dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giaoduc quoc phong mien phi,tai lieu giaoduc quoc phong mien phi,bai giang giaoduc quoc phong mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/22/2009 8:35:33 PM
Filesize: 1.20 M
Download count: 22
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 2

một số hiểu biết về
nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân


GV: nguyễn Triều tiên - TC1
Đội hình đội ngũ


Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kì mới
a. Khái niệm cơ bản về quốc phòng, an ninh
*Quốc phòng
Là công việc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể hoạt động đối nội đối ngoại về quận sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học.của nhà nước và nhân dân để tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, nhằm giữ gìn hoà bình, đảy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, qui mô.

Thắng lợi trong
cách mạng tháng Tám
Thắng lợi trong kháng
chiến chống Pháp
Thắng lợi trong kháng
chiến chống Mỹ
* Quốc phòng toàn dân
Nền quốc phòng mang tính chất "của dân, do dân, vì dân", phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường, và ngày càng hiện đại
*An ninh quốc gia
Là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và nước cộng hoà XHCN Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.


b, Những tư tưởng chỉ đạo của Đảng
*Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN
*Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế
*Gắn nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh; phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với họat động đối ngoại
*Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, nhà nước và của toàn dân

*Hoàn thiện hệ thống pháp luật vềv bảo vệ tổ quốc, thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh
* Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, công an, đối với sự nghiệp củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh

“Với tất cả tinh thần khiêm tốn
của người cách mạng, chúng ta
vẫn có quyền nói rằng:
Đảng ta thật là vĩ đại.”
(Hồ Chí Minh)
Toàn cảnh Hội nghị Pari

2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kỳ mới
a, Đặc điểm
*Nền quốc phòng toàn dân, ANND là nền quốc phòng an ninh "của dân, do dân, vì dân"
*Nền QPTD, ANND nhằm mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng
*Sức mạnh nền QPTD, ANND là cơ sở để triển khai một chiến lược tổng hợp bảo vệ Tổ quốc
*Nền QPTD,ANND được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại
*Nền quốc phòng toàn dân gắn liền với nền an ninh nhân dân

b, môc ®Ých
B¶o vÖ quyÒn d©n téc c¬ b¶n; b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ nhµ n­íc, nh©n d©n vµ chÕ ®é XHCN; b¶o vÖ sù nghiÖp ®æi míi, CNH, H§H ®Êt n­íc; b¶o vÖ lîi Ých quèc gia d©n téc; B¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ, an ninh kinh tÕ, an ninh t­ t­ëng VH, XH…; gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, m«I tr­êng hoµ b×nh, ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN.
C, Nhiệm vụ
Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân
*Trong hoà bình, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
* Trong chiến tranh, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược
*thường xuyên ngăn chặn , đánh bại mọi âm mưu hành động "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta
NhiÖm vô x©y dùng nÒn an ninh nh©n d©n
*Gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña mäi ho¹t ®éng, mäi ngµnh, mäi lÜnh vùc trong ®êi sèng x· héi trªn c¶ n­íc
* §Êu tranh chèng l¹i c¸c hµnh ®éng g©y rèi, ph¸ ho¹i lËt ®æ chÕ ®é cña c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng, thï ®Þch trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc…
*Gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ nh÷ng thµnh qu¶ chung cña x· héi vµ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña mçi gia ®×nh vµ c«ng d©n
d, Néi dung x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n
* X©y dùng tiÒm lùc nÒn QPTD, ANND ®­îc x©y dùng toµn diÖn, trong ®ã tËp trung 4 néi dung sau ®©y:
1, XD tiÒm lùc chÝnh trÞ, tinh thÇn
2, XD tiÒm lùc kinh tÕ
3, XD tiÒm lùc khoa häc, c«ng nghÖ
4, XD tiÒm lùc qu©n sù, an ninh
* X©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n
+kÕt hîp chÆt chÏ thÕ trËn quèc phßng toµn d©n víi thÕ trËn an ninh nh©n d©n
+Ph©n vïng chiÕn l­îc…
+X©y dùng ph­¬ng ¸n, bè trÝ hËu ph­¬ng chiÕn l­îc hËu ph­¬ng vïng …
+X©y dùng khu vùc phßng thñ…
+X©y dùng kÕ ho¹ch phßng thñ d©n sù
+X©y dùng ph­¬ng ¸n, triÓn khai c¸c lùc l­îng chiÕn ®Êu s¾n sµng ®èi phã víi mäi t×nh huèng
+X©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ víi c¶I t¹o ®Þa h×nh, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc phßng, an ninhh
e, những biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD, ANND vững mạnh hiện nay
Tập trung vào 3 biện pháp chủ yếu sau
Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới và nầng cao hiệu lực quản lí của nhà nước đối với nhiệm vụ XD nền QPTD, ANND
Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là quân đội và công an
3, Nâng cao trách nhiệm của học sinh trong XD nền QPTD ANND

.Là trách nhiệm của toàn dân trong đó có học sinh-những chủ nhân tương lai của đất nước
* Học tập tốt, rèn luyện tốt, có niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững tin vào con đường XHCN mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn
* Không ngừng học tập , bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu CNXH.
* Cần nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch trong âm mưu chống phá cách mạng nước ta
*Nắm vững kiến thức quốc phòng an ninh, luyện tậpcấc kĩ năng quân sự, an ninh và chủ động tham gia các hoạt động về nQP, AN do nhà trường, địa phương tổ chức.