dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ mien phi,tai lieu GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ mien phi,bai giang GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/3/2014 4:08:29 PM
Filesize: 0.34 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Kế hoạch giáo dục
cá nhân học sinh KTTT
qui trình xây dựng và thực hiện
bản KHGDCN TKT
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
PHÒNG:…………………………………….
TRƯỜNG:.....................................................
-------  --------


KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC CÁ NHÂN
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:......................................
LỚP:………………………………………………
GVCN:....................................................................
ẢNH HỌC SINH
Mẫu kế hoạch giáo dục cá nhân
1. Những thông tin chung
Họ và tên trẻ:.........................................Nam/Nữ..............
Sinh ngày...... tháng ..... năm .......
Học sinh lớp:............. Trường:.........................................
Họ và tên giáo viên chủ nhiệm:.........................................
Họ tên bố:................................Nghề nghiệp:....................
Họ tên mẹ:...............................Nghề nghiệp:....................
Địa chỉ gia đình:................................................................
Số điện thoại liên hệ:.........................................................
D?ng t?t:..................
2. Đặc điểm chính của học sinh
- Mức độ khó khăn (Các khó khăn chính và các lĩnh vực cần phát triển,...):.................
Khả năng của học sinh:
Nhu cầu của học sinh (Nhu cầu cần phát triển):
Sở thích:
Môi trường phát triển của học sinh (gia đình, nhà trường, xã hội): Thuận lợi, khó khăn.
Bảng tóm tắt khả năng và nhu cầu của trẻ
4. Mục tiêu
4.1. Mục tiêu năm học (dựa theo chương trình bắt buộc chung nhưng chú trọng hỗ trợ trẻ khắc phục những mặt còn hạn chế) (và trong hè).
a. Kiến thức: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………..
b. Các kỹ năng:
- Kỹ năng xã hội: ……………………………………………………………………….
- Kỹ năng giao tiếp: …………………………………………………………………….
- Kỹ năng vận động:……………………………………………………………………
- Kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng lao động………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………..
- Hành vi ứng xử: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………..
c. Phục hồi chức năng: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………..
4.2. Mục tiêu học kì:
5. Kết quả đánh giá cuối từng học kỳ (những thông tin về sự tiến bộ và tiến triển của trẻ sau khi được hỗ trợ và so với các mục tiêu đề ra ban đầu).
5.1. Đánh giá giữa kỳ I:
a. Kiến thức văn hoá:
Toán:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng Việt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Các môn học khác: ……………………………………………………………………………………
b. Kỹ năng lao động và tự phục vụ: ………………………………………………………………
c. Kỹ năng xã hội:…………………………………………………………………………………….
d. Kỹ năng vận động:………………………………………………………………………
Người đánh giá: 1.................................................... Chức vụ:...........................
2.................................................. Chức vụ:...........................
3................................................. Chức vụ:...........................
6. Ý kiến của phụ huynh

Ngày…….tháng ………..năm……… Ngày…….tháng ……..năm…….
(Phụ huynh ký tên)
(GV phụ trách KHGDCN ký tên)
Ngày…….tháng ……..năm……. Ngày…….tháng ……..năm…….
(GV chủ nhiệm ký tên) (Đại diện BGH ký tên)
Kế hoạch giáo dục từng tháng
Địa chỉ liên hệ
0979705579(cô Phạm Thị Tuyết)
05003958632 Trung tâm hỗ trợ PTGDHN Trẻ khuyết tật, 82 Nguyễn Chí Thanh, BMT(Đối diện bệnh viện Thiện Hạnh)

Cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe!