dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an english 8 unit 5 READ mien phi,tai lieu english 8 unit 5 READ mien phi,bai giang english 8 unit 5 READ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/24/2014 8:11:16 PM
Filesize: 1.22 M
Download count: 31
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
W
W
O
R
D
S
Before going to the new lesson, we often study them
*New words:
Mother tongue (n)
2. Underline (v)
3.Highlight(v)
4. Revise (v)
Revision (n)
Hoa is a student
He worked with at Boston University


5. Make a list
6. Stick (v)
7. Learn by heart
deaf mutes
: tiếng mẹ đẻ
Ex: my mother tongue is vietnamese
: gạch chân
: làm nổi bật
: ôn lại
: liệt kê
: đánh dấu
: học thuộc lòng
8. Come across
: gặp phải
Tuedays, October 12nd 2010
UNIT 5: STUDY HABITS
LESSON 3: READ
1.True or false :
All language learners write the meaning of new words
in their mother tongue
b. Some learners write examples of words they want to learn
c. Every learner tries to learn all new words they come across
d. Many learner only learn new words that are important
F
T
T
F
-> Some learners write the meaning of new words in mother togue
-> Many learner do not try to learn all new words they come across
STUDY HABITS
Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.
In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.
Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them remember important words.
There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can learn the first five words the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, you can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.
Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?
Người học ngôn ngữ học từ những cách khác nhau. Một số người học thực hiện một danh sách và đưa vào đó những ý nghĩa của từ mới trong tiếng mẹ đẻ của họ, và cố gắng tìm hiểu chúng bằng trái tim. Tuy nhiên, những người khác thì không. Thay vào đó, họ viết một hoặc hai câu ví dụ với mỗi từ mới để nhớ làm thế nào để sử dụng từ một cách đúng đắn.
Để nhớ từ tốt hơn, một số học viên thậm chí viết mỗi từ và sử dụng nó trên một mảnh giấy nhỏ và dán nó ở đâu đó trong ngôi nhà của mình để tìm hiểu nó bất cứ lúc nào.
Nhiều người học ngôn ngữ không cố gắng tìm hiểu tất cả các từ mới mà họ đi qua. Họ thường nhấn mạnh hoặc làm nổi bật chỉ có những lời họ muốn tìm hiểu. Điều này giúp họ ghi nhớ các từ quan trọng.? Ngoài ra còn có nhiều cách khác nhau của việc học cùng một số từ. Ví dụ, nếu bạn cố gắng tìm hiểu mười từ trong hai ngày, bạn có thể làm như vậy trong hai cách. Bạn có thể học các năm từ đầu tiên của ngày đầu tiên, và sau đó học năm khác vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do sửa đổi là cần thiết, bạn có thể tìm hiểu tất cả mười từ ngày đầu tiên và sửa chữa thì ngày hôm sau. Điều này giúp bạn thực hành những lời lần.
Người học ngôn ngữ nên thử nhiều cách khác nhau của việc học chữ để tìm ra cách tốt nhất cho mình. Hãy tự hỏi mình câu hỏi: Làm thế nào tôi nên học từ?
2. ANSWER THE QUESTIONS:
a. Do learners learn words in the same way?
b. Why do some learners write example sentences
with newwords?
c. What do some learners do in order to remember words better?
d. Why don’t some learners learn all the newwords they come
across?
e. What is necessary in learning newwords?
f. How should you learn words?
-> No, they learn words in different ways
-> Because they help them to remember the use of newwords
-> They write examples, put the words and their meanings on
sticker, underline or highlight them
-> They may think they can’t do so. Instead , they learn only important words
-> Revision is necessary in learning words
-> Learner should try different ways of learning words to find
out what is the best
The survey:
learn new words by writing more times
?
Homework:
Learn newwords by heart

- Prepare write
- Do exercise 8/36 in workbook