dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HĐNGLL THÁNG 3 mien phi,tai lieu HĐNGLL THÁNG 3 mien phi,bai giang HĐNGLL THÁNG 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/8/2012 8:21:46 AM
Filesize: 7.77 M
Download count: 56
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
26/3
1931
26/3
2009

PHềNG GD & DT M`DRAK
TRU?NG THCS NGUY?N TR�I

Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Chủ điểm tháng 3


Tiến bước lên đoàn
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
1/ Ổn định tổ chức
2/ Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu
3/ Khai mạc
4/Tuyên truyền đề cương
5/ Phát biểu lãnh đạo địa phương của đơn vị
6/ , Duyệt nghi thức, Múa Earopic
7/ Thi tìm hiểu về Đoàn

Thi tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Kim
Tự
Tháp
Nốt
Nhạc
Vui
Ứng
xử
1
2
3
5
4
6
8
9
7
KIM TỰ THÁP
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 1:
THỜI GIAN
Cho bi?t ngu?i Do�n viờn d?u tiờn c?a Do�n TNCS HCM l� ai?
a. Lý T? Tr?ng
d. Lờ Van Tỏm
c. La Van C?u
b. Kim D?ng
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 2:
THỜI GIAN
Ngu?i Do�n viờn dỏnh M? ngay trờn nu?c M? l� ai?
a. Tr?n Phỳ
d. Lờ H?ng Phong
c. Nguy?n Du
b. Nguy?n Thỏi Bỡnh
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 3:
THỜI GIAN
Cú nh?ng cỏi ch?t hoỏ th�nh b?t t?
Cú nh?ng l?i hon v?n l?i ca.
2 cõu tho c?a T? H?u ca ng?i d?n ngu?i Do�n viờn n�o?
a. Nguy?n Trói
d. Nguy?n Van Tr?i
c. Nguy?n Van C?
b. Phan Chu Trinh
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 4:
THỜI GIAN
Ngu?i Do�n viờn l?y thõn mỡnh l?p l? chõu mai l� ai?
a. Tụ Vinh Di?n
d. Lờ Van Tỏm
c. Phan Dỡnh Giút
b. Phan B?i Chõu
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 5:
THỜI GIAN
Ngu?i Do�n viờn l?y thõn mỡnh l�m giỏ sỳng l� ai?
a. Lờ Quý Dụn
d. B? Van D�n
c. Tụ Vinh Di?n
b. Kim D?ng
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 6:
THỜI GIAN
D? th�nh l?p du?c m?t chi Do�n ph?i cú ớt nh?t bao nhiờu do�n viờn ?
a. 3
b. 6
c. 9
d. 11
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 7:
THỜI GIAN
Ngu?i Do�n viờn ụm bom nh?y v�o xe gi?c Phỏp l� ai?
a. Lờ Van Tỏm
d. Vu B?o
c. Ngụ Mõy
b. Vừ Th? Sỏu
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 8:
THỜI GIAN
Do�n TNCS H? Chớ Minh d?n nay dó m?y l?n d?i tờn ?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 9:
THỜI GIAN
T? ch?c Do�n du?c mang tờn Do�n TNCS HCM b?t d?u nam n�o ?
a. 1970
b. 1972
c. 1974
d. 1976
NỐT NHẠC VUI
1
2
3
4
5
6
7
8
Bài 1
Lên Đàng
Sáng tác : Lưu Hữu Phước
30
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
THỜI GIAN
Thanh niên làm theo lời Bác
Sáng tác: Hoàng Hòa
Bài 2
30
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
THỜI GIAN
Bài 3
Mùa hè xanh
Sáng tác : Vũ Hoàng
30
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
THỜI GIAN
Bài 4
Bác đang cùng chúng cháu hành quân
Sáng tác : Huy Thục
30
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
THỜI GIAN
Bài 5
Nói vòng tay lớn
Sáng tác : Trịnh Công Sơn
30
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
THỜI GIAN
Bài 6
Tiến lên Đoàn viên
Sáng tác : Phạm Tuyên
30
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
THỜI GIAN
Bài 7
Đường tới đỉnh vinh quang
Sáng tác : Trần Lập
30
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
THỜI GIAN
Bài 8
Niềm tin chiến thắng
Sáng tác : Lê Quang
30
15
14
13
12
11
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
THỜI GIAN
Ứng xử
1
3
2
4
Là một đội viên em cảm nhận như thế nào về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ?
1
60
Là một đội viên em phải làm gì để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn ?
2
60
Nếu là một Đoàn viên em phải làm gì để xây dựng chi Đoàn mình ngày càng vững mạnh ?
3
60
Theo em một Đoàn viên cần phải có những nhiệm vụ nào ?
4
60
Chúc mừng đội chiến thắng
Chúc các bạn học tốt !
See you again !