dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GDNGLL mien phi,tai lieu GDNGLL mien phi,bai giang GDNGLL mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/28/2013 12:32:45 PM
Filesize: 0.20 M
Download count: 23
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAUTHÁNG 2-2007
A/- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG:
1. Mục đích, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL):
Mục đích học tập đã phát triển từ học để biết đến học để hành, rồi đến học để thành người, một con người tự chủ, năng động, sáng tạo.
2. Vị trí của hoạt động GD NGLL:

- Hoạt động GD NGLL là một trong ba hoạt động quan trọng, là bộ phận hợp thành của quá trình GD, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo, GD của nhà trường (sơ đồ 1)
Mục tiêu đào tạo
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO - GIÁO DỤC

DH TRÊN LỚP GD NGLL GD LĐ-KT-HN-DN
CẢI TẠO MỞ RỘNG CẢI TẠO
BẢN THÂN KHẮC SÂU CON NGƯỜI
VỀ MẶT KT TRÊN LỚP VỀ MẶT
VH CẢI TẠO Ý THỨC,KN
(Biến tri thúc BT&XH TĐ LĐ
VH từ của (Ý thức lối sống CHUẨN BỊ
chung thành quan hệ XH. ĐỊNH HƯỚNG
của riêng NGHỀ NGHIỆP
Vị trí của HĐ GD NGLL đối với
Mục tiêu và hiệu quả đào tạo GD
- Việc hình thành , phát triển những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho HS chỉ được củng cố, phát triển, đạt hiệu quả thiết thực khi nó có điều kiện thực hành, rèn luyện thông qua các hoạt động cụ thể, dưới sự hướng dẫn của các nhà giáo dục.
Điều đó chúng tỏ HĐGDNGLL là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy và học tập ở trên lớp với giáo dục HS ở ngoài lớp thông qua các hoạt động lao động, văn nghệ, xã hội, thể dục thể thao.
3. Vai trò của hoạt động GD NGLL:
- Là nơi thể nghiệm, vận dụng và củng cố tri thức trên lớp
- Là dịp, cơ hội để HS tự bộc lộ nhân cách toàn vẹn, từ đó tự khẳng định vị trí của mình
- Là môi trường nuôi dưỡng và phát triển tính chủ thể cho HS; chủ động, tích cực, độc lập và sáng tạo
- Là dịp tốt để thu hút cả 3 lực lượng GD cùng tham gia GD
4. Nhiệm vụ của hoạt động GD NGLL:

- Mở rộng, khắc sâu kiến thức đã học trên lớp.
- GD tinh thần, thái độ học tập đúng đắn, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật.
- GD nếp sống lành mạnh, giản dị, hành vi văn minh trong giao tiếp (ở nhà trường, trong gia đình, ngoài xã hội. )
- Hình thành, rèn luyện những tình cảm đạo đức tốt đẹp cho HS ( đối với gia đình, thầy cô, bạn bè, làng xóm.)
- GD ý thức trách nhiệm đối với gia đình, nhà trường, xã hội..
- Rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể lực.
- Hình thành và phát triển những năng lực thiên hướng ở bản thân HS.
- Tham gia vaøo coâng cuoäc caûi taïo vaø xaây döïng xaõ hoäi theo ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc; töùc laø baèng moïi phöông thöùc, hình thöùc hoaït ñoäng khaùc nhau, HS goùp phaàn truyeàn baù tö töôûng vaø tri thöùc caùch maïng, thöïc hieän coâng cuoäc vaän ñoäng trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng, goùp phaàn xaây döïng xaõ hoäi. Cuõng thoâng qua ñoù, hoaït ñoäng töï GD, töï reøn luyeän ñoái vôùi baûn thaân HS ñöôïc phaùt huy taùc duïng.
Từ vị trí, vai trò quan trọng của HĐGDNGLL chúng ta càng hiểu rõ hơn việc tổ chức HĐGDNGLL thực sự cần thiết và là một bộ phận không thể thiếu của quá trình sư phạm tổng thể ở trường Tiểu học nói riêng và ở trường phổ thông nói chung. Trường nào thực hiện HĐGDNGLL có nội dung, kế hoạch, biện pháp và có các phương pháp đa dạng phong phú, truờng đó sẽ đạt hiệuu quả cao. Những chủ nhân tương lai sẽ có tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo đáp ứng cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập được với sự phát triển kinh tế trong khu vực và quốc tế.
5. Đặc điểm của quá trình GD NGLL:
- Có phạm vi hoạt động rộng ( trong và ngoài NT), phong phú , đa dạng
- Quá trình GD toàn diện đối với HS không chỉ bó hẹp trong những giờ lên lớp, mà còn phải thông qua những loại hình hoạt động đa dạng như công tác xã hội, hoạt động TDTT, văn hoá nghệ thuật, tham quan du lịch, sinh hoạt đội, nhóm, câu lạc bộ ngoài trời .
- HĐ GD NGLL của HS Tiểu học được tổ chức dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của người lớn (tập thể SP trong nhà trường và các lực lượng GD ở địa phương) trên cơ sở tạo điều kiện phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS.
- Được tiến hành t/thể (nhiều HS cùng làm việc với nhau). Mỗi HS hoạt động với tư cách, ý thức của một thành viên trong t/thể hay đ/ thể nào đó của mình.
- HĐ GD NGLL mang t/chất tự nguyện, tự giác, phục vụ h/toàn vì lợi ích t/thể, lợi ích XH, chứ không vì lợi ích cá nhân.
- Các hoạt động xã hội của HS không yêu cầu khó khăn, phức tạp như hoạt động xã hội của người lớn.
- Đây là hoạt động quản lý thể hiện rõ tính năng động trong kế hoạch, chương trình thực hiện.
- Việc kiểm tra, đánh giá HĐ GD NGLL rất khó khăn, phức tạp: phải đảm bảo các nguyên tắc, PP đánh giá đối với các hoạt động GD, trên cơ sở đó, phân tích, tổng hợp, rút ra những kết luận, đánh giá có tính khái quát, đầy đủ, chính xác về quá trình tổ chức hoạt động GD và kết quả GD.
B/-HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GD NGLL:
1. Những nguyên tắc tiến hành:
a) Phải có mục đích riêng.
Hoạt động phải được lựa chọn từ yêu cầu kế hoạch năm học trên cơ sở thực hiện mục tiêu GD theo chương trình của Bộ GD&ĐT.
Trong hoạt động xã hội đều có 2 mục đích song song:
- Phục vụ xã hội, xây dựng tập thể
- Tự giáo dục.
Cả hai mục đích này đều xuất phát từ mục tiêu đào tạo của cấp học.
b) Đảm bảo tính kế hoạch:
Để đảm bảo tính kế hoạch, người quản lý cần thu thập, phân tích thông tin về nhiều mặt, tập hợp những số liệu, cứ liệu và sự kiện cần thiết để làm cơ sở cho kế hoạch hoạt động của mình.
c) Nắm vững tình hình địa phương, đảm bảo kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, với yêu cầu của địa phương. Đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng ở địa phương và tranh thủ sự giúp đỡ, hợp tác của các đoàn thể quần chúng ở địa phương.
d) Hoạt động phải phù hợp� với đặc điểm tâm sinh lý của HS, có sức thu hút, hấp dẫn HS, thoả mãn nhu cầu, kích thích trí tưởng tượng, có tác dụng nuôi dưỡng lý tưởng, ước mơ của lứa tuổi HS, gây tâm lý hứng thú, chờ đợi và sẵn sàng tham gia. Vì thế, hoạt động GD NGLL cần phong phú, thường xuyên đổi mới, tránh căng thẳng, nặng nề, nghèo nàn, đơn điệu.
e) Tổ chức hoạt động phải vừa sức
với từng lứa tuổi, từng khối lớp, có thể dựa trên sự phân định tính tích cực xã hội của HS ra làm nhiều giai đoạn phát triển khác nhau mà lựa chọn những hoạt động thích hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi.
f) Bảo đảm tính tập thể: đây là yêu cầu mang tính tất yếu, vì hoạt động xã hội của HS trong nhà trường được tiến hành tập thể, vì lợi ích tập thể, lợi ích xã hội mà phục vụ.
g) Đảm bảo tính tự giác: HĐ NGLL sẽ thực sự phát huy, kích thích óc sáng tạo, tính tự giác ở HS khi bản thân nội dung- hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, sinh động, thoả mãn nhu cầu tâm lý và sinh lý HS, thực sự mở rộng nâng cao nhận thức, tình cảm, tâm hồn HS. Vai trò của GV, của người quản lý ở hoạt động này là cố vấn, hướng dẫn HS, bàn bạc kế hoạch tiến hành,
h) Bảo đảm tính cân đối:
Nằm trong hệ thống các hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu nhân cách cho HS Tiểu học, HĐ GD NGLL cũng có vai trò, chức năng, tầm quan trọng riêng của nó. Vì thế, không thể coi nhẹ vai trò GD của nó cũng như không thể quan trọng hoá mức tránh bệnh hình thức, phô trương thành tích..
2/- MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGLL:
Khai thác các lực lượng GD, các điều kiện, phương tiện GD, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng tổ chức hoạt động, thông qua các bước.
1- Xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động:
*Kế hoạch phải cụ thể và khoa học:
Căn cứ:
.Chương trình các môn học (nội và ngoại khoá)
.Chương trình HĐ NGLL
.Các chủ trương công tác trọng tâm và nhiệm vụ chính trị - xã hội ở địa phương
Để tiến hành điều tra cơ bản
.Nắm khả năng cơ bản của GV và các lực lượng GD ngoài nhà trường có thể tham gia
.Hoàn cảnh HS, địa phương trường đóng
.Những điều kiện về CSVC
Căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản
.Xác định yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể
.Định chỉ tiêu phấn đấu
.Lập kế hoạch phấn đấu sát hợp
Trong kế hoạch HĐ NGLL
.Nội dung hoạt động cần được chọn lọc kỹ
.Yêu cầu GD rõ ràng, xác định
.Xác định các chủ điểm cho từng t/gian cụ thể
.Có kế hoạch HĐ cho toàn trường, từng khối lớp trong từng thời kỳ, tiến tới ổn định thành nề nếp thường xuyên, liên tục.
*Cần chú ý đến các yêu cầu sau:

-Có HĐ đều đặn, cân đối từ đầu đến cuối năm học, trong hè
-Có quy định riêng cho từng khối lớp trong tương quan với những HĐ chung của toàn trường.
-Có lịch hoạt động hàng ngày. Hàng tuần, hàng tháng, từng học kỳ
-Có ý thức nhạy bén, phục vụ kịp thời những nhiệm vụ đột xuất
-Tận dụng thời gian, điều kiện sắp xếp, phối hợp các hoạt động khác trong nhà trường để đạt hiệu quả cao nhất ( sinh hoạt nhẹ nhàng, vui tươi trong giờ chơi, trong các buổi lao động hàng tuần, hàng tháng, sinh hoạt lớp thường kỳ, 15 phút trước giờ học .)
-Khéo léo kết hợp các hình thức và nội dung sinh hoạt với nhau để công việc không bị chồng chéo, mất thời gian.
-Hàng ngày duy trì các nếp: vệ sinh trường lớp- kiểm tra vệ sinh cá nhân, xếp hàng đi về. Trật tự ra vào lớp- kiểm tra tư thế HS- đội viên.
-Thể dục giữa giờ , Các trò chơi thể thao, múa hát giữa giờ.
-Hàng tuần: chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sơ kết biểu dương ở trường, đánh giá thi đua.
-Hàng tháng: sơ kết thi đua, khen thưởng, thi thể dục, thể thao,văn nghệ, sinh hoạt đội.
*Kế hoạch HĐ NGLL cả năm học thường được thực hiện như sau:

-Tháng (từ....đến)(1)
- Hoạt động(2)
-Mục đích yêu cầu(3)
-Hình thức tổ chức(4)
-Lực lượng thực hiện(5)
-Địađiểm(6)
-Thời gian(7)
-Người phu �trách (8)
-Hiệu quả(9)
-Ghichú(10)
2- Xây dựng CSVC, tạo điều kiện phục vụ cho hoạt động:
Một số CSVC phục vụ chính:
-Phòng truyền thống của trường với những hiện vật cần thiết, tủ sách, báo khăn quàng đỏ, nhi đồng, thiếu niên tiền phong, các sách, truyện phù hợp lứa tuổi có tính GD tốt.
-Một số trang bị cho Đội thiếu niên như; nhạc cụ, cờ, trống, huy hiệu, dụng cụ TDTT, nơi sinh hoạt.
3- Thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động:

- Sắp xếp c/việc phù hợp NL sở trường, HĐ của từng đ/tượng HS, từng khối lớp, từng thời điểm thích hợp
- Trong KH, cần có các loại hình HĐ với hình thức cụ thể khác nhau, tuỳ từng khối lớp, định hình hoá các quy định thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả GD
- Để nâng cao và mở rộng tri thức cho HS cần có những hình thức và biện pháp (của đoàn thể) hướng dẫn khuyến khích và kiểm tra việc đọc sách báo của HS, làm cho việc đọc sách báo trở thành nhu cầu thiết yếu là điều hấp dẫn với HS.
- H/thức cần ph/phú, vui tươi, tránh sáo mòn, đ/điệu.
4- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện:

- Kiểm tra
.Kế hoạch và việc làm cụ thể của GV,HS
.Các lực lượng kết hợp
.Các công việc có trong kế hoạch
- Tiến hành KT
.Quan sát
.Trao đổi
.Xem xét hồ sơ sổ sách
- Sau khi KT rút kinh nghiệm
.Về các hình thức hoạt động
.Các phương pháp có hiệu quả
.Những khuyết điểm cần uốn nắn, bổ sung kế hoạch và theo dõi việc sửa chữa.
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

1- Tại sao Hiệu trưởng trường TH cần tổ chức, quản lý tốt các HĐ GD NGLL ?
2- Nêu những thuận lợi, khó khăn của nhà trường anh (chị) trong việc tổ chức, QL hoạt động này? Tìm hiểu và phân tích nguyên nhân những t/tại đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả HĐ? Đề xuất ý kiến.
3- Trình bày các bước tiến hành một hoạt động GD NGLL cụ thể mà trường anh (chị) đã tổ chức. Phân tích bài học kinh nghiệm rút ra được từ việc tổ chức, quản lý hhoạt động đó.