dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hóa mien phi,tai lieu hóa mien phi,bai giang hóa mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/28/2013 5:51:21 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA 9

Câu 1: (3 điểm).
1. Cho các nguyên tố Na, Al, O, S. Viết công thức của tất cả các hợp chất chứa 2 hoặc 3 nguyên tố trong số 4 nguyên tố trên.
2. Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ sau.
ABCDBEFB.
Cho biết A, B, C, D, E, F là những hợp chất khác nhau của lưu huỳnh.
Câu 2: (3 điểm)
1. Có 5 dung dịch bị mất nhãn gồm các dung dịch sau: H2SO4; Na2SO4; NaOH; BaCl2; MgCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím hãy nhận biết ra từng dd.
2. Hoà tan 26,8 g Na2SO3.xH2O vào 171,4 g H2O thu được dung dịch A có nồng độ phần trăm là 5,3%. Tính x.
Câu 3: (4 điểm).
Hoà tan hoàn toàn 28,4 g hỗn hợp X gồm K2CO3 và muối cacbonat của kim loại M chưa biết vào dung dịch H2SO4 8% vừa đủ, thu được dung dịch Y và 5,6 l khí CO2 (đktc). Nồng độ muối K2SO4 trong dung dịch Y thu được sau phản ứng bằng 5,3762%.
a. Tìm kim loại M và phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.
b. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc tách kết tủa và đem nung ở nhịêt độ cao đến khi khối lượng chất rắn không thay đổi thì cân được a g. Tính a.
( Cho sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn, giáo viên không giải thích gì thêm. Biết: H = 1; S = 32; O = 16; K = 39; Na = 23; Cl = 35,5; )