dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an khối 1 mien phi,tai lieu giao an khối 1 mien phi,bai giang giao an khối 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/10/2014 10:00:13 PM
Filesize: 0.18 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
10/10/2014
1
Đàn gà con lông màu gì?
Đi theo mẹ tìm ăn ở đâu?
Đàn gà con đi thế nào?
10/10/2014
2
Học hát bài :
Đàn gà con
Nhạc : Phi-lip-pen-cô
Lời : Việt Anh
Thứ n�m ngày 27 tháng 10 năm 2011
Âm nhạc
Tiết 10

10/10/2014
3
Đọc lời ca :
Đàn gà con
Nhạc : Phi-lip-pen-cô
Lời : Việt Anh
Lời 1:
Trông kia đàn gà con lông vàng
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
Cùng tìm mồi ăn ngon ngon
Đàn gà con đi lon ton.
Lời 2 :
Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều
Uống nước vào là no căng diều
Rồi cùng nhau ta đi chơi
Đàn gà con xinh kia ơi.
Nghe hát mẫu
Học hát từng câu
10/10/2014
4
Ñaøn gaø con
Nhaïc : Phi-lip-pen-coâ
Lôøi : Vieät Anh
Lôøi 1:
Troâng kia ñaøn gaø con loâng vaøng
Ñi theo meï tìm aên trong vöôøn
Cuøng tìm moài aên ngon ngon
Ñaøn gaø con ñi lon ton.
Lôøi 2 :
Thoùc vaõi roài nhaët aên cho nhieàu
Uoáng nöôùc vaøo laø no caêng dieàu
Roài cuøng nhau ta ñi chôi
Ñaøn gaø con xinh kia ôi.
Gõ theo phách :
Gõ theo tiÕt tÊu lêi ca :
10/10/2014
5