dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an gdqp mien phi,tai lieu gdqp mien phi,bai giang gdqp mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/8/2009 2:53:49 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 73
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra
đánh giá
môn học gdqp- an
cấp thpt - năm 2009

Vấn đề1:
Vai trò của môn giáo dục quốc phòng cho học sinh thpt
Vấn đề 2:

Vai trò của giáo viên gdqp


Vấn đề 3:
Giảng dạy một bài chính trị
trách nhiệm của học sinh vơí nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
1) Mục đích yêu cầu của bài là gì
2) Giải quyết vấn đề
? Phương pháp cũ:
? Phương pháp mới:
+ Tại sao phải Có trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc?
+ Bản chất của kẻ xâm lược
+ Tội ác của kẻ xâm lược
+ Không có gì quý hơn độc lập tự do
+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng tư tưởng HCM
Thực hành dạy học
I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
a. An ninh quốc gia:
- Là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
- Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội , quốc phòng, đối ngoại...
b. Bảo vệ an ninh quốc gia:
Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm.
- Mục tiêu về an ninh quốc gia là: những đối tượng, địa điểm, công trình, cơ sở... Theo quy định của pháp luật.
- Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân.
2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
- Bảo vệ chế độ, Nhà nước, bảo vệ độc lập , chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
- Bảo vệ an ninh về tư tưởng văn hoá, khối đại đoàn kết dân tộc.
- Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác.
- Bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm.

3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

a. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, cấp bách.
Bảo vệ chế độ, Nhà nước, Đảng
Giữ gì sự trong sạch của tổ chức , Nhà nước.
Bảo vệ các cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài.
Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá.
b. Bảo vệ an ninh kinh tế
Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường.
Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học các nhà kinh doanh.

c. Bảo vệ an ninh văn hoá tư tưởng
Bảo vệ sự ổn định phát triển, văn hoá, tư tưởng.
Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.
Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hoá, văn nghệ.

d. Bảo vệ an ninh dân tộc
Bảo vệ quyền bình đẳng giữ các dân tộc.
Ngăn ngừa, phát triển, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc.

e. Bảo vệ an ninh tôn giáo
- Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng.
- Đấu tranh với các đối tượng, các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo.
- Thực hiện đoàn kết bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
g. Bảo vệ an ninh biên giới:
- Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới quốc gia cả ở đất liền và ở trên biển.
- Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới.
h. Bảo vệ an ninh thông tin
- Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật.
- Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của nhà nước.
- Ngăn chặn các hoạt động khai thác, dò tìm để đánh cắp thông tin trên mạng.
II. Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc:
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm
Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ anh ninh quốc gia. Từ đó xác định trách nhiệm làm một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.
Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.
Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.
Thực hiện tốt phương châm: Học sinh với 3 không.
+ Không tự phát lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái qui định của pháp luật. Cảnh giác, phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.
+ Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện.
+ Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia.
3. Nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc
Luôn nêu cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin sai trái.
Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu.
Động viên giúp đỡ những người đã lầm lỡ, sa ngã để giúp họ mau chóng tiến bộ. Kiên quyết không được bao che khuyết điểm.
Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
III. Kết luận bài
IV. Câu hỏi ôn tập:


Trình bày nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia?
Nêu những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia?
Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an
ninh quốc gia?
XIN CHÂN THàNH CảM ơN các đồng chí
đã tham Gia buổi tập huấn về GDQP - AN