dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hình non mien phi,tai lieu hình non mien phi,bai giang hình non mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/9/2014 11:53:21 AM
Filesize: 2.11 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
2.1.2 (318,Windows NT) stopped off 1.000 %8 %1 doc_settings 0 -258 history_window 1 1 684 308 0 0 4 document_window 0 600 800 0 0 2 history_data %12 Z0_Plane defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style ivory hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius K_vector defined (0,0,0,1) (0,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius steel_blue vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius J_vector defined (0,0,0,1) (0,1,0) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius lawn_green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius I_vector defined (0,0,0,1) (1,0,0) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius orange_red vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius Z1_point no_display no_picking (0,0,1,1) Y1_point no_display no_picking (0,1,0,1) X1_point no_display no_picking (1,0,0,1) O_point defined (0,0,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size document_toolbar default_document_toolbar %1 1 29.700 21.000 %8 %6 0.000 0.000 18.000 274.500 %7 origin3 %7 ((0.99691733373312796,-0.024245193943194986,0.074619034254592362,0),(0.078459095727845138,0.30806439811049763,-0.94812472645448165,0),(0,0.95105651629515353,0.30901699437494745,0),(0,0,0,1)) %8 false 1.500 1.500 18.000 18.000 default_surface_clipping_transfo3 %7 central_medium_lens default_layer default_clipping_transfo3 no_auto_rotate %9 I_vector O_point X1_point %10 J_vector O_point Y1_point %11 K_vector O_point Z1_point %12 10 Helvetica 1 0 0 0 %13 %14 %15 Z0_Plane O_point %14 defined default_layer solid_curve_style normal_curve_radius deep_pink conic3_base_curve_radius %15 defined (1.7591718951119821,-4.0905564449431395,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %16 (-1,0,0) (0.38547072237674845,-0.89632499935699783,0.21912055521567486) %15 Z0_Plane %17 defined (0,0,-5.9663840511427626,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %18 (0,0,-5.9663840511427626,1) %17 %19 %20 %17 %14 %20 defined very_small_surface_thickness solid_surface_style magenta default_layer solid_curve_style normal_curve_radius tomato quadric3_base_surface_thickness quadric3_base_curve_radius %21 %22 O_point Z0_Plane %22 defined (0,0,-1,0,0,0) hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %23 defined (0,0,3.0816900481751217,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %24 (0.95117453391841045,0.30865353719841671) %23 %22 %25 %26 O_point %23 %26 defined (0,0,0,1) (0,0,3.0816900481751217) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius %27 %28 %26 %14 %28 defined very_small_surface_thickness solid_surface_style blue default_layer solid_curve_style normal_curve_radius tomato quadric3_base_surface_thickness quadric3_base_curve_radius %29 %30 %17 Z0_Plane %30 defined (0,0,0.16530000788874269,0.98624333072116721) normal_surface_thickness solid_surface_style light_steel_blue hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius %31 defined (-4.4479776170678855,-0.20696111683315266,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %32 (1,-0.22217849292677105) %31 %33 %33 defined default_layer solid_curve_style normal_curve_radius orange conic3_base_curve_radius %34 %33 %20 Z0_Plane %35 %36 %31 %30 %36 defined (0,0,-0.21912055521567495,0.045349434828536574,-0.97464332503880979,0) hidden_layer dot_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %39 %40 %17 %23 %40 defined (0,0,-5.9663840511427626,1) (0,0,9.0480740993178852) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius %41 %42 %23 Z0_Plane %42 no_hidden defined (0,1.1102230246251565e-16,0.30865353719841671,-0.95117453391841056) normal_surface_thickness solid_surface_style light_steel_blue hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius %43 %44 %42 %36 %44 defined (-4.4479776170678855,-0.20696111683315263,3.0816900481751222,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %67 %26 %68 %40 %68 defined (0,0,-2.8846940029676413,1) (0,0,9.0480740993178852) sphere_point_style normal_point_size tomato hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius %69 defined (0,0,4.5692724714621873,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %70 (0.97687896232458293,0.21379310785814823) %69 %22 %71 %72 %69 %42 %72 defined (0,2.7755575615628914e-17,0.21379310785814826,-0.97687896232458304) normal_surface_thickness solid_surface_style light_steel_blue hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius %73 %74 %72 %36 %74 defined (-4.4479776170678855,-0.2069611168331526,4.5692724714621864,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %75 %76 %74 %69 %76 defined (-0.2135620548860227,-0.009936884849148675,-4.0254567392477191e-17,0.045404334393304727,-0.97582321833960029,0) hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %77 %78 %31 O_point %78 defined (-0.998919268378479,-0.046478976561497951,0,0,0,0) hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %79 %80 %81 %78 %33 %80 defined (4.4479776170678846,0.20696111683315277,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %81 defined sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %82 %83 %80 Z0_Plane %83 defined (0,0,-0.219120555215675,-0.045349434828536608,0.97464332503880979,0) hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %84 %85 %76 %83 %85 defined (4.4479776170678838,0.20696111683315271,4.5692724714621882,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %86 defined (4.4479776170678846,0.20696111683315274,3.0816900481751226,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %87 %86 %42 %83 %88 %89 %86 %85 %89 defined (4.4479776170678846,0.20696111683315274,3.0816900481751226,1)(4.4479776170678838,0.20696111683315271,4.5692724714621882,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer dot_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %90 %91 %74 %85 %91 defined (-4.4479776170678855,-0.2069611168331526,4.5692724714621864,1)(4.4479776170678838,0.20696111683315271,4.5692724714621882,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %92 %93 %44 %74 %93 defined (-4.4479776170678855,-0.20696111683315263,3.0816900481751222,1)(-4.4479776170678855,-0.2069611168331526,4.5692724714621864,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer dot_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %94 (0.44514748121862419,0.89545726864251563) %95 %91 %95 defined italic 12 Helvetica 0.478 -0.603 1,4 m black default_layer %98 %99 %23 %44 %99 defined (0.30831996556067204,0.014345900521068645,-3.4325143652554207e-17,-0.044209618867887539,0.95014656952201937,0) hidden_layer dot_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %100 defined (-6.0293846794927664,-0.28054282069591585,3.0816900481751213,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %101 (0.80471961055050734,0.59365507527135653) %100 %99 %102 %103 %100 %30 %103 defined (0,0,-0.16344717442307999,0.045853931347428219,-0.9854858893729006,0) hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %104 %105 %30 %103 %105 defined (-6.0293846794927672,-0.28054282069591585,-5.9663840511427617,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %106 %107 %100 %105 %107 defined (-6.0293846794927664,-0.28054282069591585,3.0816900481751213,1)(-6.0293846794927672,-0.28054282069591585,-5.9663840511427617,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %108 defined (-4.8408086377147068,-0.22523925439567191,3.0816900481751226,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %109 (0.73635275862364114,0.67659782357568499) %108 %99 %110 %111 %108 Z0_Plane %111 defined (0,0,-0.20209584596983138,0.045519917662707375,-0.97830731681702077,0) hidden_layer solid_curve_style normal_curve_radius cornflower_blue line3_base_curve_radius %112 %113 Z0_Plane %111 %113 defined (-4.8408086377147077,-0.22523925439567191,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size %114 %115 %108 %113 %115 defined (-4.8408086377147068,-0.22523925439567191,3.0816900481751226,1)(-4.8408086377147077,-0.22523925439567191,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %116 %117 %105 %17 %117 defined (-6.0293846794927672,-0.28054282069591585,-5.9663840511427617,1)(0,0,-5.9663840511427626,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer dot_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %118 %119 %100 %44 %119 defined (-6.0293846794927664,-0.28054282069591585,3.0816900481751213,1)(-4.4479776170678855,-0.20696111683315263,3.0816900481751222,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer dot_curve_style normal_curve_radius brown subline3_base_point_size subline3_base_curve_radius %120 (0.41958276065502792,0.90771708530858097) %121 %107 %121 defined italic 12 Helvetica -0.327 -1.414 1,60 m black default_layer %122 (0.48576065948406288,0.87409186113223158) %123 %115 %123 defined italic 12 Helvetica -0.166 -1.061 70cm black default_layer %124 %125 %113 %108 %125 defined (-4.8408086377147077,-0.22523925439567191,0,1) (0,0,3.0816900481751226) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius %126 %127 %108 %113 %127 defined (-4.8408086377147068,-0.22523925439567191,3.0816900481751226,1) (0,0,-3.0816900481751226) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius %128 %129 %74 %85 %129 defined (-4.4479776170678855,-0.2069611168331526,4.5692724714621864,1) (8.8959552341357693,0.41392223366630532,1.7363439313139392e-15) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius %134 %135 %100 %105 %135 defined (-6.0293846794927664,-0.28054282069591585,3.0816900481751213,1) (0,0,-9.0480740993178834) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius %136 %137 %105 %100 %137 defined (-6.0293846794927672,-0.28054282069591585,-5.9663840511427617,1) (0,0,9.0480740993178834) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius %138 %139 %85 %74 %139 defined (4.4479776170678838,0.20696111683315271,4.5692724714621882,1) (-8.8959552341357693,-0.41392223366630532,-1.7363439313139392e-15) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius 2.1.2 (318,Windows NT) stopped off 1.000 %8 %1 document_toolbar default_document_toolbar O_point defined (0,0,0,1) sphere_point_style normal_point_size red default_layer point3_base_point_size X1_point no_display no_picking (1,0,0,1) Y1_point no_display no_picking (0,1,0,1) Z1_point no_display no_picking (0,0,1,1) I_vector defined (0,0,0,1) (1,0,0) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius orange_red vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius J_vector defined (0,0,0,1) (0,1,0) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius lawn_green vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius K_vector defined (0,0,0,1) (0,0,1) sphere_point_style normal_point_size tomato default_layer solid_curve_style normal_curve_radius steel_blue vector3_base_point_size vector3_base_curve_radius Z0_Plane defined (0,0,1,0) normal_surface_thickness solid_surface_style dodger_blue default_layer solid_curve_style normal_curve_radius dim_gray template_plane3_base_surface_thickness plane3_base_curve_radius history_data %12 doc_settings -258 0 history_window 1 1 684 308 0 0 4 document_window 0 600 800 0 0 2 %1 1 29.700 21.000 %8 %6 0.000 0.000 15.500 258.000 %7 origin3 %7 ((0.97814760073380558,0.055561982621822798,-0.20035003685008904,0),(-0.20791169081775987,0.26139857638494546,-0.94257281580004426,0),(0,0.96363045320862295,0.26723837607825696,0),(0,0,0,1)) %8 false 1.500 1.500 18.000 18.000 default_surface_clipping_transfo3 %7 central_medium_lens default_layer default_clipping_transfo3 no_auto_rotate %9 I_vector O_point X1_point %10 J_vector O_point Y1_point %11 K_vector O_point Z1_point %12 10 Helvetica 1 0 0 0 %13 %14 %15 Z0_Plane O_point %14 defined default_layer solid_curve_style normal_curve_radius deep_pink conic3_base_curve_radius %15 defined (1.4444034660371157,-3.7589714927528792,0,1) sphere_point_style