dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an toan 1 mien phi,tai lieu giao an toan 1 mien phi,bai giang giao an toan 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/28/2014 5:24:46 AM
Filesize: 3.35 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường tiểu học : Vinh Quang
Năm học : 2011 - 2012
Môn Tập đọc lớp 1
Người thực hiện : TrÇn ThÞ LÖ

(Tiết 105 )
Bàn tay mẹ
B�nh y�u nh�t l� ��i b�n tay mĐ. H�ng ng�y, ��i b�n tay cđa mĐ ph�i l�m bi�t bao nhi�u l� viƯc.
�i l�m vỊ, mĐ l�i �i chỵ, n�u c�m. MĐ c�n t�m cho em b�, giỈt m�t ch�u t� l�t ��y.
B�nh y�u l�m ��i b�n tay r�m n�ng, c�c ng�n tay g�y g�y, x��ng x��ng cđa mĐ.
Theo NguyƠn Th� Xuy�n
?
?
?
?
?
Bàn tay mẹ
B�nh y�u nh�t l� ��i b�n tay mĐ. H�ng ng�y, ��i b�n tay cđa mĐ ph�i l�m bi�t bao nhi�u l� viƯc.
�i l�m vỊ, mĐ l�i �i chỵ, n�u c�m. MĐ c�n t�m cho em b�, giỈt m�t ch�u t� l�t ��y.
B�nh y�u l�m ��i b�n tay r�m n�ng, c�c ng�n tay g�y g�y, x��ng x��ng cđa mĐ.
Theo NguyƠn Th� Xuy�n
?
?
?
Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.
/
/
/
/
Bình yêu lắm đôi bàn tay
rám nắng, các ngón tay gầy
gầy, xương xương của mẹ.
/
/
/
/
mỏ th
an
b
cơm
át