn,
thú vị
Nhiều hoạt động bên ngoài lớp học
Sử dụng nhiều công nghệ thông tin và hoạt dộng chân tay cho HS
Tham gia tích cực của HS vào chương trình giáo dục tương tác ngoài giờ lkên lớp
Các hoạt động theo chươg trình giáo dục tương tác
Các nhóm đồng phục
Các hoạt động thể thao
Mỹ học, âm nhạc, nhảy, kịch
Giáo dục ngoài trời
Thể thao biển
Câu lạc bộ và các nhóm xã hội
Các nhóm đồng phục
Các hoạt động thể thao
Every year there are competitions for schools in 26 sports and games
Winners get awards under the Master Plan of Awards. Some schools go on to build niche areas in some sports.
Mỹ học
Âm nhạc
Nhảy
Hoạ
Hàng năm thanh niênn Lễ hội thanh thiêu niên Singapore đựoc tổ chức để trình diễn những tài năng của học sinh
Giáo dục ngoài trời

Bộ GD có 4 trung tâm MOE has 4 Adventure Centres for Schools to conduct outdoor education.
Nhiều nhà trường có đội leo tường đá
Thể thao biển

Câu lạc bộ và các nhóm xã hội

Đáp ứng nhu cầu thực tập
Học tâp cần đựoc có cơ hội vượt qua thách thức và phát triển tư duy

Khuyến khích học sinh học tập và ham hiểu biết
Nhiều hoạt động khác để nhà trường trở nên thú vị và hấp dẫn HS
Teambuilding
Leadership
Overseas
Immersion
Problem Based Learning
Innovations
Tham gia các chương trình
với cộng đồng
LOCAL
OVERSEAS
Môi trường học tập thân thiện với trẻ
Chú ý
Đưa ra những vẫn đề cần bàn trước khi giới thiệu những điều mới
Thích ứng và tiếp cận hệ thống
Chú ý
Cân bằng giữa từ trên xuống
và từ dưới lên
Tiếp tục học tập và vận dụng trong điều kiện cụ thể
2. Ở Việt Nam
Mục tiêu giáo dục phổ thông (Điều 27 Luật GD)
Mục tiêu của GDPT là:
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản.
- Phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN.
- Xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia XD và bảo vệ Tổ quốc.
35
Người hiệu trưởng LD&QL nhà trường thực chất là lãnh đạo và quản lý mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông hướng tới sự phát triển nhân cách HS dỏp ?ng yờu c?u phỏt tri?n KT-XH v� xu th? h?i nh?p.
37
Nội dung 2: Lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học
Hoạt động 2.1 Tỡm hiểu việc tang cường nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về hoạt động dạy học
Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động
Chia s? kinh nghi?m về nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về hoạt động dạy học

38
Thông tin cơ bản cho hoạt động 2.1.
Dổi mới quan niệm về dạy học
Xu hướng cơ bản trong đổi mới phương pháp giáo dục - quan điểm dạy học tích cực
39
Hoạt động 2.2 Tỡm hiểu lãnh đạo và quản lý đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường
Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động
Xem bang hỡnh v? QLHD DH TH
Thảo luận nhóm về vấn đề lãnh đạo và quản lý đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường
Dại diện nhóm trỡnh bày, các nhóm khác góp ý, nhận xét bổ sung.
Giáo viên nhận xét và tổng kết.
40
Thông tin cơ bản cho hoạt động 2.2.
Các giai đoạn của quá trình đổi mới giáo dục trong nhà trường
Dẫn nhập đổi mới GDPT
Phát động đổi mới GDPT
Thể chế hoá đổi mới GDPT
Những biện pháp quản lý các giai đoạn của quá trình đổi mới giáo dục trong nhà trường
Bước 1: Xác lập viễn cảnh
Bước 2: Phân tích
Bước 3: Giải quyết các vấn đề đặt ra
Bước 4: Kiểm tra
Bước 5: Thể chế hoá
Ví dụ: Bước 5: Thể chế hoá
Tổng kết, đánh giá các hoạt động dạy và học, các hoạt động phục vụ thực hiện chương trình, SGK mới.
Chú ý đặc biệt việc rút kinh nghiệm dạy và học theo SGK mới.
Từ đó xác định những nền nếp dạy và học để mọi người thực hiện.
Điều chỉnh (nếu cần) các quy định, quy chế chuyên môn và QL chuyên môn.
Xây dựng tập thể đoàn kết, bảo đảm thực hiện các quy định phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
44Hoạt động 2.3 Tỡm hiểu vai trò lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học
Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động
Chia s? kinh nghi?m về vai trò lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học.
Giáo viên nhận xét và tổng kết.

Vai trò tạo lập
Vai trò triển khai
Vai trò đổi mới
Vai trò kết hợp
Vai trò lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học
Thông tin cơ bản cho hoạt động 2.3.
46

Hoạt động 2.4 Tỡm hiểu về lãnh đạo và quản lý đổi mới phương pháp dạy học
Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động
Thảo luận nhóm về vấn đề lãnh đạo và quản lý đổi mới phương pháp dạy học .
Dại diện nhóm trỡnh bày, các nhóm khác góp ý, nhận xét bổ sung.
Giáo viên chia s? kinh nghi?m và tổng kết.

47
Thông tin cơ bản cho hoạt động 2.4.
* Lãnh đạo và quản lý đổi mới phương pháp dạy học.
Dịnh hướng đổi mới PPDH
"Dạy ít Học nhiều"
Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo quy
trỡnh
* Lãnh đạo và quản lý đổi mới thiết kế bài học theo hướng tích cực
48
Hoạt động 2.5. Tỡm hiểu lãnh đạo và quản lý đổi mới kiểm tra, đánh giá KQHT của học sinh
Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động
Thảo luận nhóm về lãnh đạo và quản lý đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Giáo viên nhận xét và tổng kết.

49
Thông tin cơ bản cho hoạt động 2.5.
Mục đích kiểm tra, đánh giá KQHT của học sinh.
Dịnh hướng của Bộ GD&DT
Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
Hiệu trưởng lãnh đạo kiểm tra, đánh giá KQHT của học sinh
50
Nội dung 3: Lãnh đạo và quản lý hoạt động
giáo dục
Hoạt động 3.1: Tỡm hiểu lãnh đạo và quản lý giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, lao động - hướng nghiệp cho học sinh phổ thông
Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động
Thảo luận nhóm về vấn đề lãnh đạo và quản lý giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, lao động - hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.
Dại diện nhóm trỡnh bày, các nhóm khác góp ý, nhận xét bổ sung.
Giáo viên nhận xét và tổng kết.
51
Thông tin cơ bản cho hoạt động 3.1.

Sơ đồ Lãnh đạo và quản lí các hoạt động giáo dục
52
Tư vấn hướng nghiệp là gỡ?
TVHN là hệ thống nh?ng biện pháp tâm lí - GD nhằm đánh giá toàn bộ sở thích, điều kiện, hoàn cảnh, nang lực thể chất và trí tuệ của thanh thiếu niên, đối chiếu các nang lực đó với nh?ng yêu cầu do nghề hay nhóm nghề đặt ra đối với người lao d?ng, có cân nhắc đến nhu cầu nhân lực của DP & XH, trên cơ sở đó cho họ nh?ng lời khuyên về chọn nghề có can cứ khoa học, loại bỏ nh?ng trường hợp may rủi, thiếu chín chắn trong khi chọn nghề.
Nh?ng yếu tố QL tác động đến TVHN .
Chế độ, chính sách.
Môi trường cho công tác TVHN phát triển.
Nang lực của CB, GV làm TVHN .
Nguồn lực phục vụ cho TVHN .
Thông tin TVHN .
GIảI PHáP L�NH D?O V� quản lý HO?T D?NG TVHN
ĐÈy m¹nh tuyªn truyÒn.
Kiện toàn bộ máy tổ chức

Tạo ra môi trường có tính
pháp lí
ĐÈy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
Tang cường nguồn lực cho công tác TVHN
Nâng cao nang lực đội ngũ CB,GV TVHN
Tang cường kiểm tra.
57
Hoạt động 3.2: Tỡm hiểu lãnh đạo và quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường phổ thông

Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động

Xem một đoạn phim về hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh(tổ chức trò chơi)

Thảo luận nhóm về vấn đề lãnh đạo và quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường phổ thông.
Giáo viên nhận xét và tổng kết.
58
Thông tin cơ bản cho hoạt động 3.2.
Hình thøc vµ néi dung ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp trong tr­êng phæ th«ng
HiÖu tr­ëng l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp ë tr­êng phæ th«ng

59
60
Hoạt động 3.3: Tỡm hiểu lãnh đạo và quản lý giáo dục kỹ nang sống cho học sinh

Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động
Chia s? về lãnh đạo và quản lý giáo dục kỹ nang sống cho học sinh
Giáo viên nhận xét và tổng kết.
61
Thông tin cơ bản cho hoạt động 3.3.
Kỹ nang định hướng nghề nghiệp

Hiệu trưởng cần lãnh đạo và quản lý các chương trỡnh giáo dục kỹ nang sống nhằm hỡnh thành cho học sinh các kỹ nang sau:
K? nang l�m chủ cuộc sống (phòng chống các tệ nạn xã hội: phòng chống nghiện hút các chất ma túy, cờ bạc.).
Kỹ nang l�m ch? trong học tập (tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo trong học tập).
Kỹ nang giao tiếp v� hội nhập

62
KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH

63
Nội dung 4: Phát triển nang lực
lãnh đạo cho h?c sinh
Hoạt động 4.1.Tỡm hiểu nhà trường phỏt tri?n
khả nang lãnh đạo của học sinh.
Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động
Thảo luận nhóm về vấn đề nhà trường phỏt tri?n khả nang lãnh đạo của học sinh.
Giáo viên nhận xét và tổng kết.
64
Thông tin cơ bản cho hoạt động 4.1.

T?o cơ hội gi? vai trò lãnh đạo cho m?i HS trong trường.
T? ch?c các hoạt động giáo dục về khả nang lãnh đạo cho HS của nhà trường
Hoạt động 4.2 Tỡm hiểu nhà trường đảm bảo hiệu quả của các hoạt động giáo dục khả nang lãnh đạo của HS

Các nhiệm vụ cần thực hiện trong hoạt động
Chia s? kinh nghi?m về nhà trường đảm bảo hiệu quả của các hoạt động giáo dục phỏt tri?n khả nang lãnh đạo của HS.
Giáo viên chia s?, nhận xét và tổng kết.
66
Thông tin cơ bản cho hoạt động 4.2.
Phân tích nguyên nhân sự thiếu hụt gi?a kết quả hiện tại và kết quả mong muốn
Tạo sự can thiệp kịp thời
Sử dụng thông tin từ việc đánh giá để nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục nang lực lãnh đạo cho học sinh

67
IV. Các hoạt động liên quan đến chủ đề
* Tổ chức hoạt động
- Trò chơi
- Thảo luận nhóm
- Làm việc cá nhân
- Bài tập tình huống quản lý dạy học và giáo dục
- Thực hành
* Tài liệu và phương tiện cần thiết
- Giấy mầu, giấy Ao, bút dạ mầu
- Bộ vali hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho
học sinh phổ thông
- Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật
- Phiếu học tập
- Phim VideoV.Danh mục các tài liệu tham khảo
Brent Davies and Linda Ellíon: Quản lý các trường học trong thế kỷ XXI. NXB DHSP, Hà nội, 20052.
Michel Develay: Một số vấn đề về đào tạo giáo viên . NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999
Pauk Hersey, Ken Blanc Hard: Quản lý nguồn nhân lực. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995
Trần Kiểm (2006): Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục. NXB Dại học sư phạm Hà Nội
Pam Robbins, Harvey B. Alvy: Cẩm nang dành cho hiệu trưởng. Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

68
69
V.Danh mục các tài liệu tham khảo
6. TS. Hoàng Minh Thao - TS. Hà Thế Truyền: Quản lý giáo dục tiểu học theo định hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. NXB giáo dục, Hà Nội, 2003.
7. PGS.TS. Nguyễn Van Lê - TS. Hà Thế Truyền - TS. Bùi Van Quân: Một số vấn đề về hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. NXB Dại học Sư phạm, Hà Nội, 2004.
8. Mô hinh trường học ưu việt của Singapore. SEM.
9. Quyết định số 30/2005/QD-BGD&DT về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Dào tạo, ngày 30 tháng 9 nam 2005.
10. Quy?t d?nh s?: 40/2006/QD-BGDDT, Ban h�nh Quy ch? dỏnh giỏ, x?p lo?i h?c sinh trung h?c co s? v� h?c sinh trung h?c ph? thụng H� N?i, ng�y 05 thỏng 10 nam 2006 B? Giỏo d?c v� D�o t?o
70
70
Xin chân thành cám ơn!

Thay mặt Nhóm số 7
Chủ đề “ L·nh ®¹o vµ qu¶n lý Phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông”