dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Làm bài tập lịch sử mien phi,tai lieu Làm bài tập lịch sử mien phi,bai giang Làm bài tập lịch sử mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/12/2014 8:16:56 PM
Filesize: 0.45 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
lịch sử 7
vũ thị tám
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
I. Nội dung chương V.
Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền.
Tình hình kinh tế - văn hoá thế kỷ XVI – XVIII.
Phong trào Tây Sơn: Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn; Tây Sơn lật đổ chính quyền họ
Trịnh - Nguyễn; Đánh tan quân Xiêm – Thanh.
II. Luyện tập.
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNGV)
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
A. Bài tập lập bảng thống kê.
Lập bảng thống kê những việc làm của Quang Trung từ 1771- 1792
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
Lập bảng thống kê những việc làm của Quang Trung từ 1771- 1792
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
B. Bài tập điền khuyết
1. Điền vào dấu chấm (...) sao cho đúng những thông tin về khởi nghĩa Tây Sơn?
- Địa bàn:.....................................
Bộ phận lãnh đạo:........................
- Lực Lượng:.................................
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
B. Bài tập điền khuyết
1. Điền vào dấu chấm (...) sao cho đúng những thông tin về khởi nghĩa Tây Sơn?
- Địa bàn:.....................................
Tây Sơn
Bộ phận lãnh đạo:........................
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ,
Nguyễn Lữ
- Lực Lượng:.................................
Nông dân nghèo, đồng bào miền núi ,thợ thủ công, thương nhân
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
2. Để đánh quân Thanh, Quang Trung chia làm 5 đạo tiến quân ra Bắc. Điền vào chỗ (...) nơi ta tiến công.
- Đạo chủ lực:..................................................
- Đạo thứ 2 và thứ 3:.....................................
- Đạo thứ 4.........................................................
- Đạo thứ 5:.........................................................
2. Để đánh quân Thanh, Quang Trung chia làm 5 đạo tiến quân ra Bắc. Điền vào chỗ (...) nơi ta tiến công.
- Đạo chủ lực:..................................................
Thẳng hướng Thăng Long
- Đạo thứ 2 và thứ 3:.....................................
Đánh vào Tây Nam Thăng
Long và yểm hộ cho đạo
chủ lực.
- Đạo thứ 4.........................................................
- Đạo thứ 5:.........................................................
Tiến lên Lạng Giang, chặn đường
rút lui của địch.
Tiến ra phía Hải Dương.
C. Bài tập nối kiến thức.
1. Nối niên đại với sự kiện lịch sử sao cho đúng.
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
C. Bài tập nối kiến thức.
1. Nối niên đại với sự kiện lịch sử sao cho đúng.
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
C. Bài tập nối kiến thức.
1. Nối niên đại với sự kiện lịch sử sao cho đúng.
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
1
2
3
4
C. Bài tập nối kiến thức.
1. Nối niên đại với sự kiện lịch sử sao cho đúng.
Tiết 56. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ ( CHƯƠNG V)
1
2
3
4
CHÀO TẠM BIỆT